Kemiske stoffer

Sammenblanding af forskellige kemiske stoffer

Kemisk Beredskab rådgiver og assisterer:

Opgaver

Kemisk Beredskabs opgaver består primært af tre forskellige opgaver:

 • Rådgivning
 • Kemiske analyser
 • Assistancer

Rådgivning

Rådgivningen fra Kemisk Beredskab vil blive ydet enten telefonisk, eller ved at en medarbejder rykker ud til skadestedet (læs mere under assistancer).

Kemisk Beredskab kan rådgive om kemiske stoffer i forbindelse med:

 • Udslip af kemiske stoffer (f.eks. ved håndtering og sammenblanding af kemikalier)
 • Brand, hvori der indgår kemiske stoffer eller udvikles farlig røg
 • Transportuheld, hvori der indgår farligt gods
 • Prøvetagning (f.eks. ved fund af kemikaliesamlinger og euforiserende stoffer samt efter eksplosioner)
 • Håndtering af kemikalieforurenede personer
 • Rensning og dekontaminering af indsatspersonel og materiel
 • Vurdering af sikkerhedsafstande og spredning af kemiske stoffer
 • Kemisk terror

Analyse

Kemisk Beredskab kan udføre laboratorieanalyser af kemiske stoffer, herunder eksplosivstoffer og kemiske kampstoffer, specielt med det formål at identificere ukendte stoffer. Det kan f.eks. dreje sig om analyser af:

 • Ukendte stoffer eller produkter, herunder eksplosivstoffer og kampstoffer
 • Udslip af stoffer, f.eks. ved håndtering og sammenblanding af kemikalier
 • Pulverbreve
 • Rester efter eksplosioner
 • Forgiftningstilfælde
 • Forurening af drikkevand
 • Ukendte genstande

Assistancer

Beredskabsstyrelsen kan via Kemisk Beredskab assistere politi, redningsberedskaber og andre myndigheder med mobile kemiske målehold på et skadested, hvor der findes kemiske stoffer.

På stedet kan Kemisk Beredskab yde rådgivning og foretage feltsporing med mobilt analyseudstyr. Udstyret kan identificere gasser, væsker og faste stoffer.

Information om kemiske stoffer

Sidst opdateret 24. juli, 2020 - Kl. 14.14