Brandsyn og rådgivning

Ved et brandsyn gives der bl.a. vejledning og information om de brandforebyggende regler.

Generelt om brandsyn

Brandsyn foretages med hjemmel i beredskabsloven.

 

Brandsynsbekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i beredskabslovens:

 • § 4, stk. 2, om tilsynet med det kommunale redningsberedskab,
 • § 36, stk. 1-3, om kommunalbestyrelsens foretagelse af brandsyn,
 • § 36 a om kommunalbestyrelsens offentliggørelse af resultater af og sanktioner på grundlag af brandsyn, samt
 • § 70, stk. 4, om straf.

 

Formålet med brandsyn er:

 • At forebygge eller formindske faren for brand samt
 • At medvirke til at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand

Bilagene til bekendtgørelsen angiver dels, hvilke bygninger/brandsynsobjekter der er omfattet, dels med hvilken hyppighed der skal foretages ordinære brandsyn af de enkelte brandsynsobjekter.

For brandsynsobjekter i bilag 1 fastsætter kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) en individuel brandsynstermin. Terminen fastsættes på baggrund af en konkret vurdering af brandsikkerheden, hvori bl.a. indgår brandsynsobjektets karakter, tilstand, brandbelastning, indretning, anvendelse, brandtekniske installationer og den pågældende virksomheds sikkerhedskultur, herunder graden af egenkontrol.

Det er dog muligt for kommunalbestyrelsen (de kommunale redningsberedskaber) at beslutte en (fast) termin for en hel brandsynskategori i bilag 1.

For brandsynsobjekter i bilag 2 fastsætter kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) en individuel termin på baggrund af en konkret vurdering. Den individuelle brandsynstermin fastsættes inden for det maksimale antal år, der er angivet i bilag 2. Intervallet mellem brandsynene kan således ikke blive længere end det angivne i bilag 2.

For arrangementer – som jo er midlertidige – giver det ikke mening at planlægge brandsyn frem i tiden. Arrangementer har således ikke ordinære brandsyn, men arrangementsbrandsyn. Kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) beslutter på baggrund af en konkret vurdering, om der skal foretages brandsyn af arrangementet.

Foruden de ordinære fastlagte brandsyn og arrangementsbrandsynene kan der ske opfølgende brandsyn, temabrandsyn og ekstraordinære brandsyn.

 

Retssikkerhed ved brandsyn

Brandmyndighederne skal, når de foretager brandsyn i private boliger, fabriks- og lagerlokaler, baglokaler til butikker og andre lokaliteter, der ikke er offentligt tilgængelige, også følge bestemmelserne i den såkaldte retssikkerhedslov (LBK nr. 1121 af 12. november 2019 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsmidler og oplysningspligter).

 

Brandsyn af offentlige lokaliteter ejet af staten, regionerne eller kommunerne er ikke omfattet af disse regler.

 

Den person, der foretager brandsynet, skal være i besiddelse af behørig legitimation.

 

Statistik for udførte brandsyn

Kommunalbestyrelsen skal hvert år indsende en redegørelse over brandsyn til Beredskabsstyrelsen, jf. brandsynsbekendtgørelsen § 23.

 

Beredskabsstyrelsen udsender i starten af hvert kalenderår en indkaldelse til de kommunale redningsberedskaber med et skema til udfyldelse af nøgletal om udførelse af forrige års brandsyn. De enkelte beredskaber indsender tallene til Beredskabsstyrelsen med en forklaring, hvis der er særlige forhold omkring brandsyn, som gør sig gældende det pågældende år.

 

Beredskabsstyrelsen offentliggør herefter disse tal på Beredskabsstyrelsens hjemmeside for bl.a. at understrege vigtigheden af kommunernes brandsyn.

 

Statistikkerne opgøres på årsbasis. Nøgletallene kan variere fra år til år, men indeholder altid følgende oplysninger:

 • Antallet af brandsynspligtige objekter i alt i den enkelte kommune
 • Antallet af brandsyn, som kommunen var forpligtet til at gennemføre det pågældende år
 • Antallet af pligtige brandsyn, som kommunen har gennemført
 • Et procenttal for, hvor mange af de pligtige brandsyn kommunen har gennemført i løbet af det pågældende år.

 

De brandsynspligtige objekter opgøres hver for sig. I de tilfælde, hvor der findes flere brandsynsobjekter på den samme adresse, opgøres disse som de selvstændige brandsynsobjekter, de er.

 

F.eks. skal en skole opgøres som:

 • en SFO (brandsynskategori 10: daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer i bygningsafsnit i anvendelseskategori 2),
 • en aula (brandsynskategori 2.1: forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer i bygningsafsnit i anvendelseskategori 3),
 • en sportshal (brandsynskategori 2.1: forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer i bygningsafsnit i anvendelseskategori 3) og
 • som skoleklasser (brandsynskategori 1: undervisningsafsnit til flere end 150 personer i bygningsafsnit i anvendelseskategori 2).

 

Et hospital skal opgøres som:

 • sengeafsnit (brandsynskategori 4: soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser i bygningsafsnit i anvendelseskategori 6),
 • en kantine (brandsynskategori 2.1: forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer i bygningsafsnit i anvendelseskategori 3), og
 • evt. et lager godkendt efter beredskabslovgivningen (brandsynskategori i bilag 2 - brandfarlig virksomhed) m.m.

 

Antallet af brandsynsobjekter kan variere fra år til år. Det kan f.eks. være nye institutioner, som åbner i løbet af året eller brandsynsobjekter som er under renovering, og derfor måske ikke fik brandsyn i det pågældende år. Et redningsberedskab kan også vælge at have et særligt fokus på en specifik brandsynskategori. Dette kan betyde, at der bliver foretaget flere brandsyn i det pågældende år, end der er lovkrav om.

 

Vejledning til brandsynsbekendtgørelsen

Beredskabsstyrelsen har som en hjælp til kommunerne udarbejdet en vejledning til brandsynsbekendtgørelsen

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et risikovurderingsværktøj (åbnes i Excel).


Se også link til Bygningsreglementet fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt tilhørende vejledninger nedenfor.

Sidst opdateret 2. juli, 2024 - Kl. 13.42