Brandfarlige gasser på flaske

Brandfarlige gasser på flaske. 

Reglerne for gasser

De brandforebyggende regler for gasser er fastsat i Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1444 af 15. december 2010 om tekniske forskrifter for gasser.  
 
Visse bestemmelser i bekendtgørelsen om de tekniske forskrifter for gasser er efterfølgende ændret i følgende ændringsbekendtgørelser:

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til de tekniske forskrifter for gasser (bilag 1 til bekendtgørelsen), som forklarer og uddyber visse bestemmelser i forskrifterne. 

 

Dette er omfattet af reglerne

Beholdere, tanke og anlæg er omfattet af reglerne, hvis de indeholder gasser under et tryk større end 0,5 bar ved 15 °C, eller hvis de kan udvikle et tryk større end 0,5 bar ved 15 °C. 

 

Bekendtgørelsen om tekniske forskrifter for gasser omfatter overordnet set:

  • Fremstilling af gasser, fyldning og omfyldning af beholdere og tanke med gasser (bortset fra omfyldning med hydrogen) samt anden anvendelse og håndtering af gasser
  • Oplag af gasser i beholdere og tanke
  • Anlæg med beholdere og tanke med gasser. Det gælder dog ikke anlæg med gasser i et lukket system, hydrogentankstationer, gasfyrinstallationer, gasturbineinstallationer og gasmotorinstallationer
  • Salgs- og forbrugstankanlæg med F-gas

 

Enkelte bestemmelser gælder også for transport af fordråbede brandfarlige gasser i rørledninger og for omfyldning af brandfarlige og brandnærende gasser direkte mellem jernbanetankvogne, tankkøretøjer, tankskibe og beholdere.

 

Nogle aktiviteter med gasser er ikke omfattet af bekendtgørelsen om tekniske forskrifter for gasser. Det gælder f.eks. oplag af aerosoler. I disse tilfælde kan beredskabslovens § 34, stk. 2 finde anvendelse.

 

Vær opmærksom på, at alle bygninger er omfattet af byggelovgivningen. Bekendtgørelsen om tekniske forskrifter for gasser er særlovgivning, og er en del af beredskabslovgivningen. Den supplerer dermed byggelovgivningen, når det gælder aktiviteter med gasser i bygninger.

 

Undtagelser fra reglerne

Der findes i reglerne en række undtagelser for små mængder gas i oplag og anlæg. Følgende er eksempler på nogle af undtagelserne: 

  • Opbevaring af højst 40 kg F-gas i flasker i det fri (gælder ikke boligenheder i etageejendomme)
  • Oplag på højst 40 kg inaktiv gas.
  • Oplag og anlæg med andre gasser end F-gas med samlet kapacitet på højst 10 gasoplagsenheder. 

Undtagelserne omfatter ikke enkelte generelle bestemmelser i kapitel 1 i de tekniske forskrifter for gasser.

 

Sådan søger du om godkendelse

Kommunerne har ansvaret for den lokale sagsbehandling af ansøgninger om godkendelse. I praksis er det det kommunale redningsberedskab, som tager sig af sagsbehandlingen.

 

Visse mindre oplag og produktionsafsnit kræver ikke en godkendelse, men skal efterleve visse bestemmelser, som fremgår af de tekniske forskrifter. I tilfælde, hvor der opbevares store mængder gasser, eller hvor der fremstilles brandfarlige eller brandnærende gasser, skal Beredskabsstyrelsen stille vilkår til brug for redningsberedskabets godkendelse. I vejledningen om tekniske forskrifter for gasser findes en oversigt over de relevante mængdegrænser.

 

Ansøgninger skal indsendes til kommunen (det kommunale redningsberedskab). Ansøgningsmaterialet skal som minimum indeholde de beskrivelser, redegørelser og tegningsmateriale, som er oplistet under punkt 1.4.1 og 1.4.2 (Ansøgningsmateriale) i vejledningen om tekniske forskrifter for gasser.

 

Gasoplagsenhed

1 gasoplagsenhed (GOE) svarer til:

  • 1 kg fordråbet gas (undtagen CO2) - f.eks. F-gas
  • 1 kg opløst gas - f.eks. acetylen
  • 10 liter komprimeret gas (vandvolumen) - f.eks. hydrogen. Herunder hører også CO2.
Sidst opdateret 19. maj, 2020 - Kl. 17.01