COLOURBOX-halm-artikel

Billede af brandmand ved halmbrand - Foto: Colourbox

Hvert år er der brande i oplag af halm og hø - både i det fri og i bygninger. En særlig risiko ved opbevaring af halm, hø, tagrør eller lign. er, at brande heri kan udvikle sig hurtigt og spredes over store afstande som følge af bl.a. flyveild og går der ild i omkringliggende bygninger, er der risiko for, at brandvæsnet også skal evakuere en eventuel husdyrbesætning. Erfaringer fra indsats ved halmbrande har desuden vist, at brand i halm i større stakke er vanskelige at slukke og begrænse.

 

Branden er ikke bare kostbare og forbundet med en masse gener. Brandvæsnerne bruger også mange ressourcer på brandslukningen. En del af brandene er påsatte, men brandene skyldes derudover være menneskelige faktorer, vejret og opbevaringsforhold, f.eks:

 

 • Afbrænding (f.eks. af affald)
 • Elektriske installationer
 • Motorkøretøjer
 • Varmt arbejde
 • Fyringsanlæg
 • Uforsigtighed generelt
 • Lynnedslag
 • Brandstiftelse


Praktiske råd

 • Rygning forbudt
 • Hold rent og ryddeligt, f.eks. ved at fjerne løst halm
 • Sørg for, at uvedkommende ikke har adgang til halmen
 • Anvend kun arbejdsmetoder, hvor du kender proceduren og risikoen
 • Undgå varmt arbejde tæt på halm og letantændeligt materiale – husk pulverslukker og vandslange i nærheden
 • Kontrollér arbejdsstedet efter udført varmt arbejde
 • Hav tilstrækkelig afstand mellem/til bygninger
 • Undgå oplag mv. ved branddøre
 • Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele bredden – også af hensyn til brandvæsnet
 • Vær opmærksom på maskinopstilling og placér ikke motorkøretøjer i eller ved oplaget
 • Fjern antændelseskilder som gasser mv.
 • For at mindske risikoen for brandskader kan oplaget opdeles. Man skal så sikre, at fritliggende oplag overholder de gældende afstandskrav, jf. de tekniske forskrifter.

 

Reglerne

Oplag af halm større end 1.000 m3 er omfattet af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer. Dette gælder uanset, om oplaget er placeret i en bygning eller i det fri. Til understøtning af reglerne har Beredskabsstyrelsen udarbejdet en vejledning. Se nærmere på Beredskabsstyrelsens side om brændbare faste stoffer.


For oplag af halm større end 1.000 m3 i en bygning er det kapitel 1 og 3 i de tekniske forskrifter, der gælder. Tilsvarende vil det være vejledningens kapitel 1 og 3, der er aktuelle, når der er tale om et større oplag af halm i en bygning.


For oplag af halm større end 1.000 m3 i det fri er det kapitel 1 og 5 i de tekniske forskrifter, der gælder. Og i vejledningen er det de tilsvarende kapitler, der er aktuelle, dvs. vejledningens kapitel 1 og 5.


For oplag af halm større end 1.000 m3 skal der indhentes en godkendelse fra det kommunale redningsberedskab (brandvæsen), før oplaget etableres.

 

Brandsikkerhed ved hø, halm og lign. i det fri (indtil 1.000 m3)

folder forside
Download folder her

Sidst opdateret 11. september, 2020 - Kl. 15.14