Brandsyn og rådgivning

Ved et brandsyn gives der bl.a. rådgivning og information og de brandforebyggende regler.

Generelt om brandsyn

Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden på en lokalitet, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn (brandsynsbekendtgørelsen). Ved et brandsyn rådgives og informeres ejeren om formålet med de brandforebyggende regler. Endvidere påses, at beredskabslovgivningen er overholdt. På steder, hvor mange mennesker er forsamlet, eller der er særlige forhold i tilfælde af brand, påses om Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter er overholdt.

 

Det lovpligtige brandsyn foretages af de kommunale redningsberedskaber og er gratis. De kommunale redningsberedskaber gennemfører ca. 30.000 brandsyn årligt.

 

Formålet med brandsyn er ved kontrol, rådgivning, information og motivation at medvirke til at forebygge eller formindske faren for brand samt medvirke til, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand

 

Det lovpligtige brandsyn skal ikke forveksles med forsikringsselskabernes tilsyn/besøg i forbindelse med brandforsikring (de såkaldte brandværnsinspektioner).

 

Hvilke steder er omfattet af det lovpligtige brandsyn?

Kun visse bygninger, lokaler eller virksomheder er omfattet af reglerne om brandsyn, jf. bilaget til brandsynsbekendtgørelsen:

 

 • Fredede bygninger
 • Hoteller og andre lignende steder med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser
 • Plejeinstitutioner med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser
 • Forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer
 • Forsamlingslokaler til flere end 50 personer og højst 150 personer, hvor kommunalbestyrelsen har givet særlige driftsmæssige pålæg
 • Undervisningsafsnit til flere end 150 personer
 • Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende
 • Butikker til flere end 150 personer
 • Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, og hvor kommunalbestyrelsen har givet driftsmæssige pålæg
 • Brandfarlige virksomheder og oplag m.v. der er godkendt efter Beredskabsstyrelsens bekendtgørelser, f.eks. bekendtgørelse nr. 1639 af 6. december 2016 om brandfarlige og brændbare væsker.
 • Brandfarlige virksomheder, oplag og bygninger m.v., hvor kommunalbestyrelsen har bestemt, at der skal træffes konkrete foranstaltninger, jf. beredskabslovens § 34, stk. 2, eller § 35, stk. 3
 • Særlige lagerbygninger (tidligere reguleret i beredskabslovgivningen, men i dag alene reguleret i byggelovgivningen). Se i øvrigt meddelelse nr. 15 og 18 nedenfor.
 • Forsamlingstelte, camping-, festival- og salgsområder, der er omfattet af driftsmæssige krav i bygningsreglementet (BR18, kap.5, § 156).

Bygninger, der således ikke er omfattet af det lovpligtige brandsyn, er eksempelvis almindelige beboelsesejendomme, kontorer, og parkeringshuse. I de tilfælde er det således kommunens byggesagsafdeling, der skal kontaktes, hvis der er spørgsmål til bygningsreglementets krav til eksempelvis flugtveje (bl.a. trappeopgange i etagebyggeri).

 

Hvor ofte skal der gås brandsyn?

Bilaget til brandsynsbekendtgørelsen fastlægger udover, hvilke bygninger/brandsynsobjekter der er omfattet, også med hvilken hyppighed der skal foretages ordinære brandsyn af de enkelte objekter.

 

I forhold til ”særlige” brandsynsobjekter (type 1) kan brandsynsterminen, der er fastsat i bilaget, ikke fraviges. Det er her vurderet, at der ud fra en samfundsmæssig og brandfaglig betragtning bør være faste terminer.

 

For andre brandsynsobjekter (type 2 og 3) fastsætter kommunalbestyrelsen (redningsberedskaberne) en individuel termin. Terminen fastsættes på baggrund af en konkret vurdering af brandsikkerheden, hvori bl.a. indgår brandsynsobjektets karakter, tilstand, brandtekniske installationer og den pågældende virksomheds sikkerhedskultur, herunder om der er etableret egenkontrol.

 

Foruden de ordinære fastlagte brandsyn kan der ske opfølgende brandsyn, temabrandsyn og ekstraordinære brandsyn.

 

Hvordan foregår brandsynet?

Det kommunale redningsberedskab vil som udgangspunkt på forhånd (ca. 14 dage før) skriftlig varsle ejeren, brugeren eller en driftsansvarlig om, at der vil blive gennemført brandsyn. I særlige tilfælde kan brandsynet gennemføres uanmeldt, f.eks. hvis der er anmeldt om ulovlige forhold, som derfor skal undersøges med det samme.

 

Det kommunale redningsberedskab vil ved ankomsten til brandsynet legitimere sig og har ret til adgang til ejendommen uden retskendelse.

 

For at få det fulde udbytte af brandsynet er det vigtigt, at der er en person fra virksomheden eller institutionen m.m. til stede under brandsynet, så denne person kan informeres og rådgives bedst muligt om brandsikkerhedsmæssige forhold undervejs. Det kommunale redningsberedskab kan forpligte ejeren, brugeren eller den driftsansvarlige til at deltage i brandsynet.

 

Undervejs vil det kommunale redningsberedskab påse om visse brandsikkerhedsmæssige regler er overholdt.

 

Det kommunale redningsberedskab vil

 • følge op på tidligere brandsynsrapporter (evt. udrykningsrapporter),
 • påse om godkendelser til oplag og produktion m.v. overholdes,
 • påse om driftsmæssige krav/foranstaltninger i godkendelser og regler (bygningsreglementet og Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter) er overholdt.

 

Det kommunale redningsberedskab vil ved mindre forseelser kunne skrive en bemærkning/henstilling i brandsynsrapporten. Konstateres der mindre mangler ved et brandsyn, kan ejeren få et påbud om at bringe brandsikkerheden i orden. Konstateres der væsentlige mangler, kan der under visse forudsætninger nedlægges forbud mod at benytte stedet, indtil brandsikkerheden er bragt i orden.

 

Undlader ejeren at efterkomme et påbud eller et forbud, kan kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) melde dette forhold til politiet.

 

Det kommunale redningsberedskab vil efter brandsynet udarbejde en brandsynsrapport.

 

De almindelige forvaltningsmæssige regler gælder også for brandsyn, herunder forvaltningslovens regler om partshøring.

 

Retssikkerhed ved brandsyn

Brandmyndighederne skal, når de foretager brandsyn i private boliger, fabriks- og lagerlokaler, baglokaler til butikker og andre lokaliteter, der ikke er offentligt tilgængelige, følge bestemmelserne i den såkaldte retssikkerhedslov.

 

Sidst opdateret 3. september, 2020 - Kl. 11.23