kommunalt beredskab indsats på vej

Foto: Colourbox

Når de kommunale redningsberedskaber eller Beredskabsstyrelsen rykker ud til en hændelse, udfylder de efterfølgende en rapport om indsatsen i ODIN – redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem. Det er blandt andet oplysninger om dato og tidspunkt for alarmering, responstid, hændelsens karakter og selve indsatsen. Data fra disse rapporter udgør grundlaget for statistik og analyse om redningsberedskabet.

Data fra ODIN kan findes i Redningsberedskabets Statistikbank, hvor personer med interesse for redningsberedskabet, herunder de kommunale redningsberedskaber, henter data til forskellige formål. Statistikbanken har været i drift siden 2010. Beredskabsstyrelsen arbejder i 2020/2021 med udvikling af en ny platform for fremstilling af data til relevante brugere.

Beredskabsstyrelsen varetager drift og vedligeholdelse af ODIN og den tilhørende Statistikbank i samarbejde med de kommunale redningsberedskaber og Forsvarets Koncernfælles IT. Vi tilstræber en oppetid på 98% for ODIN og 95% for Statistikbanken.


Hvert år udgiver Beredskabsstyrelsen Redningsberedskabet i tal, en rapport med generel statistik om redningsberedskabets hændelser, indsatser og kapacitet i det forgangne år.Bedre data giver et bedre redningsberedskab

ODIN-systemet skaber et datagrundlag, som bruges i mange sammenhænge af de kommunale redningsberedskaber, Beredskabsstyrelsen og andre aktører. Data anvendes fx til:

 • Beredskabsstyrelsens tilsyn og rådgivning af de kommunale redningsberedskaber herunder i forbindelse med kommunernes planer for risikobaseret dimensionering
 • Analyser af udviklingstendenser til brug for tilrettelæggelse af både forebyggende og afhjælpende indsatser
 • Overblik over redningsberedskabets samlede, tidligere og nuværende mandskabskapacitet herunder anvendelse af flere samtidige ansættelsesforhold
 • Analyser af den samlede kapacitet og vurdering af mobilitet, tilknytningsmønstre og erfaring i redningsberedskabet
 • Videregivelse af oplysninger om brand i produkter fx elektronik til Sikkerhedsstyrelsen
 • En række aktiviteter i de kommunale redningsberedskaber: udarbejdelse af risikobaseret dimensionering, teknisk og taktisk forebyggelse, analyser af enkelte stationer, køretøjer eller personalegrupper, presse- og aktindsigtssager eller andre interne formål. 

 

Sådan sikrer vi datakvaliteten

Det enkelte kommunale redningsberedskab eller statslige beredskabscenter kontrollerer datakvaliteten. De har det endelige ansvar for indhold og kvalitet i ODIN-rapporterne. Data videregives til Beredskabsstyrelsen, der gennemfører automatiseret kvalitetskontrol af data hver måned. De enkelte beredskaber har herefter ansvar for at korrigere eventuelle fejl og mangler.

Beredskabsstyrelsen udvikler løbende kontrolmetoder, og samarbejder med de kommunale redningsberedskaber om udvikling af ODIN for at øge datakvaliteten. Det sker bl.a. i brugergrupper, hvor den løbende kvalitetssikring også drøftes. Læs mere om ODIN-brugergrupper.

ODIN's baggrund

ODIN skal:

 • Effektiv og brugervenlig indsamling af data om redningsberedskabet
 • Imødekomme skiftende forretningsbehov med høj fleksibilitet og kort responstid indenfor godkendte performancekrav
 • Understøtte forretningsgange i Beredskabsstyrelsen og beredskaberne, så der sikres overholdelse af den til en hvert tid gældende lovgivning, herunder GDPR
 • 2005: Redningsberedskabet begyndte at anvende ODIN til indberetning af udrykningsaktiviteter mv.
 • 2013: Beredskabsstyrelsen igangsatte arbejdet med at etableret et nyt ODIN-system. Kommunale repræsentanter fra Foreningen af Kommunale Beredskaber blev inddraget.
 • 2015: Lancering af det nuværende ODIN-system
 • 2022: Beredskabsstyrelsen er påbegyndt udvikling af en ny version af ODIN i samarbejde med de kommunale redningsberedskab

Det er obligatorisk for de kommunale redningsberedskaber at indberette udrykningsaktiviteter til Beredskabsstyrelsen.

Det fremgår af cirkulære 9111 af 3. marts 2015, hvori der også står, hvilke oplysninger skal indberettes.

Den fulde titel er: Cirkulære om elektronisk registrering og indberetning af redningsberedskabets udrykningsaktiviteter.

Sidst opdateret 23. juli, 2020 - Kl. 13.42