nationalforebyggelsesstrategi-artikel

Forsiden af "National forebyggelsesstrategi"

De senere år har vi bl.a. oplevet flere naturbrande som følge af tørke, mere ekstrem nedbør, flere storme og højere vandstande. Hændelsestyper, der vil blive flere af i fremtiden.

 

Når det gælder brand, er udviklingen gået i retning af færre brande, herunder færre boligbrande. De seneste år har vi set en positiv tendens med færre branddøde, men antallet af ofre kan komme længere ned.

 

Beredskabsstyrelsen vil med den nationale forebyggelsesstrategi anspore til at styrke beredskabs- og forebyggelseskulturen i Danmark.


Mål og fokusområder

Strategien har to overordnede mål:

  • Færre skal dø eller komme til skade som følge af brande, stærke storme og oversvømmelser, og udgifterne til skader i forbindelse med de forskellige hændelser skal nedbringes.
  • Borgernes risikobevidsthed, handlekraft, selvhjulpenhed og hjælpsomhed før, under og efter alvorlige ulykker og katastrofer skal styrkes.


Borgerne i centrum

Strategien beskriver en række veje, som skal føre frem til disse mål ved at pege på nogle vigtige indsatsområder og rette fokus mod de grupper, der er mest udsat.

 

Hvad det sidste angår, er der f.eks. fokus på at nedbringe antallet af omkomne som følge af brand. Her er ældre mennesker og andre mindre ressourcestærke befolkningsgrupper særligt udsatte. Derfor skal der fokuseres på disse grupper, hvis færre skal dø som følge af brand i fremtiden.

 

Men fokus skal også rettes imod borgerne generelt. Alle har en interesse i at undgå, at der sker dem selv eller deres nærmeste noget. Derfor skal der være øget fokus på, hvordan man kan forbedre sine egne generelle færdigheder, f.eks. inden for viden om beredskabets virkemåde, kendskab til varsling og alarmering og kompetencer i forhold til førstehjælp og brandforebyggelse, så man bliver fortrolig med, hvordan man bedst griber ind og hjælper til, hvis det skulle blive nødvendigt.


Helhedsorienteret og tværgående arbejde

Inddragelse og samarbejde er nøgleord i strategien. Inddragelse af borgerne, hvis tilstedeværelse, hjælpsomhed og interesse i egen sikkerhed udgør et godt afsæt for at styrke den samlede forebyggende indsats over for alvorlige ulykker. Og samarbejde med borgerne, som via lokalt forankrede netværk og projekter kan få direkte medindflydelse på deres egen tryghed og sikkerhed.

 

For myndighedernes og andre aktørers vedkommende fremhæves samarbejde som en forudsætning for at nå målene. Strategiens fokus på borgerne betyder ikke, at myndighedernes rolle og ansvar nedprioriteres. Den nationale forebyggelsesstrategi fastholder sektoransvarsprincippet, men peger samtidig på, at øget og fornyet samarbejde på tværs af myndigheder og private aktører og på tværs af sektorer og faggrænser er nødvendigt.

 

Bred kreds bag strategien

Den nationale forebyggelsesstrategi blev fremlagt den 2. februar 2017. Strategien er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen i samarbejde med en række myndigheder og organisationer, som har deltaget i en arbejdsgruppe. Herudover har en bredere kreds af myndigheder, organisationer, foreninger m.v. været repræsenteret i en følgegruppe, som har haft lejlighed til at kommentere strategien og har haft strategien i høring.

 

Beredskabsstyrelsen har i løbet af 2019 foretaget en evaluering af den nationale forebyggelsesstrategi.

 

Her på siden findes links til strategien, kommissoriet for strategien, oversigter over deltagere i arbejdsgruppe og følgegruppe samt evalueringsrapporten.

Sidst opdateret 7. juli, 2020 - Kl. 13.10