Støveksplosion

Foto: Colourbox

Reglerne for klassifikation af eksplosionsfarlige områder

Reglerne for identificering, klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder er fastsat i bekendtgørelse nr. 590 af 26. juni 2003 om klassifikation af eksplosionsfarlige områder. Det er arbejdsgiverens pligt, at sikre at reglerne overholdes.

 

Bekendtgørelsen er en del af implementeringen af direktiv 1999/92/EF af 16. december 1999 fra Europaparlamentet og rådet. Direktivet indeholder minimumsforskrifter til forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, som kan blive udsat for fare på grund af eksplosiv atmosfære. 

 

Dette er omfattet af reglerne

Virksomheder, hvor der er eksplosionsfarlige områder, og som er omfattet af Arbejdstilsynets regler om arbejde under eksplosiv atmosfære. Det kan være virksomheder, der oplagrer, håndterer eller producerer brandfarlige væsker, gasser eller støv. Som eksempler kan nævnes gastanke, sprøjteværksteder, tankstationer, savværker, møllerier osv.

 

Sådan søger du om godkendelse

Alle virksomheder, som er omfattet af reglerne, skal foretage en vurdering af, om der er eksplosionsfarlige områder. Hvis der vurderes at være risiko for eksplosionsfarlige områder, skal disse klassificeres. I de tilfælde hvor der i forvejen kræves en tilladelse til etablering af oplag, håndtering eller produktion ifølge beredskabsloven, skal klassifikationen godkendes af det kommunale redningsberedskab. Det gælder dog ikke for områder i udstyr, der anvendes efter producentens anvisninger.

 

Anvendte begreber

ATEX er en forkortelse for ATmosphére ÉXplosive. På dansk oversættes udtrykket til eksplosive atmosfærer.

Eksplosiv atmosfære defineres som en blanding af luft og brændbare stoffer under atmosfæriske forhold. Ved antændelse af blandingen breder forbrændingen sig meget hurtigt til hele den uforbrændte blanding. De brændbare stoffer kan både være i form af gasser, dampe, tåger eller støv.

Eksplositionsfarlige områder er steder, hvor der kan være eksplosiv atmosfære i sådanne mængder, at det er nødvendigt at have foranstaltninger til beskyttelse af sikkerhed og sundhed.

Sidst opdateret 19. maj, 2020 - Kl. 16.50