Ved erhvervsmæssig transport af farligt gods efter det fulde regelsæt, dvs. hvor alle relevante bestemmelser i ADR-konventionen finder anvendelse, gælder følgende uddannelseskrav:

 • Chaufføren skal have et gyldigt ADR-bevis i henhold til afsnit 8.2.1 i ADR-konventionen omfattende den godstype, der skal transporteres
 • Øvrige medarbejdere med farligt gods opgaver, f.eks. pakkere og læssere, skal være uddannet i henhold til kapitel 1.3 i ADR

Ved erhvervsmæssig transport af farligt gods efter en undtagelsesbestemmelse i farligt gods reglerne vil der i langt de fleste tilfælde fortsat gælde uddannelseskrav:

 • Chaufføren skal enten have et gyldigt ADR-bevis eller være uddannet i henhold til kapitel 1.3 i ADR
 • Øvrige medarbejdere med farligt gods opgaver, f.eks. pakkere og læssere, skal være uddannet i henhold til kapitel 1.3 i ADR

Ved erhvervsmæssig transport af farligt gods vil der dermed i langt de fleste tilfælde gælde uddannelseskrav, der sikrer, at alle involverede medarbejdere er instrueret i de vilkår, der gælder for den pågældende transport.

På denne side kan du læse om både chaufføruddannelse (ADR-bevis) og kapitel 1.3 uddannelse. 

Uddannelse af chauffører (ADR-bevis)

Ved erhvervsmæssig transport af farligt gods efter det fulde regelsæt, dvs. hvor alle relevante bestemmelser i ADR-konventionen finder anvendelse, skal chaufføren have et ADR-bevis.

Beredskabsstyrelsen udsteder ADR-bevis til personer, der har bestået et ADR-chaufførkursus.

Chaufførkurser og ADR-beviser

Beredskabsstyrelsen har godkendt en række udbydere af ADR-chaufførkurser. Find en oversigt over disse kursusudbydere ved at klikke på følgende link:

Godkendte udbydere af farligt gods chaufførkurser (ADR-bevis)

Listen er ikke udtømmende, idet der er enkelte godkendte udbydere, der ikke har ønsket at fremgå af Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Kursustyper
Der findes som udgangspunkt fire kursustyper, men kursusudbyderne afholder dem tit kombineret i forskellige såkaldt heldækkende kurser:

 • Et grundkursus

 • Et specialiseringskursus for transport af eksplosive stoffer og genstande (klasse 1)

 • Et specialiseringskursus for transport af radioaktive stoffer (klasse 7)

 • Et specialiseringskursus for transport af farligt gods i tanke over 1.000 liter og tankcontainere over 3.000 liter (tank)

Grundkursus giver adgang til at transportere de fleste godstyper som stykgods, mens specialiseringskurserne kræves i tillæg ved visse godstyper og ved tanktransport.

Hyppigheden af kurser afhænger af efterspørgslen. Vær således opmærksom på, at nogle kurser kun sjældent udbydes. Kontakt en kursusudbyder eller tjek eventuelt Uddannelsesguiden.

Vær i god tid 
Kurser skal gennemføres i tilstrækkeligt god tid, inden beviset skal bruges, for at tilgodese produktionsperioden mv.

Skal du på repetitionskursus, er det f.eks. vigtigt, at du tilmelder dig i god tid, så du kan nå at modtage dit nye ADR-bevis inden udløbet af dit nuværende ADR-bevis. Det er muligt at deltage i repetitionsuddannelsen i et helt år op til ADR-bevisets udløb. Uanset hvornår repetitionsuddannelsen finder sted inden for denne etårige periode, vil det nye ADR-bevis få samme udløbsdato (den gamle udløbsdato + 5 år).

Kontakt Beredskabsstyrelsen eller en kursusudbyder, hvis du har spørgsmål. Det kan også være, at din virksomhed eller deres sikkerhedsrådgiver kan hjælpe dig videre.

ADR-beviser udstedes via et online bevisadministrationssystem kaldet BAT. BAT er Trafikstyrelsens system, der også anvendes til beviser udstedt i deres og Færdselsstyrelsens regi.

Du kan som chauffør selv logge på BAT-systemet med dit NemID for at betale for dit bevis eller bruge øvrige selvbetjeningsløsninger. Find link til BAT-systemet nederst på denne side.

Chauffører vil hos kursusudbyderen få taget et digitalt foto og skrive en digital underskrift. Efter bestået eksamen indsender kursusudbyderen ansøgning om ADR-bevis til Beredskabsstyrelsen via BAT.

Samtidig udsteder kursusudbyderen - på Beredskabsstyrelsens vegne - et betalingskrav for gebyret for ADR-beviset (det reguleres årligt og lyder i 2024 på 320 kr.). Ved tilmelding skal det derfor oplyses, hvem der skal betale gebyret for ADR-beviset. Betaling kan ske på én af følgende måder:

 • Chaufføren kan selv betale som en online kortbetaling, ved at kursusudbyderen sender et betalingslink til chaufføren. Chaufføren behøver ikke at vente, til linket modtages fra skolen, men kan logge på bevisadministrationssystemet BAT med NemID og foretage sin betaling der. Find link til BAT-systemet nederst på denne side.

 • En virksomhed kan betale som en online kortbetaling, ved at kursusudbyderen sender et betalingslink til virksomheden på baggrund af oplyst CVR-nummer.

 • Betaling kan ske via E-faktura på baggrund af oplyst EAN-nummer mv. (hvis eksempelvis kommunen/jobcenteret, Forsvaret eller anden offentlig myndighed skal betale, eller hvis en virksomhed skal betale og kan modtage E-faktura).

Efter betaling af gebyr sættes ADR-beviset automatisk i produktion ved en ekstern kortproducent, som herefter sender ADR-beviset direkte hjem til chaufføren med posten. Der må forventes at gå ca. 1 uge regnet fra betalingsdatoen, til beviset modtages.

Der udstedes ikke et midlertidigt ADR-bevis, så chaufføren må ikke køre med farligt gods, før ADR-beviset er modtaget. Kurser skal derfor gennemføres i tilstrækkeligt god tid, inden beviset skal bruges.

Yderligere oplysninger kan fås ved de enkelte kursusudbydere eller ved henvendelse til Beredskabsstyrelsen.

En chauffør, der har mistet sit ADR-bevis, kan selv bestille og betale for et erstatningsbevis ved at logge på bevisadministrationssystemet BAT. Find link til BAT-systemet nederst på denne side. Gebyret reguleres årligt og lyder i 2024 på 320 kr.

Alternativt kan chaufføren tage kontakt til den kursusudbyder, der i sin tid udstedte/bestilte det mistede bevis. Da kan kursusudbyderen foretage bestilling af et erstatningsbevis.

Ved bestilling af et erstatningsbevis bliver det eksisterende (mistede) bevis ugyldigt.

Der udstedes ikke et midlertidigt ADR-bevis, så chaufføren må som udgangspunkt ikke køre med farligt gods, før erstatningsbeviset er modtaget. I tilfælde, hvor en chauffør har mistet sit danske ADR-bevis, fordi det er bortkommet, beskadiget eller stjålet, kan Beredskabsstyrelsen dog med digital post fremsende dokumentation til chaufføren for, at vedkommende har fået udstedt et ADR-bevis, der er mistet. Henvendelse herom skal ske til Beredskabsstyrelsen. Ved medbringelse af dokumentationen tillades chaufføren at transportere farligt gods i Danmark uden medbringelse af det mistede ADR-bevis i en begrænset periode på 14 dage, dog ikke efter udløbsdatoen for det mistede bevis. Der kan ikke udstedes midlertidig dokumentation til transport i udlandet.

 

Uddannelse i henhold til kapitel 1.3 i ADR

Uddannelse i henhold til kapitel 1.3 i ADR er relevant for:

 • Chauffører, der ikke har ADR-bevis, og som transporterer farligt gods efter en undtagelsesbestemmelse i farligt gods reglerne, hvor kapitel 1.3 i ADR fortsat gælder.
 • Øvrige medarbejdere med farligt gods opgaver, f.eks. pakkere og læssere.

Uddannelsen sikrer, at alle involverede medarbejdere er instrueret i de vilkår, der gælder for den pågældende transport. Det er med til at forebygge ulykker. 

Læs mere ved at klikke på følgende ofte stillede spørgsmål:

 

Kapitel 1.3-uddannelse

Personer, hvis opgaver vedrører transport af farligt gods ad vej, skal i et omfang, der svarer til deres ansvarsområder og opgaver, uddannes i de krav, der stilles til transport af sådant gods. Det fremgår af kapitel 1.3 i ADR-konventionen.

Disse personer kan være ansat hos afsender, transportør, modtager, læsser, pakker eller påfylder. Det centrale er, om disse personer har opgaver i relation til vejtransport af farligt gods. Det fremgår af kapitel 1.3 og afsnit 8.2.3 i ADR-konventionen. Vær opmærksom på, at uddannelsen skal være gennemført, før de pågældende personer kan påtage sig ansvaret for de nævnte opgaver.

Eksempel 1: En chauffør transporterer farligt gods som en frimængdetransport. Chaufføren er derfor ikke omfattet af kravet om at have et ADR-bevis, hvis vedkommende i stedet har gennemført uddannelse i henhold til kapitel 1.3 i ADR-konventionen. Læs mere om frimængdetransport ved at klikke på linket ”Undtagelser” nederst på siden.

Eksempel 2: En truckfører læsser farligt gods på eller af en lastbil og anses derfor for at have en opgave i relation til transport af farligt gods. Truckføreren skal altså være uddannet i henhold til kapitel 1.3. En truckfører, der flytter farligt gods fra et sted til et andet på et lager, udfylder derimod ingen funktion med direkte relation til en transport omfattet af ADR-konventionen. I det tilfælde kræves derfor ingen uddannelse i henhold til kapitel 1.3.

Eksempel 3: En kontormedarbejder, der udfylder transportdokumenter i overensstemmelse med ADR-konventionen, har en opgave i relation til transport af farligt gods. Derfor skal kontormedarbejderen være uddannet i henhold til kapitel 1.3.

Eksempel 4: På en genbrugsplads klassificerer og pakker en medarbejder affald, der er farligt gods, med henblik på efterfølgende transport til bortskaffelse. Medarbejderen har en opgave i relation til transport af farligt gods og skal derfor være uddannet i henhold til kapitel 1.3.

Eksempel 5: En medarbejder pakker farligt gods i begrænsede mængder (LQ) og anses derfor for at have en opgave i relation til transport af farligt gods. Medarbejderen skal altså være uddannet i henhold til kapitel 1.3. Samme krav gælder i øvrigt for andre med LQ-opgaver, herunder chaufføren.

Hvis en transport er fuldt undtaget fra ADR-konventionen, gælder undtagelsen også uddannelse i henhold til kapitel 1.3.

Kort fortalt skal uddannelsen i henhold til afsnit 1.3.2 i ADR-konventionen altid indeholde de tre følgende elementer:

 • En grunduddannelse, som sikrer, at personen er bekendt med de generelle bestemmelser i ADR-konventionen.

 • En funktionsspecifik uddannelse, som sikrer, at personen er udførligt uddannet i de regler i ADR-konventionen, der berører den pågældendes arbejdsområde.

 • En sikkerhedsuddannelse, som sikrer, at personen kender til de risici, der er forbundet med farligt gods, og procedurerne for sikker håndtering og optræden i nødsituationer.

Omfanget af de enkelte elementer i uddannelsen afhænger af personalegruppen og den konkrete opgave, som personen skal varetage.

Det vil betyde, at kontormedarbejderen nævnt i eksempel 3 i afsnittet ovenfor foruden en grunduddannelse og en sikkerhedsuddannelse skal have en funktionsspecifik uddannelse bl.a. omfattende de regler i ADR-konventionen, der omhandler udfyldelse af transportdokumenter, herunder relevante bestemmelser i kapitel 5.4 i ADR-konventionen.

Til sammenligning skal medarbejderen på genbrugspladsen nævnt i eksempel 4 i afsnittet ovenfor foruden en grunduddannelse og en sikkerhedsuddannelse have en funktionsspecifik uddannelse bl.a. omfattende de regler i ADR-konventionen, der omhandler klassificering, emballering og mærkning af kolli, herunder relevante bestemmelser i del 2 og 3 samt kapitel 4.1, 5.1 og 5.2 i ADR-konventionen.

I ADR-konventionen er der ikke fastsat krav til uddannelsens varighed, fordi det afhænger af den konkrete persons eller personalegruppes arbejdsopgaver. Det er derfor en vurdering, som virksomheden må foretage.

I ADR-konventionen fremgår ikke eksplicitte krav til undervisningsform og øvrig tilrettelæggelse. Der kan være tale om sidemandsoplæring eller eksterne kurser. Det er ikke et myndighedsansvar, hvordan uddannelsen tilrettelægges, men et virksomhedsansvar.

Beredskabsstyrelsen finder, at det i tilfælde, hvor uddannelsen gives i form af f.eks. selvstudie af en skriftlig instruktion eller gennemførelse af et online-kursus, i mange tilfælde vil være tilrådeligt, at der sideløbende kan kommunikeres med en underviser.

Der findes ingen krav til, hvor man skal tage uddannelsen. Det kan foregå internt i virksomheden, f.eks. gennem sikkerhedsrådgiveren. I nogle tilfælde vil sidemandsoplæring være en mulighed. Der kan også gøres brug af ekstern ekspertise.

Det er virksomhedens ansvar, at de, der forestår uddannelsen, har de nødvendige kvalifikationer. Der skal foreligge dokumentation på uddannelsen. Se afsnittet nedenfor.

Virksomhedens sikkerhedsrådgiver skal sikre sig, at personalet har den fornødne uddannelse i forhold til ADR–konventionen.

Nej, myndighederne godkender ikke de enkelte uddannelsesforløb og derfor heller ikke eventuelle kursusudbydere.

Arbejdsgiveren skal opbevare dokumentation vedrørende gennemført kapitel 1.3 uddannelse under hele ansættelsesforholdet og i mindst 1 år efter ansættelsesforholdets ophør. Dokumentationen skal kontrolleres ved påbegyndelsen af et nyt ansættelsesforhold. Arbejdsgiveren skal stille dokumentationen til rådighed for medarbejderen og kompetente myndigheder.

Det skal fremgå af dokumentationen, hvem der har udstedt den. Det kan være arbejdsgiveren selv eller en kursusudbyder.

Den, der udsteder dokumentationen, skal sikre, at der kun udstedes dokumentation for gennemført uddannelse til personer, der har gennemført uddannelsen.

Det fremgår af ADR-konventionen, at uddannelsen periodisk skal suppleres med repetitionskurser for at tage højde for ændringer i reglerne.

Der kommer en ny udgave af ADR-konventionen hvert andet år, der implementeres ved en ny farligt gods bekendtgørelse. I det omfang, der er tale om regelændringer af betydning for de pågældendes arbejdsopgaver, indebærer det, at uddannelsen skal suppleres.

Det er op til virksomheden selv at vurdere, om ændringerne i en ny udgave af ADR-konventionen mv. har betydning for de pågældendes arbejdsopgaver. Alternativet til at foretage denne vurdering vil være at repetere/supplere uddannelsen fast hvert andet år.

Da ADR-konventionen betegner det som repetitionskurser (refresher training), og da der kan være et behov for genopfriskning, anbefaler Beredskabsstyrelsen, at uddannelsen (desuden) som minimum repeteres med samme interval som uddannelse efter kapitel 8.2 i ADR-konventionen (chaufføruddannelse), dvs. fem år, også hvis der ikke er sket betydende regelændringer.

 

BAT-systemet

Beredskabsstyrelsen bruger BAT-systemet til at udstede ADR-beviser til personer, der har gennemført et farligt gods chaufførkursus.

Du kan logge på BAT-systemet med NemID for at se status for din bevisansøgning, betale for beviset eller bestille et ertstatningsbevis:

BAT-systemet (login-side)

Læs her om Beredskabsstyrelsens behandling af personoplysninger i BAT-systemet: Underretning

Godkendelse som kursusudbyder

Virksomheder, der ønsker at blive godkendt som udbyder af farligt gods chaufførkurser, kan læse om Beredskabsstyrelsens vilkår ved at klikke på følgende links:

Beredskabsstyrelsens vilkår for godkendelse af kursusudbydere (pdf)

Beredskabsstyrelsens bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser (pdf)


Ansøgning om godkendelse sendes til Beredskabsstyrelsen. Hvis der sendes følsomme eller fortrolige personoplysninger, skal ansøgningen sendes via virk.dk.

Sidst opdateret 12. november, 2020 - Kl. 11.07