Oxyderende

Foto: Colourbox

Nitrocellulose

Industriel nitrocellulose er brandfarligt. I ren form er nitrocellulose et eksplosivt stof, så når det anvendes industrielt, tilsættes det et flegmatiseringsmiddel som f.eks. vand eller alkohol. Herved reduceres produktets tilbøjelighed til at antænde ved friktion eller stød. Industriel nitrocellulose indgår bl.a. som basisingrediens i malingprodukter.

 

Regler og anvendelsesområde

Reglerne for opbevaring af visse former for nitrocellulose er fastsat i:

 

 

Følgende er omfattet af reglerne om opbevaring af nitrocellulose:

  • Nitrocellulose med mindst 25 vægtprocent vand
  • Nitrocellulose med et kvælstofindhold på højst 12,6 vægtprocent (beregnet på tørstofbasis) og fugtet med (opløst i) mindst 25 vægtprocent men under 45 vægtprocent alkohol eller andet brandfarligt opløsningsmiddel
  • Nitrocellulose med et kvælstofindhold på højst 12,6 vægtprocent (beregnet på tødstofbasis) og med mindst 18 vægtprocent blødgøringsmiddel

Opbevaring af højst 5 kg af de ovennævnte former for nitrocellulose til analytisk brug i kemiske laboratorier eller ikke-erhvervsmæssig præparation kan dog ske på lempeligere vilkår. Det fremgår af § 2 i bekendtgørelsen om opbevaring af visse former for nitrocellulose.

 

Industriel nitrocellulose omfattet af reglerne er produkter i fast form. Det drejer sig typsik om granulat eller chips.

 

Nitrocellulose helt opløst i brandfarlige opløsningsmidler er derimod omfattet af reglerne om brandfarlige væsker. Læs mere på denne side om brandfarlige og brændbare væsker.

 

 

Chlorater og perchlorater

Chlorater og perchlorater er fællesbetegnelse for salte, hvor henholdsvis chlorat eller perchlorater indgår, f.eks. kaliumchlorat eller natriumperchlorat. Perchlorater er generelt mere stabile end chlorater. Både chlorater og perchlorater er meget brandnærende i fast form. I kombination med brændbare materialer forhøjes risikoen for voldsomme brande. Stofferne benyttes på flere måder, men er bl.a. kendt som ingredienser til fremstilling af pyrotekniske artikler som f.eks. fyrværkeri.

 

Regler og anvendelsesområde

Reglerne for opbevaring af chlorater og perchlorater er fastsat i:

 

Alle chlorater og perchlorater er omfattet af reglerne om opbevaring med undtagelse af følgende:

  • Chlorater og perchlorater betragtet som eksplosivstoffer i FN's anbefalinger om transport af farligt gods, og som er opført i klasse 1 i dette dokument
  • Chlorater og perchlorater blandet med organiske stoffer, svovl eller lignende, og som dermed betragtes som eksplosivstoffer i FN's anbefaliniger om transport af farligt gods, og som er opført i klasse 1 i dette dokument

Læs FN's anbefalinger om transport af farligt gods (United Nations recommendations on Transport of Dangerous Goods)

 

Opbevaring af tilsammen højst 5 kg chlorater og perchlorater i kemiske laboratorier til analytisk brug eller ikke-erhvervsmæssig præparation kan dog ske på lempeligere vilkår. Det fremgår af § 2, nr. 3, i bekendtgørelse om opbevaring af chlorater og perchlorater.

 

 

 

Ammoniumnitrat

Visse faste ammoniumnitratholdige produkter er brandnærende. Produkter med et meget højt indhold af ammoniumnitrat kan have yderligere farlige egenskaber. Afhængigt af produktets bestanddele kan der under særlige omstændigheder være risiko for eksplosion, hvis man ikke tager passende forebyggende forholdsregler. Ammoniumnitrat bruges især i gødningsprodukter, men har også andre tekniske anvendelser.

 

Regler og anvendelsesområde

Regler for faste ammoniumnitratholdige produkter med højt indhold af ammoniumnitrat er fastsat i:

 

Faste ammoniumnitratholdige produkter, hvori nitrogenindholdet afledt af ammoniumnitrat overstiger 28 vægtprocent, er omfattet af reglerne. Dog med følgende undtagelser:

  • Ammoniumnitratholdige gødninger, der kan betegnes som "EF-gødning". Se § 2, stk. 2, og bilag 1 i bekendtgørelse om opbevaring af faste ammoniumnitratholdige produkter med højt nitrogenindhold.
  • Faste ammoniumnitratholdige produkter, der betragtes som eksplosivstoffer i FN's anbefalinger om transport af farligt gods, og som er opført i klasse 1 i dette dokument.

Læs FN's anbefalinger om transport af farligt gods (United Nations recommendations on Transport of Dangerous Goods)

 

Opbevaring af højst 5 kg faste ammoniumnitratholdige produkter i kemiske laboratorier til analytisk brug eller ikke-erhvervsmæssig præparation kan dog ske på lempeligere vilkår. Det fremgår af § 2, nr. 3, i bekendtgørelse om opbevaring af faste ammoniumnitratholdige produkter med højt nitrogenindhold.

 

Vær opmærksom på, at andre ammoniumnitratholdige produkter kan være omfattet af miljølovgivningen.

 

 

Tilladelser

Beredskabsstyrelsen har ansvaret for at give tilladelser til etablering af oplag af nitrocellulose, chlorater og perchlorater samt faste ammoniumnitratholdige produkter med højt indhold af ammoniumnitrat. Ansøgninger med tilhørende tegningsmateriale og beskrivelse sendes til Beredskabsstyrelsen.

 

Sidst opdateret 19. maj, 2020 - Kl. 17.02