Efter beredskabslovens § 34, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) bestemme, at bygninger, grundarealer og flydende konstruktioner skal indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for brandfare formindskes mest muligt, og at forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder sikres bedst muligt.

 

Bestemmelsen i beredskabslovens § 34, stk. 2, finder anvendelse i de tilfælde, der ikke er omfattet af regler fastsat i medfør af § 33, stk. 1. Det er det kommunale redningsberedskab, der i hvert enkelt tilfælde vurderer, om det er nødvendigt at stille krav ud fra et brandmæssigt hensyn.

 

Det kommunale redningsberedskab har mulighed for at stille både driftsmæssige og tekniske krav.

 

Eksempler på anvendelse

Her er eksempler på typer af brandfarlige virksomheder, hvor det kan komme på tale at stille krav i henhold til beredskabslovens § 34, stk. 2:

 

 

  • Biogasanlæg
    Det gælder de dele af anlægget, hvor trykket er lavere end 0,5 bar (overtryk), og som derfor ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 1444 af 15. december 2010 om tekniske forskrifter for gasser, jf. punkt 1.2.1 i forskrifterne. Der kan også være anlægsdele, hvor trykket er højere end 0,5 bar, men som heller ikke er omfattet af bekendtgørelsen, fordi der hverken sker fremstilling eller er opbevaring.
    Se i øvrigt meddelelse nr. 14 af 11. december 2015 om biogasanlæg og opgraderingsanlæg for biogas.

 

 

  • Salgs- og forbrugstankanlæg med brint
    Salgs- og forbrugstankanlæg med brint er ikke omfattet af bekendtgørelse nr. 1444 af 15. december 2010 om tekniske forskrifter for gasser, jf. punkt 1.2.1 litra c.

 

  • Lagerafsnit med større mængder brandnærende stoffer

 

  • Lagerafsnit med større mængder aerosoler

 

 

Sidst opdateret 2. oktober, 2020 - Kl. 15.23