Billede forestiller en lommeregner på et skrivebord.

Frivillige i de kommunale redningsberedskaber indgår kontrakt med de enkelte kommuner. Nogle kommuner anvender frivillige i det daglige beredskab, mens andre kommuner primært anvender frivillige i forbindelse med større hændelser. Generelt anvender kommunerne frivillige til at aflaste, supplere og bistå det ansatte beredskabspersonel.

 

Frivillige i de kommunale redningsberedskaber gennemfører, ligesom ansat personel, som udgangspunkt Beredskabsstyrelsens uddannelser. Kommunerne har dog mulighed for at supplere med andre uddannelser, hvis der er behov for det.

Læs mere under: Lokalt udarbejdede uddannelser.

 

Uddannelsesplanlægning

Beredskabschefen har på kommunens vegne det overordnede ansvar for, at uddannelse af personel i redningsberedskabet sker i overensstemmelse med reglerne i personelbekendtgørelsen og de bestemmelser, der er udgivet af Beredskabsstyrelsen.

 

Uddannelsesansvar

Beredskabschefen kan udpege en kvalificeret medarbejder til at varetage opgaverne med at planlægge og koordinere gennemførelsen af uddannelserne, men beredskabschefen har stadig ansvaret for uddannelserne.

 

Den uddannelsesansvarlige har ansvaret for, at uddannelserne gennemføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser. Kommunen kan alternativt vælge helt eller delvis at lade sine uddannelses- og øvelsesaktiviteter gennemføre eksternt ved at indgå aftale med entreprenører, som har de fornødne kompetencer.

 

Krav til den uddannelsesansvarlige

Den uddannelsesansvarlige skal drage omsorg for, at de til enhver tid gældende bestemmelser er kendte og efterleves af alt personel inden for sit ansvarsområde. Det er særligt vigtigt, at instruktørerne besidder de kompetencer, der kræves for gennemførelse af de konkrete uddannelser.

 

Den uddannelsesansvarlige skal være særlig opmærksom på, hvilke krav der stilles til vedligeholdelse af tidligere erhvervede uddannelser. Læs mere under: De kommunale redningsberedskabers uddannelser og link om Kompetencegivende uddannelse.

 

Den uddannelsesansvarlige bør løbende overvære uddannelses- og øvelsesaktiviteter samt deltage i evalueringen af disse aktiviteter. Dette kan være med til at sikre, at uddannelsesaktiviteterne fremadrettet kan tilpasses, så der opnås den bedst mulige effekt af uddannelsesaktiviteterne.

 

Uddannelse for uddannelsesansvarlige 

Den uddannelsesansvarlige bør som minimum gennemføre den obligatoriske uddannelse for instruktører i redningsberedskabet. Beredskabsstyrelsen anbefaler desuden, at den uddannelsesansvarlige gennemfører en supplerende uddannelse i pædagogik og uddannelsesplanlægning.

 

Instruktørernes ansvar og opgaver

Beredskabsstyrelsen fastsætter, hvilken obligatorisk uddannelse instruktører i redningsberedskabet skal gennemføre. Uddannelseskravene omfatter en pædagogisk del og en faglig del. Beredskabsstyrelsen tilbyder diverse supplerende uddannelsestilbud for instruktører.

 

Det er væsentligt, at instruktørerne besidder tilstrækkelige faglige kompetencer inden for det fagområde, hvor de skal virke som instruktører. For at virke som instruktør i et fagområde skal uddannelsen til holdleder i fagområdet være gennemført og bestået.  

 

Instruktøruddannelsen
Instruktøruddannelsen i redningsberedskabet er opbygget med et indhold, så de kommende instruktører erhverver kompetencer, der sætter dem i stand til at omsætte redningsberedskabets uddannelsesplaner til egentlige uddannelsesforløb, samt at opnå uddannelsesresultater, der lever op til disse planers uddannelsesmål.  

 

I løbet af instruktøruddannelsen trænes deltagerne i en række pædagogiske værktøjer, som kan anvendes i den konkrete undervisning. Instruktøren skal have fokus på de uddannelsesmål, der er opstillet for de enkelte lektioner, men kan tilpasse undervisningens indhold og forløb efter deltagernes forudsætninger og lokale forhold.

 

Uddannelses- og øvelsessamarbejde

Et kommunalt redningsberedskab kan med fordel etablere uddannelses- og øvelsessamarbejder med en eller flere andre kommuner. Samarbejdet kan også etableres med et statsligt beredskabscenter og med andre relevante samarbejdsparter i eller uden for redningsberedskabet.

 

En af fordelene ved sådanne uddannelses- og øvelsessamarbejder er bl.a. muligheden for at træne samarbejde med relevante samarbejdsparter, som man også vil skulle arbejde sammen med i de skarpe indsatssituationer. Øvelsessamarbejde øger desuden erfaringsudvekslingen mellem kommunerne.

 

Samarbejde om uddannelsesaktiviteter vil ofte kunne resultere i, at uddannelsesomkostningerne pr. deltager bliver mindre.

Sidst opdateret 19. maj, 2020 - Kl. 17.55