sikringsrum-artikel

Billede af sikringsrumsskilt - Fotograf: Beredskabsstyrelsen

Rummene er konstrueret så robust, at de er egnede til beskyttelsesformål, men de er ikke klargjorte og kan derfor ikke umiddelbart tages i brug i tilfælde af uvarslede hændelser. Skulle situationen tilsige det, kan forsvarsministeren i henhold til lov om beskyttelsesrum anmode kommuner om at klargøre offentlige beskyttelsesrum, og ministeren kan udstede regler om klargøring af sikringsrum inden for et vist tidsrum.

 

I fredstid kan beskyttelsesrum benyttes til andre formål. Benyttelsen må dog ikke forringe rummenes brugbarhed som beskyttelsesrum.


Kommunerne står for drift og evt. klargøring


Ansvaret for offentlige beskyttelsesrum ligger hos den enkelte kommune. Kommunalbestyrelsen administrerer beskyttelsesrumsområdet og står for opførelse, vedligeholdelse, drift og klargøring af offentlige beskyttelsesrum. Efter en lovændring i 2016 har mange kommunalbestyrelser overdraget ansvaret for administrationen til det fælles kommunale redningsberedskab.

 

Kommunalbestyrelsen/det fælles kommunale redningsberedskab bestemmer, om der skal opføres private sikringsrum. Det fremgår af beskyttelsesrumsloven, i hvilke tilfælde kommunalbestyrelsen/det fælles kommunale redningsberedskab kan stille sådanne krav. Ansvaret for sikringsrum påhviler den enkelte ejer af bygningen, og kommunerne har bl.a. en tilsynsforpligtelse i forbindelse med eventuel klargøring af rummene.

 

I publikationen ’Rapport om beskyttelsesrumsberedskabet – herunder udviklingen på sikringsrumsområdet’ fra 2002, som er den seneste samlede beskrivelse af området, fremgår, at der på daværende tidspunkt var ca. 4,7 mio. pladser i beskyttelsesrum i Danmark.

 

Det er Beredskabsstyrelsens umiddelbare vurdering, at udviklingen på området siden 2002 har afstedkommet, at Danmark i dag råder over noget under fire millioner pladser i beskyttelses- og sikringsrum, som kan klargøres, hvis behovet opstår. Dertil kommer et betydeligt antal pladser i supplerende rum, herunder underjordiske garageanlæg, metrostationer med videre, som formentlig er steget i perioden. Denne vurdering er dog behæftet med betydelig usikkerhed, da der ikke foretaget en egentlig gennemgang af området siden 2002.

Hvem skal du kontakte?

Kommune og Borger i Beredskabsstyrelsen foretager de overordnede vurderinger og vedligeholder det lovgivningsmæssige grundlag for kommunernes administration af området.

Hvis du har spørgsmål om beskyttelsesrum eller sikringsrum, skal du kontakte din kommune eller dit lokale brandvæsen.

Særligt ift. krigen i Ukraine

Der er ikke nogen aktuel militær trussel mod Danmark. Da beskyttelsesrum skal bruges til at beskytte befolkningen mod følgerne af krigshandlinger i Danmark, er der ikke er et aktuelt behov for at klargøre offentlige beskyttelsesrum eller sikringsrum.

Hvis der skulle ske et nukleart udslip i Ukraine, som kan spredes til Danmark, skal man løbende holde sig orienteret om myndighedernes anbefalinger, der om nødvendigt kan være at gå indendørs for at reducere risikoen for at blive udsat for stråling. I den situation vil beskyttelsesrum ikke yde ekstra beskyttelse sammenlignet med at gå indendørs i almindelige bygninger.

Se mere information fra myndighederne på kriseinformation.dk

Sidst opdateret 22. marts, 2022 - Kl. 11.08