På denne side finder du svar på de fleste spørgsmål om privatpersoners vejtransport af farligt gods.  

For andre transportformer skal vi henvise til øvrige myndigheder. Du kan finde en oversigt over regler og myndigheder på farligt gods området under relateret indhold nederst på siden.

Undtagelsesbestemmelse for privatpersoners vejtransport af farligt gods
Som privatperson skal du ikke opfylde de farligt gods krav, der gælder for erhvervsmæssig transport. Det er dog en forudsætning, at godset er emballeret til detailsalg og er til eget forbrug.

Undtagelsesbestemmelsen for privatpersoner fremgår af § 8 i bekendtgørelse nr. 596 af 26. maj 2023 om vejtransport af farligt gods. Find link til farligt gods bekendtgørelsen her: Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Lever man ikke op til alle forudsætningerne for brug af undtagelsen for privatpersoners transport af farligt gods, er man omfattet af reglerne for erhvervsmæssig transport, også selvom man udfører transporten som privatperson. Find vejledning om erhvervsmæssig transport af farligt gods her: Erhvervsmæssig transport af farligt gods

Forudsætninger for brug af undtagelsen for privatpersoners transport af farligt gods

Der skal være tale om private personers transport i Danmark med et køretøj registreret i Danmark.
Godset skal være emballeret til detailsalg. Det udelukker bl.a. transport i IBC's (f.eks. palletanke), storemballager og tanke. Produktet skal som hovedregel være emballeret i den originale emballage, man som forbruger kan købe i butikkerne.
Godset skal være til eget forbrug, dvs. beregnet til ens personlige eller hjemlige brug herunder til fritids- eller sportsaktiviteter. Det vil være en konkret vurdering, om det er tilfældet.


Man skal således kunne godtgøre, at det transporterede gods er til eget forbrug. Vær i den forbindelse opmærksom på, at der for visse typer farligt gods er regler for, hvilken mængde man må opbevare på sin bopæl mv. I vurderingen af, om der er tale om transport af gods til eget forbrug kan indgå, om man lovligt kan opbevare den transporterede mængde.

For nærmere oplysninger om regler for opbevaring af de forskellige godstyper henviser vi til den relevante myndighed på området (f.eks. politiet for ammunition).

Vilkår for privatpersoners transport af farligt gods
Hvis du opfylder ovennævnte grundlæggende forudsætninger, kan du gå videre til denne liste over vilkår, som du skal sørge for at opfylde:

Du skal udvise forsigtighed og agtpågivenhed, så skade på liv, helbred, miljø eller materielle værdier forebygges.
Der må ikke kunne ske udslip af indholdet under normale transportforhold.
Følg leverandørens anvisninger for håndtering af godset.
Emballager skal være egnede (evt. UN-godkendte).
Sørg for, at godset under transporten er surret ordentligt fast eller placeret, så det ikke kan vælte eller forskubbe sig.
Kommer du ud for en ulykke, hvor der sker udslip eller spild i forbindelse med transport eller håndtering af det farlige gods, skal du omgående ringe til alarmcentralen på 1-1-2, med mindre der er tale om mindre spild eller udslip, der umiddelbart kan fjernes eller uskadeliggøres af de tilstedeværende personer.
Du må i reservedunke (genopfyldelige beholdere) højst transportere 240 liter brandfarlige væsker fordelt med højst 60 liter pr. dunk.
Du må højst transportere 5 kg nettoeksplosivstofmængde (NEM) fyrværkeri. Du må ved transport af fyrværkeri ikke samtidig transportere andet farligt gods.
Du må højst transportere 40 kg netto flaskegas (LPG).


For øvrige typer farligt gods er der ikke fastsat en mængdegrænse for, hvor meget man må transportere, men man skal fortsat kunne godtgøre, at det transporterede gods er til eget forbrug. 

Bemærk, at vejledningen på denne side omhandler transportreglerne i Danmark. Ved transport til eller fra udlandet til/fra Danmark kan der være andre forhold, som bør tages i betragtning, herunder eksempelvis transportregler i udlandet samt eventuelle import-/toldregler for det pågældende gods.

Vær også opmærksom på eventuelle forsikringsmæssige forhold/konsekvenser i tilfælde af uheld/forurening med farligt gods.

Ofte stillede spørgsmål

For brændstof (brandfarlige væsker) gælder der en mængdegrænse for privatpersoners transport på højst 60 liter pr. beholder og højst 240 liter i alt.

Der gælder samtidig den begrænsning for privatpersoners transport af farligt gods, at der kun må være tale om transport til eget forbrug.

Det vil være en konkret vurdering, hvilken mængde der kan betragtes som værende til eget forbrug.

Vær i den forbindelse opmærksom på, at der er regler for, hvilken mængde brændstof man må opbevare på sin bopæl mv. I vurderingen af, om der er tale om transport af brændstof til eget forbrug kan indgå, om man lovligt kan opbevare denne mængde.

For nærmere oplysninger om regler for opbevaring af brændstof henvises til det kommunale redningsberedskab.

For flaskegas (LPG) gælder der en mængdegrænse for privatpersoners transport på højst 40 kg netto.

Der gælder samtidig den begrænsning for privatpersoners transport af farligt gods, at der kun må være tale om transport til eget forbrug.

Det vil være en konkret vurdering, hvilken mængde der kan betragtes som værende til eget forbrug.

Vær i den forbindelse opmærksom på, at der er regler for, hvilken mængde gasflasker man må opbevare på sin bopæl mv. I vurderingen af, om der er tale om transport af gasflasker til eget forbrug kan indgå, om man lovligt kan opbevare denne mængde.

For nærmere oplysninger om regler for opbevaring af gasflasker henvises til det kommunale redningsberedskab.

For fyrværkeri gælder der en mængdegrænse for privatpersoners transport på højst 5 kg nettoeksplosivstofmængde (NEM).

Der gælder samtidig den begrænsning for privatpersoners transport af farligt gods, at der kun må være tale om transport til eget forbrug.

Det vil være en konkret vurdering, hvilken mængde der kan betragtes som værende til eget forbrug.

For nærmere oplysninger om regler for opbevaring af fyrværkeri henvises til det kommunale redningsberedskab/Sikkerhedsstyrelsen.

På visse tankstationer findes såkaldte tanktrailere. De kaldes ind i mellem også for olietrailere.

Efter undtagelsen for privatpersoners transport af farligt gods må du kun transportere farligt gods emballeret til detailsalg, og det udelukker tanktrailere.

Transport i en tanktrailer skal derfor ske på de vilkår, der gælder for erhvervsmæssig transport af farligt gods, også selvom du eventuelt udfører transporten som privatperson, og godset er til eget forbrug. Find link til vejledning om erhvervsmæssig transport af farligt gods nederst på siden.

De forudsætninger og vilkår, der er gennemgået her på siden, gælder også for privatpersoners transport i bus. Vær dog opmærksom på, om busselskabet har fastsat ordensregler, der stiller nærmere krav eller begrænser muligheden.

Er man under medicinsk behandling og skal i den sammenhæng som privatperson medbringe farligt gods, gælder de samme forudsætninger og vilkår, som er gennemgået her på siden.

Den person, der har behov for medicinsk behandling, skal ikke nødvendigvis være føreren af køretøjet. Bestemmelsen kan også finde anvendelse, når personen er passager i et køretøj.

Det kunne f.eks. dreje sig om en sygetransport, hvor en passager har et medicinsk behov for ilt, og hvor der derfor transporteres iltflasker. En sådan transport kan finde sted, uden at bekendtgørelsens og ADR-konventionens sædvanlige krav om f.eks. uddannelse af chaufføren og om medbringelse af dokumenter og sikkerhedsudstyr skal være opfyldt.

Men der er krav om, at enhver, der er involveret i transporten, udviser forsigtighed og agtpågivenhed, så skade på liv, helbred, miljø og materielle værdier forebygges. Og der er krav om, at enheder, der omfatter farligt gods, er forsvarligt stuvet og er fastgjort eller fastkilet, så de enkelte enheder ikke under normale transportforhold kan forskubbe sig i forhold til hinanden, jf. § 3 i bekendtgørelsen. Find link til farligt gods bekendtgørelsen nederst på siden.

Det er en særlig situation, at en iltflaske skal være i brug under transport. Følgende anbefalinger kan medvirke til at forebygge uheld og således medvirke til opfyldelse af § 3 ved transport af iltflasker begrundet med personlig medicinsk behandling:

Medbring kun det nødvendige antal iltflasker til behandling af patienten
Iltflasker må ikke medbringes i køretøjet, hvis de er beskadigede eller lækker. Lyt efter, om der forekommer læk
Undgå at iltflasker tabes under håndteringen. De må ikke rulles eller trækkes af sted. Bær dem omhyggeligt med begge hænder
Undgå at håndtere iltflasker med hænder eller handsker, der er oliesmudsede eller fedtede af f.eks. snavs eller håndcreme
Fastgør iltflasker, så de ikke kan forskubbe sig under normale transportforhold
Placer ikke iltflasker mv., så de hindrer brugen af døre eller evt. midtergange
Placer ikke iltflasker i nærheden af varmekilder eller materiale, der kan forårsage gnistdannelse, da ilt kan accelerere en brand
Tillad under ingen omstændigheder rygning eller åben ild, herunder brug af lightere eller tændstikker, i køretøjet
Undgå at fylde brændstof på køretøjet, mens der på køretøjet anvendes iltflasker
Hold køretøjet udluftet, når der anvendes iltflasker, således at luften i køretøjet ikke oxygenberiges. Åbn f.eks. et vindue og/eller sæt ventilationssystemet til at trække frisk luft ind i køretøjet
Forsyn køretøjet med et antistatisk bånd for at reducere risikoen for opbygning af statisk elektricitet
Fjern iltflasker fra køretøjet, straks transporten er gennemført


Vær opmærksom på, at levering af iltflasker mv. til f.eks. patienter ikke er omfattet af undtagelsen for privatpersoners transport af farligt gods. Sådan transport skal derfor ske på de vilkår, der gælder for erhvervsmæssig transport af farligt gods. Find link til vejledning om erhvervsmæssig transport af farligt gods nederst på siden.

 

 

Definition af farligt gods

Farligt gods er en fællesbetegnelse for stoffer og genstande, som kan forårsage skader på mennesker, miljø eller ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport.

Det kan f.eks. være fyrværkeri, ammunition, gasflasker, benzin, dieselolie, fyringsolie, bioethanol, ikke-vandbaseret maling, terpentin, saltsyre, tøris og lithiumbatterier.

Mængdegrænse

For brændstof (brandfarlige væsker) gælder der en mængdegrænse for privatpersoners transport på højst 60 liter pr. beholder og højst 240 liter i alt.

For flaskegas (LPG) gælder der en mængdegrænse på højst 40 kg netto.

For fyrværkeri gælder der en mængdegrænse på højst 5 kg nettoeksplosivstofmængde (NEM).

For øvrige godstyper gælder ikke en eksakt mængdegrænse.

Der gælder dog generelt den begrænsning for privatpersoners transport af farligt gods, at der kun må være tale om transport til eget forbrug. Det vil være en konkret vurdering, hvilken mængde der kan betragtes som værende til eget forbrug.

Sidst opdateret 14. oktober, 2020 - Kl. 10.22