analyseprojekts faser og aktører

Model af koncept for praksisundersøgelser i redningsberedskabet. Grafik: Beredskabsstyrelsen.

Her kan du orientere dig i de aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter, der er forankret i Beredskabsstyrelsens Center for Viden og Analyse. Projekterne munder ofte ud i udgivelsen af en analyse og gennemføres i samarbejde med andre aktører fx Kommunernes Landsforening, repræsentanter for de kommunale redningsberedskaber og/eller forskningsinstitutioner. Vi initierer projekterne på baggrund af aktualitet, politisk bevågenhed, henvendelser fra aktører på redningsberedskabets område eller på eget initiativ. I en række tilfælde henter vi ekstern finansiering.

Siden opdateres løbende. Nederst på siden kan du se publikationer fra tidligere projekter.

Igangværende projekter

Fra udredning til praksis: Forebyggelse af arbejdsulykker hos brandfolk (delvist fondsfinansieret) 2019-2021

Finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Projektet ledes af Beredskabsstyrelsen og iværksat i et samarbejde med Kommunernes Landsforening, repræsentanter for de kommunale redningsberedskaber, Falck, Branchearbejdsmiljørådet og Forsvarets Center for Arbejdsmiljø. Målet er at udarbejde konkrete anbefalinger til at mindske antallet af arbejdsulykker blandt brandfolk under indsats, uddannelse og øvelser. Læs mere her.

Brande og ulykker med el-biler samt andre udfordringer med lithium-ionbatterier 2020-2021

Projektet ledes af Beredskabsstyrelsen, der har nedsat en arbejdsgruppe. Medlemmerne er repræsentanter for de kommunale redningsberedskaber (Danske Beredskaber, Kommunernes Landsforening), Færdselsstyrelsen, Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Dansk Elbil Alliance og SKAD (Arbejdsgiver- og Brancheorganisation for Køretøjsopbygger- og Autoskadebranchen i Danmark). Formålet er at afdække, hvorvidt der er generelle problematikker vedrørende lithium-ionbatterier, som bør adresseres på tværs af myndighederne under hensyn til sektoransvaret. Herudover skal der udarbejdes en ny vejledning for redningsberedskabets indsats ved brande og ulykker i elkøretøjer. Arbejdet baseres på nyeste erfaringer og viden på området herunder fra udlandet.

Målrettet brandforebyggelse (delvist fondsfinansieret) 2020-2021

Projektet finansieres af EU-Kommissionen. Beredskabsstyrelsen leder arbejdet, der udføres sammen med forskere fra Datalogisk Institut og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Formålet er at udvikle og evaluere forskellige metoder (machine learning og regression) til forudsigelse af, hvor der opstår brande, der kræver redningsberedskabets indsats. Projektets resultater bliver visualiseret i et webbaseret værktøj, der kan anvendes af de kommunale redningsberedskaber til at prioritere forebyggelsesindsatsen. Projektet vil også bidrage til en bedre forståelse af, hvilke faktorer der øger risikoen for brand i Danmark.

Rekruttering og fastholdelse i redningsberedskabet (delvist fondsfinansieret) 2020-2021

Projektarbejdet er finansieret af Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond og gennemføres af Beredskabsstyrelsen. Projektet skal give indsigt i fastholdelse og rekruttering i redningsberedskabet. Datagrundlaget er en spørgeskemaundersøgelse, der udsendes til en række nuværende og tidligere ansatte i redningsberedskaberne. Analysen undersøger forskelle mellem køn og mellem fratrådt og aktuelt ansat personale i redningsberedskabet. Projektet skal bidrage med viden til at sikre fortsat rekruttering og fastholdelse til redningsberedskabet i Danmark.

Praksisundersøgelse om naturbrande 2020-2021

En fælles praksisundersøgelse med deltagelse af de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen er iværksat medio 2020 og sætter fokus på naturbrande. Målet er at opsamle og udvikle god praksis på området, og det forventes, at undersøgelsen kan omfatte temaer vedr. fx indsatstaktik, ledelse og redskaber til at sikre overblik, logistik i forhold til frembringelse af materiel, mandskab og uddannelse samt anvendelse af særligt materiel.

Analyse af brande med tilskadekomne (delvist fondsfinansieret) 2020-2021

Projektet finansieres af TrygFonden. Arbejdet gennemføres i samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og Beredskabsstyrelsen. Projektets produkter er en hvidbog om årsager til dødsbrande og effektive forebyggelsesinitiativer, en analyse af nærved-hændelser og en gennemførbarhedsanalyse (feasability test) af kendte effektfulde indsatser. Målsætningen er at bidrage til yderligere kvalificering af eksisterende dødsbrandsforebyggende indsatser.

Dødsbrande i Danmark (delvist fondsfinansieret) 2019-2021

Beredskabsstyrelsen har indgået et samarbejde med TrygFonden om udarbejdelse af en årlig rapport om dødsbrande. Rapporten indeholder årsstatistik om dødsbrande i Danmark og en temaanalyse, der sætter fokus på et udvalgt emne, der varierer år for år. Formålet er at frembringe ny viden om dødsbrande, der kan indgå i arbejdet med at forebygge brand, hvor personer omkommer eller kommer til skade. Den første rapport i samarbejdet blev udgivet i 2020 og omhandlede dødsbrande i 2019 og hjælpemidler, der kan forebygge opståen af brand på grund af rygning. Den anden rapport indeholder ud over en årsstatistik for 2020 tillige en temadel, der sætter fokus på forebyggelsesprojekter i de kommunale redningsberedskaber målrettet sårbare borgere. Temaanalysen undersøger hvilke forhold, der understøtter hhv. udfordrer gennemførslen af forebyggelsesprojekter.

Brande i fyringsanlæg og best practice til slukning 2020-2021

Brandvæsnet rykker ud til ca. 550 skorstensbrande og 300 brande i fyringsanlæg om året i private boliger. Fyringsanlæg er dermed et af de hyppigste arnesteder for brande i private hjem. Projektet undersøger disse brande nærmere med udgangspunkt i en analyse af både kvantitative og kvalitative data på området ved inddragelse af de relevante aktører. Målet er at bidrage med ny viden til brug i forebyggelsesarbejdet, undersøge om nogle produkttyper har forhøjet risiko for at være involveret i brand og undersøge operativ best practice hos de kommunale redningsberedskaber.

Køkkenbrande i Danmark 2020-2021

31% af brande i privat beboelse har arnested i køkkenet.  Projektet undersøger køkkenbrande i Danmark for bl.a. at afdække deres hyppighed og årsager. Målet er at bidrage med ny indsigt i køkkenbrande i Danmark til brug i borgerrettede forebyggelsesindsatser.

Brandsikkert botilbud (delvist fondsfinansieret) 2021-2022

Projektet finansieres af TrygFonden og gennemføres i samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, Beredskab Fyn, Katastrofe- og risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, et/flere botilbud og kriminalpsykolog Charlotte Kappel. Det er et pilotprojekt, hvis formål er at forbedre brandsikkerheden for borgere i botilbud ved at nedbringe risikoen for brand på botilbud (forebyggelse) og at forbedre håndteringen af en eventuel brand (reaktion). Det indebærer udvikling og evaluering af kursus og informationsmateriale til medarbejdere på botilbud samt et øvelseskoncept, der er tilpasset botilbuddets kontekst.

Vil du samarbejde om et projekt?

Beredskabsstyrelsen inviterer til samarbejde om forsknings- eller udviklingsprojekter på beredskabsområdet.


Læs mere om mulighederne for samarbejde her.

Sidst opdateret 23. juli, 2020 - Kl. 13.40