Hvem kan benytte whistleblowerordningen?
Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er, eller har været, ansat i Beredskabsstyrelsen, eller hvis du har været i betragtning til en stilling i Beredskabsstyrelsen, i det omfang indberetningen vedrører oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre førkontraktretlige forhandlinger.

 

Dertil kan du anvende whistleblowerordningen, hvis du er:

 

 • samarbejdspartner herunder selvstændigt erhvervsdrivende, som Beredskabsstyrelsen samarbejder med
 • ansat hos en samarbejdspartner eller underleverandør af varer eller tjenesteydelser til Beredskabsstyrelsen
 • eller har været medlem af direktionen eller varetager en anden rolle i relation til ledelsesorganet hos Beredskabsstyrelsen
 • frivillig, lønnet eller ulønnet praktikant hos Beredskabsstyrelsen
 • personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører

 

Hvis du ikke er omfattet af ovenstående grupperinger, kan du også bruge ordningen, men så skal du være opmærksom på, at du så ikke er omfattet af whistleblowerlovens beskyttelse.

 

Det betyder bl.a., at der muligvis kan gives aktindsigt i din henvendelse efter offentlighedslovens almindelige regler. Det betyder endvidere, at du ikke er beskyttet i de tilfælde, hvor din indberetning vedrører tavshedsbelagte oplysninger, ligesom du ikke er beskyttet af whistleblowerloven imod repressalier fra din arbejdsgiver.

 

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

 

 • Overtrædelser af EU-retten
 • Strafbare forhold
 • Overtrædelser af lovgivningen
 • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
 • Seksuel chikane
 • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

 

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen.

 

Ordningen kan ikke benyttes til at indberette forhold vedrørende klassificerede oplysninger, oplysninger relateret til sager inden for strafferetsplejen, oplysninger omfattet af sundhedspersoners tavshedspligt eller advokaters tavshedspligt.

 

Jf. Jævnfør whistleblowerlovens § 1, stk. 3, nr. 1 kan whistleblowerordningen ikke anvendes til indberetning af klassificerede oplysninger, herunder oplysninger der falder inden for rammerne af Justitsministeriets cirkulære nr. 10338 af 17. december 2014 om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt (sikkerhedscirkulæret).

 

Hvis din sag indeholder klassificerede oplysninger, og du mener, at de er væsentlige for din henvendelse, så må du kontakte Beredskabsstyrelsen Whistleblowerordning for at aftale nærmere. For ansatte inden for Forsvarsministeriets koncern kan Fiin benyttes til fremsendelse af materiale klassificeret til og med TTJ via vores kontrolpunktspostkasse (se nedenfor).

 

Hvis du er medarbejder inden for Forsvarsministeriets koncern, bør henvendelse om kritiske forhold i udgangspunktet ske til nærmeste chef/leder. Du kan også benytte en af de særlige ”ordninger/linjer mv.”, der er oprettet vedr. fx rapportering om strafbare forhold, mobning/chikane etc. Her på siden finder du en oversigt over disse.

 

BEMÆRK: Ordningen kan ikke kan benyttes til at indberette forhold vedrørende klassificerede oplysninger, jf. whistleblowerlovens § 1, stk. 3, nr. 1.

 

Hvordan kan du kontakte os, Kontaktoplysninger:

Du kan kontakte whistleblowerordningen ud fra nedenstående kontaktoplysninger. Bemærk de efterfølgende afsnit om muligheden for henvendelse, som sikrer anonymitet.

 

Beredskabsstyrelsen

Datavej 16

3460 Birkerød

Fiin-mail: BRS-KTP-WHISTLEBLOW

 

Hvis du ikke har behov for at være anonym, kan du også indberette via dette link: https://brs.sit-wb.dk/#/

 

Hvis du ønsker at indberette anonymt, er det bedste at kopiere denne web adresse https://brs.sit-wb.dk/ og indsætte den i en browser på en computer, som ikke er tilknyttet Beredskabsstyrelsens netværk.

 

Om anonymitet og fortrolighed

Beredskabsstyrelsens whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblower-enhed, som kan undersøge forholdene nærmere. Via Statens Whistleblowersystem (SWS) kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym. Whistleblowerenhedens medarbejdere har en særlig tavshedspligt om de oplysnin­ger, der indgår i indberetningen. Oplysninger om din identitet kan kun videregi­ves med dit samtykke, dog i særlige tilfælde til relevante myndigheder (f.eks. politiet eller Finanstilsynet). De nærmere regler fremgår af whistleblowerlovens § 25” 

 

Beredskabsstyrelsens whistleblowerenhed er forankret i Ledelsessekreatariatet, og kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

 

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Beredskabsstyrelsens netværk, eller via linket til den digitale whistleblowerportal på Beredskabsstyrelsens hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Beredskabsstyrelsens netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen https://brs.sit-wb.dk i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Beredskabsstyrelsens netværk.

 

Hvis du ikke er komfortabel med at indberette direkte til Beredskabsstyrelsen eller hvis du er i tvivl om, at din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblower kanal.

 

Beredskabsstyrelsen opfordrer til, at der indberettes i Beredskabsstyrelsens ordning, i de tilfælde hvor overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvor man som whistleblower vurderer, at der ikke er risiko for repressalier. Dette ændrer ikke på, at der er valgfrihed, i forhold til om man ønsker at indberette til Beredskabsstyrelsens ordning eller til den eksterne ordning ved Datatilsynet.

 

Sagsbehandling og kommunikation

Din henvendelse behandles af betroede medarbejdere i vores whistleblowerenhed. Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Vi kommunikerer kun skriftligt med dig via vores digitale whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind, og svare på eventuelle spørgsmål fra os.

 

Når du indsender en indberetning til os, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for til tilgå din indberetning, og der er derfor vigtigt at du gemmer koden.

 

Mister du koden, mister vi muligheden for at kommunikere med dig, og du vil være nødt til at oprette sagen på ny.

 

Ytringsfrihed
Beredskabsstyrelsen gør opmærksom på, at whistleblowerordningerne ved Beredskabsstyrelsen og ved Datatilsynet ikke medfører en begrænsning af de offentligt ansattes ytringsfrihed. Du kan læse mere om offentligt ansattes ytringsfrihed her .

 

Juridisk beskyttelse mod repressalier
Du er som whisteblower beskyttet mod repressalier via LOV nr. 1436 af 29/06/2021 - Lov om beskyttelse af whistleblowere.

BEMÆRK: DET ER VIGTIGT, AT DU GEMMER DEN 16-CIFREDE KODE TIL DET ELEKTRONISKE WHISTLEBLOWERSYSTEM. DU SKAL BRUGE DEN FOR AT SE ORIENTERINGER, STATUS, SPØRGSMÅL OG SVAR.

BEMÆRK: DU FÅR IKKE AUTOMATISK BESKED OM ORIENTERINGER, STATUS, SPØRGSMÅL OG SVAR. DU SKAL SELV LOGGE PÅ DET ELEKTRONISKE WHISTLEBLOWERSYSTEM MED DEN 16-CIFREDE KODE FOR AT DE DET.

Læs mere
Her kan du finde links til relevante kilder fx

 

 

Andre relevante kontakter:

 

Kønskrænkende adfærd

I Forsvarsministeriets Personalepolitik er det en grundlæggende værdi, at alle ansatte skal behandles med respekt. En konkret udmøntning af Forsvarsministeriets værdier handler om at styrke indsatsen mod kønskrænkende adfærd, hvormed der menes både chikane på grund af køn mod kollegaer og ansatte og sexchikane i form af uønsket seksuel opmærksomhed, hvad enten det drejer sig om verbale eller nonverbale eller fysiske udtryk med seksuelle undertoner eller seksuelt magtmisbrug.

Du kan ringe anonymt til 32 66 51 63 og få rådgivning af erfarne specialister, eller du kan læse mere på Forsvarsministeriets interne netværk:

http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/myn/fps/Medarbejder/kka/Sider/default.aspx


På internettet: respektforhinanden.dk

 

OPRK

Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK) har til formål at hjælpe den enkelte medarbejder, grupper af medarbejdere og ledere/chefer i situationer, hvor den enkelte eller gruppen kan opleve forskellige former for mistrivsel, og har brug for støtte.

E-mail: FPS-KTP-OPRK

Tlf. 7281 9643

https://medarbejder.forsvaret.dk/da/ansaettelsesforhold/administration/oprk/

 

HR-Portalen

Svar på spørgsmål i fm. ansættelse, fravær, løn, job, kompetenceudvikling m.m. finder du på forsvarsministeriets interne netværk:
http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/Sider/default.aspx

 

Hvis oplysningerne ikke kan findes her, så kontakt din chef/leder, der har adgang til HR-rådgivningen.

 

Forsvarets Center for Arbejdsmiljø (FCA)

Spørgsmål i fm. dit fysiske eller psykiske arbejdsmiljø, her er det igen din chef/leder, der skal kontaktes. Alternativt kan arbejdsmiljøorganisationen ved din enhed kontaktes.

 

Forsvarsministeriets Auditørkorps

Anmeldelse af strafbare forhold vedr. militært ansatte:

 

Tlf. 728 11080
Uden for normal arbejdstid: Tlf.: 2010 7893
E-mail: fauk-ktp-au@mil.dk

 

Veterancentret

Veterancentrets døgntelefon er for soldater, veteraner eller pårørende, som har brug for én at tale med – uanset hvad klokken er.

 

Tlf. 728 19700 døgnet rundt

 

I Veterancentret kan du inden for åbningstiden komme i kontakt med en af Veterancentrets socialrådgivere, psykologer, job- og uddannelsesrådgivere og mentor- og beskæftigelsesrådgivere, alt efter hvad din henvendelse drejer sig om. Vi kan også henvise dig til Forsvarets læger eller de operative kommandoer.

Veterancentrets hjemmeside:

http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/myn/fps/Organisation/Veterancentret/Sider/default.aspx

På internettet: veteran.forsvaret.dk

 

Veteranstøtten

Støtter i fm. fysiske og psykiske efterreaktioner efter en udsendelse.

Veteraner støtter veteraner

 

Tlf. 8060 8030 – døgnet rundt

E-mail: social@80608030.dk

www.80608030.dk (internettet)

Sidst opdateret 5. april, 2024 - Kl. 10.52