Rapporten skal udarbejdes af læsseren, påfylderen, transportøren og/eller modtageren af det farlige gods. Det fremgår af punkt 1.8.5.1 i ADR-konventionen.

Ulykkesrapporten kaldes også 1.8.5-rapporten og skal senest 1 måned efter ulykken sendes til følgende adresse:

Beredskabsstyrelsen
Att.: Brandforebyggelse
Datavej 16
3460 Birkerød

eller på mail til brs-ktp-bfo@brs.dk.

Regelgrundlaget for dette er bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods. Find link til bekendtgørelsen nederst på siden.

Det er alvorlige ulykker og hændelser
Der skal som udgangspunkt udarbejdes en 1.8.5-rapport i følgende situationer ved transport af farligt gods på vejene i Danmark:

  • Hvis der er sket et udslip af farligt gods
  • Hvis der har været overhængende fare for udslip af farligt gods
  • Hvis der er sket personskade, materiel skade eller miljøskade
  • Hvis myndighederne har været inddraget

Der er dog en række nærmere kriterier for, hvad der i denne sammenhæng forstås med personskade, materiel skade, miljøskade, udslip af farligt gods og inddragelse af myndigheder. Disse kriterier fremgår af punkt 1.8.5.3 i ADR-konventionen.

Det skal rapporten indeholde
Rapporten skal udarbejdes i henhold til en model i punkt 1.8.5.4 i ADR-konventionen. Find link til at downloade modellen i word-format nederst på siden.

Det skal rapporten bruges til
1.8.5-rapporterne kan blive brugt til at forbedre transportsikkerheden på et mere overordnet plan. Ved at dele erfaringer kan man måske undgå, at den samme ulykke opstår i andre ADR-lande.

Har ulykken en karakter, hvor Beredskabsstyrelsen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at dele informationerne med de øvrige ADR-lande, kan styrelsen sende rapporten til FN-sekretariatet. Informationerne videregives i anonym form, så den involverede virksomhed ikke risikerer at blive ”hængt ud”. Rapporten skal heller ikke bruges til at strafforfølge virksomheder, der har været involveret i ulykker.

På lang sigt skal indsamlingen af viden bruges til at finde ud af, hvor det er relevant at forbedre reglerne.

Alvorlige ulykker i udlandet
Er man kommet ud for en sådan alvorlig ulykke i udlandet, skal det rapporteres til den kompetente myndighed i det land, hvor ulykken er sket. Find frem til myndigheder i øvrige lande via følgende link til FN-Sekretariatets hjemmeside:

Information om kompetente myndigheder i ADR-lande


Supplerende krav om rapportering i regi af sikkerhedsrådgiverordningen

Vær opmærksom på, at 1.8.5-rapporten ikke er det samme som den ulykkes- eller hændelsesrapport, som en sikkerhedsrådgiver skal lave i henhold til sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen. Sikkerhedsrådgiverens rapport er først og fremmest virksomhedens redskab til forbedringer af de interne rutiner, mens 1.8.5-rapporterne er myndighedernes redskab til forbedring af transportsikkerheden på et mere overordnet plan.

Det er dog ikke utænkeligt, at elementer fra sikkerhedsrådgiverens rapport kan bruges i 1.8.5-rapporten.

Hvis der i forbindelse med transport af farligt gods sker en ulykke

Ved en ulykke i forbindelse med transport af farligt gods, skal du omgående foretage anmeldelse til 1-1-2, medmindre der er tale om et mindre spild, som de tilstedeværende umiddelbart kan fjerne eller uskadeliggøre.

Ved mange transporter af farligt gods er der krav om at medbringe skriftlige anvisninger (sikkerhedskort). Det fremgår af afsnit 5.4.3 i ADR-konventionen.

Ved en ulykke skal køretøjets mandskab da følge anvisningerne i sikkerhedskortet.

Sidst opdateret 19. maj, 2020 - Kl. 16.41