Aftenbillede af raffinaderi

Et raffinaderi er et eksempel på en risikovirksomhed

Der er ca. 150 risikovirksomheder i Danmark. En virksomhed kaldes en risikovirksomhed, hvis den opbevarer farlige stoffer i mængder over en vis grænse.

 

Virksomhederne kaldes også nogle gange for "Seveso-virksomheder", fordi reglerne for denne særlige type virksomheder kommer fra et EU-direktiv, som i daglig tale kaldes "Seveso III-direktivet".

 

Hvem er omfattet af reglerne?

De farlige stoffer kan overordnet set inddeles i:

 

  • Stoffer, der udgør en fysisk fare (f.eks. brandfarlige stoffer)
  • Stoffer, der udgør en sundhedsfare (f.eks. giftige stoffer)
  • Stoffer, der udgør en miljøfare (f.eks. stoffer, der er farlige for vandmiljøet)

Raffinaderier, oliedepoter og medicinalvirksomheder er eksempler på risikovirksomheder.

 

Myndigheder og regler

De farlige stoffer reguleres af forskellige myndigheder, og derfor behandles risikovirksomheder i et samarbejde mellem forskellige myndigheder.

 

Miljømyndigheden er udpeget til at være den koordinerende myndighed på området, og derfor er reglerne samlet i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (ofte kaldet "risikobekendtgørelsen"). Det særlige ved denne bekendtgørelse er, at den har hjemmel i flere love på forskellige ministerområder, herunder beredskabsloven.

 

Beskæftigelsesministeriet (arbejdsmiljø) og Erhvervsministeriet (arealplanlægning) har dog udstedt egne bekendtgørelser:

 

 

Brand- og eksplosionsfarlige stoffer

Beredskabsstyrelsen er sammen med de kommunale redningsberedskaber myndighed for de risikovirksomheder, der har brand- og eksplosionsfarlige stoffer.

 

Dette gælder dog ikke de stoffer, der er omfattet af våbenloven og fyrværkeriloven, hvor politiet og Sikkerhedsstyrelsen er myndigheder.

 

Omkring halvdelen af de ca. 150 risikovirksomheder har brand- og eksplosionsfarlige stoffer og er dermed omfattet af beredskabslovgivningen.

 

Risikobekendtgørelsen er en overbygning til beredskabslovgivningens almindelige bestemmelser for brand- og eksplosionsfarlige virksomheder.

 

Sådan søger du om godkendelse

Risikovirksomheder, der skal have en godkendelse i henhold til risikobekendtgørelsen, skal indsende en anmeldelse til miljømyndigheden. Anmeldelsen skal ledsages af dokumentation for en række sikkerhedsmæssige forhold.

 

Miljømyndigheden koordinerer det videre arbejde med de øvrige myndigheder. Hver myndighed træffer afgørelse på hver sit område, men sørger så vidt muligt for at koordinere sagsbehandlingen.

 

Det kommunale redningsberedskab har ansvar for godkendelser af risikovirksomheder, der er omfattet af beredskabslovgivningen. I mange tilfælde skal Beredskabsstyrelsen stille vilkår for redningsberedskabets godkendelse, og derfor kører det kommunale redningsberedskab og Beredskabsstyrelsen ofte i parløb i sagsbehandlingen.

 

 

Opdeling af risikovirksomheder

Virksomhed med meget store oplag af farlige stoffer, f.eks. 50 tons brandfarlig gas eller mere.

Virksomhed med lidt mindre oplag af farlige stoffer end kolonne 3-virksomheder, f.eks. mere end 10 tons brandfarlig gas men mindre end 50 tons.

Sidst opdateret 28. november, 2023 - Kl. 11.57