Brandsyn og rådgivning

Ved et brandsyn gives der bl.a. rådgivning og information om de brandforebyggende regler.

Generelt om brandsyn

Brandsyn foretages med hjemmel i beredskabsloven.

 

Brandsynsbekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i beredskabslovens:

 • § 4, stk. 2, om tilsynet med det kommunale redningsberedskab,
 • § 36, stk. 1-3, om kommunalbestyrelsens foretagelse af brandsyn,
 • § 36 a om kommunalbestyrelsens offentliggørelse af resultater af og sanktioner på grundlag af brandsyn, samt
 • § 70, stk. 4, om straf.

 

Formålet med brandsyn er:

 • At forebygge eller formindske faren for brand samt
 • At medvirke til at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand

Bilaget til bekendtgørelsen fastlægger dels, hvilke bygninger/brandsynsobjekter der er omfattet, dels med hvilken hyppighed der skal foretages ordinære brandsyn af de enkelte objekter.

 

I forhold til ”særlige” brandsynsobjekter (type 1) kan brandsynsterminen, der er fastsat i bilaget, ikke fraviges. Det er her vurderet, at der ud fra en samfundsmæssig og brandfaglig betragtning bør være faste terminer.

 

For andre brandsynsobjekter (type 2 og 3) fastsætter kommunalbestyrelsen (redningsberedskaberne) en individuel termin. Terminen fastsættes på baggrund af en konkret vurdering af brandsikkerheden, hvori bl.a. indgår brandsynsobjektets karakter, tilstand, brandtekniske installationer og den pågældende virksomheds sikkerhedskultur, herunder om der er etableret egenkontrol.

 

Fastsættelsen af terminen er en forvaltningsafgørelse.

 

Foruden de ordinære fastlagte brandsyn kan der ske opfølgende brandsyn, temabrandsyn og ekstraordinære brandsyn.

 

Retssikkerhed ved brandsyn

Brandmyndighederne skal, når de foretager brandsyn i private boliger, fabriks- og lagerlokaler, baglokaler til butikker og andre lokaliteter, der ikke er offentligt tilgængelige, også følge bestemmelserne i den såkaldte retssikkerhedslov (lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsmidler og oplysningspligter).

 

Brandsyn af offentlige lokaliteter ejet af staten, regionerne eller kommunerne er ikke omfattet af disse regler.

 

Den person, der foretager brandsynet, skal være i besiddelse af behørig legitimation.

 

Statistik for udførte brandsyn

Kommunalbestyrelsen skal hvert år indsende en redegørelse over brandsyn til Beredskabsstyrelsen, jf. brandsynsbekendtgørelsen § 16.

 

Beredskabsstyrelsen udsender i starten af hvert kalenderår en indkaldelse til de kommunale redningsberedskaber med et skema til udfyldelse af nøgletal om udførelse af forrige års brandsyn. De enkelte beredskaber indsender tallene til Beredskabsstyrelsen med en forklaring, hvis der er særlige forhold omkring brandsyn, som gør sig gældende det pågældende år.

 

Beredskabsstyrelsen offentliggør herefter disse tal på Beredskabsstyrelsens hjemmeside for bl.a. at understrege vigtigheden af kommunernes brandsyn.

 

Statistikkerne opgøres på årsbasis. Nøgletallene kan variere fra år til år, men indeholder altid følgende oplysninger:

 • Antallet af brandsynspligtige objekter i alt i den enkelte kommune
 • Antallet af brandsyn, som kommunen var forpligtet til at gennemføre det pågældende år
 • Antallet af pligtige brandsyn, som kommunen har gennemført
 • Et procenttal for, hvor mange af de pligtige brandsyn kommunen har gennemført i løbet af det pågældende år.

 

De brandsynspligtige objekter opgøres hver for sig. I de tilfælde, hvor der findes flere brandsynsobjekter på den samme adresse, opgøres disse som de selvstændige brandsynsobjekter, de er.

 

F.eks. skal en skole opgøres som:

 • en SFO (daginstitution),
 • en aula (forsamlingslokale),
 • en sportshal (forsamlingslokale) og
 • som skoleklasser (undervisningsafsnit).

 

Et hospital skal opgøres som:

 • sengeafsnit (plejeinstitutioner med flere end 10 sengepladser),
 • en kantine (forsamlingslokale), og
 • evt. et lager godkendt efter beredskabslovgivningen (brandfarlig virksomhed) m.m.

 

Antallet af brandsynsobjekter kan variere fra år til år. Det kan f.eks. være nye institutioner, som åbner i løbet af året eller brandsynsobjekter som er under renovering, og derfor måske ikke fik brandsyn i det pågældende år. Et redningsberedskab kan også vælge at have et særligt fokus på en specifik brandsynskategori. Dette kan betyde, at der bliver foretaget flere brandsyn i det pågældende år end der er lovkrav om.

 

Relevante publikationer om brandsyn

Beredskabsstyrelsen har som en hjælp til kommunerne udarbejdet en vejledning til brandsynsbekendtgørelsen. Bemærk, at vejledningen foreløbig foreligger i et udkast af 2. juni 2017. I 2021 udsendes en revideret brandsynsvejledning.

Se også link til Bygningsreglementet fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt tilhørende vejledninger nedenfor.

Sidst opdateret 19. maj, 2020 - Kl. 18.03