ideudvikling

Grafik: Pixabay.

Forskning og udvikling

Et stærkt fundament af viden og evidens om redningsberedskabet og dets opgaveløsning er centralt for arbejdet med at forebygge og afhjælpe ulykker. Det gælder i forhold til såvel de kendte daglige opgaver som morgendagens udfordringer. Det kan fx dreje sig om viden om forskellige hændelsestyper, om beredskabets organisering eller om effekten af beredskabets arbejde i samfundet. Beredskabsstyrelsen arbejder derfor med forskning og udvikling.

 

Metode og undersøgelsesdesign

Beredskabsstyrelsen anvender forskellige typer af undersøgelsesdesign og metoder i arbejdet med at styrke vidensgrundlaget for redningsberedskabets arbejde. Det kan være praksisundersøgelser, der udarbejdes med en målsætning om at bidrage til at udvikle redningsberedskabet i Danmark på et fælles grundlag. Vi udarbejder også projekter, der anvender kontrolgrupper i undersøgelsesdesignet for at opbygge viden med et højt evidensniveau.

Metoden kan ofte være kvantitativ analyse af fx ODIN-data eller dødsbrandsdata, men vi bruger også andre datakilder fx spørgeskemaundersøgelser eller interviews i projekterne. Den overordnede tilgang og undersøgelsesdesignet afhænger af flere faktorer fx projektets tidsramme, ressourcer, målgruppe samt den konkrete problemstilling, der undersøges.

Center for Viden og Analyse står til rådighed for drøftelser af design af studier af relevans for redningsberedskabet.Statistik og analyser

Beredskabsstyrelsen udgiver statistik og analyser om bl.a. redningsberedskabets kapacitet, indsatser, indretning og udvikling. Et konkret fokusområde er forebyggelse af brand - herunder dødsbrande. Vi indgår i et forum for drøftelse af datakvalitet, indsamling af data mv. på beredskabsområdet med beredskabsmyndigheder fra andre nordiske lande.

Læs mere om...

Via redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem (ODIN) indsamles systematisk viden om fx årsager, skadesteder, forløb og indsatser ved brand og andre ulykker, hvor redningsberedskabet tilkaldes.

Data indgår i analyser og statistik om redningsberedskabets arbejde, indretning og udvikling. ODIN-data danner også grundlag for forsknings- og udviklingsprojekter på beredskabsområdet - herunder analyser til brug i forebyggelsesarbejdet.

Beredskabsstyrelsen stiller desuden data til rådighed for omverdenen via Redningsberedskabets Statistikbank

Beredskabsstyrelsen overvåger løbende antallet af dødsbrande og omkomne ved brand, og driver en tilhørende database. Læs mere om dødsbrandsdata her.

Oplysninger fra dødsbrandsdatabasen anvendes i en årlig dødsbrandsrapport, som omfatter statistik og en temaanalyse.

Statistik fra databasen anvendes også af de kommunale redningsberedskaber, i forebyggelseskampagner og indgår lejlighedsvis i nyhedsartikler og i besvarelse af spørgsmål på det politiske niveau.


Brandfareindeks

Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med Danske Beredskaber, DMI og Kommunernes Landsforening udarbejdet siden Brandfare.dk. Her findes generelle råd til at undgå brand i naturen, et kort med indikation af brandfaren i de enkelte kommuner i Danmark samt links til de kommunale redningsberedskaber med yderligere information om eksempelvis afbrændingsforbud mv.

OECD's definition

Jævnfør OECD’s definitioner i Frascati-manualen fokuserer Beredskabsstyrelsen på:

  • anvendt forskning, der er rettet mod et bestemt anvendelsesområde, og
  • udvikling, der har til formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser.

Læs mere hos Uddannelses- og Forskningsministeriet og OECD.

Nordic Fire Statistics

På statistikportalen Nordic Fire Statistics kan du sammenligne nordiske tal. På siden findes statistik om bygningsbrande og dødsbrande siden 2010 i Danmark, Estland, Finland, Island, Norge og Sverige.


Data stammer fra Beredskabsstyrelsen og de andre landes beredskabsmyndigheder.

Sidst opdateret 23. juli, 2020 - Kl. 13.42