Brandbil brandvæsen kommunalt redningsberedskab

Billede af en brandbil - Fotograf: Colourbox.

Det kommunale redningsberedskab – ofte benævnt det kommunale brandvæsen eller blot brandvæsenet – skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer. De nærmere regler om det kommunale redningsberedskabs opgaver, organisation og dimensionering m.v. fremgår bl.a. af beredskabsloven og bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab. Grundprincippet er, at kommunerne skal dimensionere redningsberedskabet ud fra en vurdering af de lokale risici og på baggrund heraf fastlægge dimensioneringen m.v. Dette princip betegnes risikobaseret dimensionering - se mere her.

 

Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats ved eksempelvis brand, overhængende fare for brand, skibsulykker ved kaj, naturkatastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb og i havne. Endvidere skal det kommunale redningsberedskab kunne modtage og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

 

De fleste kommunalbestyrelser har valgt at samarbejde om redningsberedskabet ved at samordne redningsberedskabet, hvor en fælles beredskabskommission har fået overført ansvaret.

 

Det kommunale redningsberedskabs opgaver kan udføres enten af kommunen eller kommunerne selv, eller ved at kommunalbestyrelsen eller den fælles beredskabskommission indgår aftale herom med en anden kommunalbestyrelse, en anden fælles beredskabskommission, Beredskabsstyrelsen, et privat redningsvæsen eller et frivilligt brandværn.

Brandvæsener i Danmark

Der er 32 kommunale redningsberedskaber, heraf er de 19 samordnede.

 

Find dit brandvæsen her

Sidst opdateret 14. oktober, 2020 - Kl. 10.23