I alle sammenhængende uddannelsesforløb i redningsberedskabet er der en eller anden form for afsluttende afprøvning af deltagernes nyerhvervede kompetencer. Afprøvningen skal afgøre, om deltagerne har opnået et tilfredsstillende indlæringsniveau og dermed er berettiget til at modtage uddannelsesbeviser. Omfanget af og vilkårene for afprøvningen fremgår af den aktuelle uddannelsesbeskrivelse.
 
Ved korte uddannelser eller selvstændige uddannelsesmoduler (emnemæssigt sammenhængende lektioner) består afprøvningen af indlæringsniveau typisk i, at instruktøren gennemfører en afprøvning. Det kan ske ved at anvende en vejledende prøve, som kan være indeholdt i uddannelsesbeskrivelsen eller lokalt udarbejdet af den pågældende instruktør. Endelig kan instruktøren foretage en mundtlig stikprøvekontrol.
 
Adgang til certificering
Ved længere uddannelser vil der efter bestemmelserne i uddannelsesbeskrivelserne være mulighed for en certificering, som er at sammenligne med en afsluttende eksamen. Det gælder også uddannelser, der tidligere blev benævnt funktionsuddannelser.
 
Ved en tilfredsstillende gennemførelse af certificeringen bliver der udstedt et uddannelsesbevis, som bekræfter, at den pågældende deltager har opnået visse definerede kompetencer inden for fagområdet. Ved en certificering medvirker altid en ekstern censor udpeget og godkendt af Beredskabsstyrelsen.
 
Fravær
Deltagere, der har været fraværende i mere end 10 % af uddannelsestiden, kan normalt ikke deltage i en certificering. Andre forhold kan også bevirke, at den uddannelsesansvarlige myndighed vurderer, at en deltager ikke kan få adgang til at deltage i en certificering.
 
Bedømmelse i forbindelse med certificering
Ved certificeringen medvirker en eksaminator og en ekstern censor. Eksaminator er normalt den gennemgående instruktør, der af den uddannelsesansvarlige myndighed er udpeget til at medvirke ved certificeringen.
 
Eksaminator og censor skal begge medvirke til at afdække færdigheder og viden hos deltagerne i certificeringen. Desuden skal eksaminator og censor i fællesskab bedømme deltagernes præstationer.
 
I redningsberedskabet foretages der bedømmelse ved certificering og anden prøveaflæggelse. Der kan enten foretages en relativ bedømmelse med afgivelse af karakter eller foretages en absolut bedømmelse med udfaldet "bestået" eller "ikke bestået". Bedømmelsesformen vil fremgå af uddannelsesbeskrivelsen eller i bestemmelserne for certificering.
 
Censorer i redningsberedskabet
Censorer, som medvirker ved redningsberedskabets uddannelser, er udpeget og godkendt af Beredskabsstyrelsen og indgår i et censorkorps for fagområdet.
 
Styrelsen sørger for at have et passende antal censorer til rådighed inden for hvert fagområde. Censornavne og kontaktoplysninger fremgår af lister hos Beredskabsstyrelsen.
 
I god tid før en planlagt certificering retter uddannelsesstedet henvendelse til Beredskabsstyrelsen, Strategisk Uddannelse og Pædagogik på  brs-ktp-brscu@brs.dk for at få tildelt en censor. Her på Beredskabsstyrelsens hjemmeside er der yderligere informationer og formularer om anvendelse af censorer og gennemførelse af en certificering.

 

Procedurer vedr. censorafregning (Administration og økonomi):

• Administrative forhold vedr. censorafregning
• Standard skema til censorafregning (Excel-regneark)
• Vejledning til e-boks - digital post  
 
Alle spørgsmål vedr. censorvirke og afregning for dette kan rettes til Beredskabsstyrelsen, Strategisk Uddannelse og Pædagogik på  brs-ktp-brscu@brs.dk.

Sidst opdateret 12. oktober, 2023 - Kl. 14.06