Virksomhed og industri

Foto: Colourbox

Regler

De brandforebyggende regler er fastsat med hjemmel i beredskabslovens § 33. Nedenfor er angivet de områder, hvor der er fastsat specifikke regler. 

 

 

I visse tilfælde kan kommunalbestyrelsen desuden bestemme, at bygninger og grundarealer, som udgør en vis risiko og ikke er omfattet af specifikke regler, skal indrettes og benyttes, så risikoen for brandfare mindskes mest muligt, og forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder sikres bedst muligt. Det fremgår af beredskabslovens § 34, stk. 2.

Læs mere om dette under Krav til brandfarlige virksomheder der ikke er omfattet af bekendtgørelser.

Administration

Beredskabsstyrelsen administrerer de brandforebyggende regler ved større brand- og eksplosionsfarlige virksomheder. I andre tilfælde har kommunalbestyrelsen ansvaret for administration af reglerne, og i praksis vil kommunens beredskabsforvaltning oftest tage sig af det arbejde.

Supplement til byggelovgivning

Byggeloven og bygningsreglementet gælder for alt byggeri. De brandforebyggende regler, der er fastsat i medfør af beredskabsloven, skal anses som en særlovgivning i forhold til byggelovgivningen og fungerer som en overbygning til bygningsreglementets brandkrav. Det gælder også de tekniske forskrifter.

Generelt indeholder de brandforebyggende regler skærpede krav til brand- og eksplosionsfarlige virksomheder og oplag.

Bygningsreglementet er fastsat i Social- og Boligstyrelsen. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for administration af reglerne, og i praksis varetages arbejdet af den kommunale bygningsmyndighed.

Find byggeloven, bygningsreglementet og mere information på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside via nedenstående link. Vejledning om byggeloven kan fås ved at kontakte bygningsmyndigheden i kommunen.

 

Sidst opdateret 10. juli, 2020 - Kl. 10.30