Der er forskel på de regler, som gælder, når man udfører arbejde eller uddanner sig som ansat i redningsberedskabet, og når man gør de samme ting som frivillig. Her beskrives nogle af de regler, som gælder, og nogle af de forskelle der er, når man er ansat i redningsberedskabet, og når man er frivillig.


Ansatte


Man er ansat, når man modtager løn for sin tjeneste i beredskabet, herunder også for sin deltagelse i uddannelse og øvelser. Ansættelsesforholdet kan være på fuld tid eller på deltid. Løn og andre ydelser reguleres af indgåede overenskomster.


Hvis man kommer til skade i tjenesten, er man som ansat omfattet af lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Arbejdsgiveren betaler alle udgifter for ansatte på manuelt niveau, herunder udgifter til løn, uddannelse og øvelser.
For ansattes deltagelse i kurser på Beredskabsstyrelsens skoler betaler arbejdsgiveren bl.a. løn, rejse og ophold, mens staten dækker omkostninger til selve uddannelsen.


Frivillige


Man er frivillig, når man har indgået en kontrakt med en kommune om at indgå i kommunens redningsberedskab og ikke får løn for at deltage i beredskabet. Under visse betingelser kan frivillige modtage ydelser, herunder fri forplejning og dækning af udgifter til transport og tabt arbejdsfortjeneste inden for visse grænser.


Hvis man kommer til skade i tjenesten, er man som frivillig omfattet af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. For frivillige, der uddannes på manuelt niveau i henhold til Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed, kan kommunen ansøge staten om refusion af uddannelsesudgifter efter reglerne for enhedstimebetaling.


Frivillige på Beredskabsstyrelsens kurser


Frivillige, der skal deltage i kurser på Beredskabsstyrelsens skoler, optages uden udgift for kommunen, hvis den frivillige opfylder kravene herfor, idet staten afholder alle udgifter forbundet med kurset. Herudover kan der også ydes godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste.


En væsentlig undtagelse i relation til uddannelse af frivillige er, at udgifter til uddannelse af frivillige, der skal udføre brandslukningsopgaver i kommunens daglige beredskab, skal afholdes efter reglerne for ansatte. Det vil sige, at disse udgifter som udgangspunkt betales af kommunen. Dette gælder også de sønderjyske frivillige brandværn.


Både ansat og frivillig


En person kan være både ansat og frivillig i et kommunalt redningsberedskab. Men da der som ovenfor anført er væsentlige forskelle i vilkårene for tjenesten, er det vigtigt forud for deltagelse i uddannelse at have klarhed over, om den pågældende deltager som ansat eller frivillig.
Kommunen kan kun få tilskud fra enhedstimebetalingssystemet til uddannelse til en frivillig, hvis uddannelsen sker for, at personen kan varetage sine opgaver i sin egenskab af frivillig. En kommune kan ikke modtage tilskud fra enhedstimebetalingssystemet for en deltager i en uddannelse, hvis personen samtidig får løn. Hvis en person uddannes i en funktion, som den pågældende skal varetage både som ansat og som frivillig i et kommunalt redningsberedskab, skal tilskud til uddannelsen ske efter reglerne for ansatte.


Det betyder også, at en person, der er ansat i et kommunalt redningsberedskab, ikke kan få løn under sin uddannelse, hvis uddannelsen sker med henblik på at fungere som frivillig. Uddannelse på frivilligvilkår kan altså kun ske, hvis man ikke samtidig får løn under uddannelsen.

Sidst opdateret 18. september, 2020 - Kl. 13.52