Brandsyn og rådgivning

Ved et brandsyn gives der bl.a. vejledning og information om de brandforebyggende regler.

Generelt om brandsyn

Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden på en lokalitet, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 2341 af 9. december 2021 om brandsyn (brandsynsbekendtgørelsen). Ved et brandsyn vejledes og informeres ejeren om formålet med de brandforebyggende regler. Endvidere kontrolleres, at beredskabslovgivningen er overholdt, og for visse brandsynsobjekter at de driftsmæssige krav vedrørende brand i bygningsreglementet og den for bygningens opførelse gældende lovgivning, herunder krav fremsat i bygningens levetid, er overholdt.

På steder, hvor mange mennesker er forsamlet, eller der er særlige forhold i tilfælde af brand, påses om driftsmæssige krav vedrørende brand i bygningsreglementet og den for bygningens opførelse gældende lovgivning, herunder krav fremsat i bygningens levetid er overholdt.

Det lovpligtige brandsyn foretages af de kommunale redningsberedskaber og er gratis. De kommunale redningsberedskaber gennemfører ca. 30.000 brandsyn årligt.

Formålet med brandsyn er ved kontrol, vejledning, information og motivation at medvirke til at forebygge eller formindske faren for brand samt medvirke til, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand

 

Det lovpligtige brandsyn skal ikke forveksles med forsikringsselskabernes tilsyn/besøg i forbindelse med brandforsikring (de såkaldte brandværnsinspektioner).

 

Hvilke steder er omfattet af det lovpligtige brandsyn?

Kun visse bygninger, lokaler eller virksomheder er omfattet af reglerne om brandsyn, jf. bilagene til brandsynsbekendtgørelsen:

 

 • Fredede bygninger.
 • Hoteller og andre lignende steder med soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser i bygningsafsnit i anvendelseskategori 5.
 • Soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser i hoteller m.v., hvor der før 1. januar 2022 er foretaget brandsyn, men som ikke er i brandsynskategori 3, såfremt kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) beslutter, at der skal foretages brandsyn.
 • Plejeinstitutioner med soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser i bygningsafsnit i anvendelseskategori 6.
 • Forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer i bygningsafsnit i anvendelseskategori 3.
 • Forsamlingslokaler til flere end 50 personer og højst 150 personer, såfremt kommunalbestyrelsen før 1. januar 2022 har givet driftsmæssige pålæg.
 • Diskoteker, natklubber, restaurationslokaler o.lign. til flere end 50, men højst 150 personer, såfremt kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) beslutter, at der skal foretages brandsyn.
 • Undervisningsafsnit til flere end 150 personer i bygningsafsnit i anvendelseskategori 2.
 • Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovepladser i bygningsafsnit i anvendelseskategori 6.
 • Dagsinstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovepladser, hvor der før 1. januar 2022 er foretaget brandsyn, men som ikke er i brandsynskategori 1, 3 eller 4, såfremt kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) beslutter, at der skal foretages brandsyn.
 • Butikker til flere end 150 personer i bygningsafsnit i anvendelseskategori 3.
 • Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, såfremt der før 1. januar 2022 er givet driftsmæssige pålæg.
 • Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, såfremt kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) beslutter, at der skal foretages brandsyn.
 • Brandfarlige virksomheder og oplag m.v. der er godkendt efter Beredskabsstyrelsens bekendtgørelser, f.eks. bekendtgørelse nr. 1639 af 6. december 2016 om brandfarlige og brændbare væsker.
 • Brandfarlige virksomheder, oplag og bygninger m.v., hvor kommunalbestyrelsen har bestemt, at der skal træffes konkrete foranstaltninger, jf. beredskabslovens § 34, stk. 2, eller § 35, stk. 3
 • Særlige lagerbygninger (tidligere reguleret i beredskabslovgivningen, men i dag alene reguleret i byggelovgivningen).
 • Transportable konstruktioner til flere end 150 personer og midlertidige camping- og salgsområder til flere end 150 personer, jf. bygningsreglementet (BR18, kap.5, § 156).

Bygninger, der således ikke er omfattet af det lovpligtige brandsyn, er eksempelvis:

 • almindelige beboelsesejendomme,
 • kontorer, og
 • parkeringshuse.

I de tilfælde er det således kommunens byggesagsafdeling, der skal kontaktes, hvis der er spørgsmål til bygningsreglementets krav til eksempelvis flugtveje (bl.a. trappeopgange i etagebyggeri).

 

Hvor ofte skal der gås brandsyn?

Bilagene til brandsynsbekendtgørelsen fastlægger udover, hvilke bygninger/brandsynsobjekter der er omfattet, også med hvilken hyppighed der skal foretages ordinære brandsyn af de enkelte objekter.

For brandsynsobjekter i bilag 1 fastsætter kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) en individuel termin. Terminen fastsættes på baggrund af en konkret vurdering af brandsikkerheden, hvori bl.a. indgår brandsynsobjektets karakter, tilstand, brandbelastning, indretning, anvendelse, brandtekniske installationer og den pågældende virksomheds sikkerhedskultur, herunder graden af egenkontrol.

Det er dog muligt for kommunalbestyrelsen (de kommunale redningsberedskaber) at beslutte en (fast) termin for en hel brandsynskategori i bilag 1.

For brandsynsobjekter i bilag 2 fastsætter kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) en individuel termin på baggrund af en konkret vurdering. Den individuelle brandsynstermin fastsættes inden for det maksimale antal år, der er angivet i bilag 2. Intervallet mellem brandsynene kan således ikke blive længere end det angivne i bilag 2.

For arrangementer – som jo er midlertidige – giver det ikke mening at planlægge brandsyn frem i tiden. Arrangementer har således ikke ordinære brandsyn, men arrangementsbrandsyn. Kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) beslutter på baggrund af en konkret vurdering, om der skal foretages brandsyn af arrangementet.

Foruden de ordinære fastlagte brandsyn og arrangementsbrandsynene kan der ske opfølgende brandsyn, temabrandsyn og ekstraordinære brandsyn.

Hvordan foregår brandsynet?

Det kommunale redningsberedskab vil som udgangspunkt på forhånd (ca. 14 dage før) skriftlig varsle ejeren, brugeren eller en driftsansvarlig om, at der vil blive gennemført brandsyn. I særlige tilfælde kan brandsynet gennemføres uanmeldt, f.eks. hvis der er anmeldt om ulovlige forhold, som derfor skal undersøges med det samme.

 

Det kommunale redningsberedskab vil ved ankomsten til brandsynet legitimere sig og har ret til adgang til ejendommen uden retskendelse.

 

For at få det fulde udbytte af brandsynet er det vigtigt, at der er en person fra virksomheden eller institutionen m.m. til stede under brandsynet, så denne person kan informeres og vejledes bedst muligt om brandsikkerhedsmæssige forhold undervejs. Det kommunale redningsberedskab kan forpligte ejeren, brugeren eller den driftsansvarlige til at deltage i brandsynet.

 

Undervejs vil det kommunale redningsberedskab påse om visse brandsikkerhedsmæssige regler er overholdt.

 

Det kommunale redningsberedskab vil

 • følge op på tidligere brandsynsrapporter (evt. udrykningsrapporter),
 • påse om godkendelser til oplag og produktion m.v. overholdes,
 • påse om driftsmæssige krav/foranstaltninger i godkendelser og regler (bygningsreglementet) er overholdt.

 

Det kommunale redningsberedskab vil ved mindre forseelser kunne skrive en bemærkning/henstilling i brandsynsrapporten. Konstateres der mindre mangler ved et brandsyn, kan ejeren få et påbud om at bringe brandsikkerheden i orden. Konstateres der væsentlige mangler, hvor der er konkret risiko for personskade, kan der under visse forudsætninger nedlægges forbud mod at benytte stedet, indtil brandsikkerheden er bragt i orden.

 

Undlader ejeren at efterkomme et påbud eller et forbud, kan kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) melde dette forhold til politiet.

 

Det kommunale redningsberedskab vil efter brandsynet udarbejde en brandsynsrapport.

 

De almindelige forvaltningsmæssige regler gælder også for brandsyn, herunder forvaltningslovens regler om partshøring.

 

Retssikkerhed ved brandsyn

Brandmyndighederne skal, når de foretager brandsyn i private boliger, fabriks- og lagerlokaler, baglokaler til butikker og andre lokaliteter, der ikke er offentligt tilgængelige, følge bestemmelserne i den såkaldte retssikkerhedslov.

 

Vejledning til brandsynsbekendtgørelsen

Beredskabsstyrelsen har som en hjælp til kommunerne udarbejdet en vejledning til brandsynsbekendtgørelsen.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et risikovurderingsværktøj (åbnes i Excel).

Sidst opdateret 3. september, 2020 - Kl. 11.23