Beredskabsstyrelsen spiller en væsentlig rolle i udviklingen af det danske samfunds beredskabsplanlægnings- og krisestyringskapacitet. Jf. § 26 i beredskabsloven koordinerer Forsvarsministeren myndighedernes beredskabsplanlægning og udgiver vejledende retningslinjer herom. Denne opgave er uddelegeret til Beredskabsstyrelsen og omfatter bl.a. følgende opgaver:

  • Der er etableret et kontor for beredskabsplanlægning og krisestyring i Beredskabsstyrelsen, som understøtter det danske samfunds krisestyringskapacitet og evne til beredskabsplanlægning og krisestyring på tværs af sektorer i Danmark. Det sker i samspil med politiet, forsvaret, redningsberedskabet, sundhedsmyndighederne, andre statslige, regionale og kommunale myndigheder samt større danske virksomheder. Derudover deltager vi i internationalt samarbejde vedr. krisestyring i regi af bl.a. EU, FN, NATO og OECD.

  • Med henblik på at understøtte udviklingen af den danske krisestyringskapacitet udvikler Beredskabsstyrelsen en række centrale værktøjer og koncepter til gennemførelse af beredskabsplanlægning og krisestyring. Værktøjskassen omfatter øvelser, herunder øvelser, der går på tværs af sektorer som øvelsesserien KRISØV og TOPØV, planspil samt løbende støtte med generel vejledning af myndigheder og virksomheder vedr. beredskabsplanlægning og krisestyring.

  • I henhold til beredskabslovens §§ 24 og 25 yder Beredskabsstyrelsen rådgivning om og tilsyn med statslige, regionale og kommunale beredskabsplaner. Vi udgiver vejledninger om beredskabsplanlægning og krisestyring i Danmark, herunder den nationale beredskabsplan, Nationalt Risikobillede, Retningslinjer for Krisestyring og Helhedsorienteret Beredskabsplanlægning.

  • Beredskabsstyrelsen indgår som fast medlem af NOST Stabsudvalg og Kriseberedskabsgruppen under Forsvarsministeriet, hvor vi bl.a. bistår med den løbende udvikling af det nationale krisestyringssystem.

  • Med henblik på at styrke beredskabskulturen og løfte kvaliteten af krisestyringsindsatser i Danmark, har Beredskabsstyrelsen iværksat en række initiativer, der skal styrke beredskabskulturen, herunder nedsat mødefora for departementale, regionale og kommunale øvelses- og beredskabsplanlæggere. Mødeforaene anvendes som facilitator for øvelser, sparring og kompetenceudvikling.

  • Beredskabsstyrelsen afholder løbende kurser inden for samfundets beredskab og krisestyring for beredskabsplanlæggere og stabspersonale på tværs af sektorer.

  • Beredskabsstyrelsen evaluerer og/eller bistår med rådgivning ift. erfaringsopsamling efter ekstraordinære hændelser. 
Sidst opdateret 20. maj, 2020 - Kl. 15.26