Trafikstyrelsen har det overordnede myndighedsansvar for sikkerhedsrådgiverordningen. De har udstedt sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen og står for at vejlede om bekendtgørelsens krav. Om en virksomhed er omfattet af kravet om at have en sikkerhedsrådgiver tilknyttet, er det dermed Trafikstyrelsen - og ikke Beredskabsstyrelsen - der afgør.

Find link til sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen nederst på denne side. Undtagelser fra kravet om udpegning af en sikkerhedsrådgiver findes i bekendtgørelsens § 2.

Find også link til Trafikstyrelsens hjemmeside om sikkerhedsrådgiverordningen nederst på denne side.

Beredskabsstyrelsen har følgende opgaver for Trafikstyrelsen i forbindelse med sikkerhedsrådgiverordningen:

 • Beredskabsstyrelsen afholder sikkerhedsrådgivereksamen i samarbejde med Trafikstyrelsen og udsteder eksamensbeviser
 • Beredskabsstyrelsen fører et register over de virksomheder, der har udpeget en sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods

 

Sikkerhedsrådgivereksamen

For at blive sikkerhedsrådgiver skal man bestå en grundlæggende eksamen, som afholdes af Beredskabsstyrelsen og Trafikstyrelsen i fællesskab. Det kræver et indgående kendskab til transport af farligt gods for at kunne bestå den grundlæggende eksamen.

Beredskabsstyrelsen og Trafikstyrelsen har fastsat følgende eksamensbestemmelser: Eksamensbestemmelser

Der gælder følgende litteraturliste: Litteraturliste


Eksamenstyper
Den grundlæggende eksamen er kun for nye sikkerhedsrådgivere, som skal til eksamen første gang. Eksamen vedrører enten kun vejtransport eller vedrører både vej- og jernbanetransport (kombineret eksamen).

Vær grundig, når du beslutter, om du kun ønsker eksamen i vejtransport eller også ønsker jernbanetransport, så vi får den rigtige tilmelding ind fra start og undgår sene ændringer. Der er i øjeblikket for mange, der vælger jernbanetransport fra i sidste øjeblik.

Har man allerede bestået den grundlæggende eksamen og har fortsat et gyldigt bevis, som man ønsker at forny, kan det ske ved en repetitionseksamen. Hvis man ønsker at udvide sit gyldige bevis til yderligere en transportform (vejtransport eller jernbanetransport) skal man til en såkaldt udvidelseseksamen.

Tilmelding
For at deltage i en sikkerhedsrådgivereksamen skal man tilmelde sig, før tilmeldingsfristen udløber. Se eksamensdatoer og tilmeldingsfrister i de efterfølgende afsnit om grundlæggende eksamen og repetitions- og udvidelseseksamen.

Der er et begrænset antal pladser til hver eksamen, så tilmelding sker efter først-til-mølle princippet, dog sådan, at man først er sikret en plads, når der er foretaget rettidig indbetaling af eksamensgebyret.

Gebyret justeres løbende, men udgør for grundlæggende eksamen ca. 4000 kr. og for repetitions- hhv. udvidelseseksamen ca. 1800 kr.

Tilmelding til eksamen
Beredskabsstyrelsen har nu åbnet for tilmelding til sikkerhedsrådgivereksamen i 2023. Tilmelding foregår i systemet Plan2Learn.

Plan2learn er Beredskabsstyrelsens webbaserede Learning Management System til administration og afvikling af Beredskabsstyrelsens kursus- og uddannelsesaktivitet.

For at tilmelde dig sikkerhedsrådgivereksamen skal du oprette dig som bruger på Plan2learn. Herefter kan du søge på "sikkerhedsrådgiver" i kursuskataloget og få de forskellige sikkerhedsrådgivereksaminer frem. På din Plan2learn profil vil du bl.a. kunne se status for din tilmelding og se din eksamensbedømmelse. Sikkerhedsrådgiverbeviser vil også blive lagt i Plan2learn.

Find generelle oplysninger om Plan2learn på Beredskabsstyrelsens hjemmeside: Generelle oplysninger om Plan2Learn

Gå direkte til kursusportalen Plan2learn her: Plan2Learn


For administrative spørgsmål, f.eks. om din Plan2learn-brugerprofil eller status for din tilmelding, henvises til Plan2learn-administrationen på telefon: 7285 2924 eller mail: brs-ktp-kuradm@brs.dk. 

Når Beredskabsstyrelsen inden tilmeldingsfristen for en given eksamen modtager en tilmelding fra en eksaminand sker følgende (hvis der stadig er ledige pladser):

 • Styrelsen fremsender (normalt tidligst 2-3 måneder inden eksamensdatoen) en faktura til indbetaling af eksamensgebyr til den person eller virksomhed, der i tilmeldingen er anført som indbetaler. 

 • Styrelsen fremsender først en bekræftelse på en eksamensplads til eksaminanden, når eksamensgebyret er indbetalt (medmindre andet kan aftales).

Vær opmærksom på, at man efter fakturering ikke kan påregne at modtage en kreditnota, såfremt man bliver forhindret i at deltage. 

Hvis der ikke er flere ledige pladser, modtager eksaminanden en skriftlig meddelelse herom.

Eksamensbevis
Eksamensbeviset anerkendes i hele EU og i alle øvrige ADR- og RID-lande. Det står enhver frit for at benytte sig af eksamensordninger i de øvrige ADR/RID-lande. Eksamensbeviset er gyldigt i fem år.

Kurser
Myndighederne udbyder ikke kurser til uddannelse af sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods. Myndighederne godkender eller kontrollerer heller ikke de udbudte kurser.

Ønsker man at forberede sig til sikkerhedsrådgivereksamen ved at deltage i et kursus, skal man således selv undersøge de relevante kurser.

Aflyste eksamener
Beredskabsstyrelsen forbeholder sig retten til at aflyse en eksamen f.eks. ved for få tilmeldte eksaminander. I så fald vil de tilmeldte eksaminander få besked før eksamensdatoen.

Det indbetalte beløb vil i så fald kunne videreføres til en efterfølgende eksamen eller om ønsket blive refunderet.

En grundlæggende eksamen varer 5 timer (effektiv tid) og består af en multiple choice-opgave på 40 spørgsmål samt en case-opgave. Opgaverne dækker spørgsmål inden for de(n) valgte transportform(er).

Datoer og tilmeldingsfrister
I 2023 afholdes grundlæggende eksamen i Kolding på følgende datoer:

Eksamensdato Tilmeldingsfrist
Tirsdag den 2. maj 2023 4. april 2023
Tirsdag den 28. november 2023 31. oktober 2023

 

Find oplysninger om tilmeldingsprocedure under Generelle oplysninger ovenfor.

Hvis tilmeldingsfristen er overskredet, så kontakt Beredskabsstyrelsen for at høre, om tilmelding fortsat er mulig.


Besvarelse af case-opgaven (eksamensdel b)
Beredskabsstyrelsen har generelt noteret sig følgende mangler/ opmærksomhedspunkter ved de afleverede besvarelser af case-opgaver vedr. vejtransport af farligt gods:

 • Begrundelse udelades, selvom spørgsmålet indledes med ”Begrund…”.
 • For upræcis begrundelse, f.eks. "jf. ADR".
 • Manglende opmærksomhed på oplysninger i den indledende tekst til opgaven og hver underopgave. 
 • Der svares ikke tilstrækkeligt konkret på spørgsmål om, hvordan man som sikkerhedsrådgiver i praksis vil gribe en bestemt opgave an.
 • Manglende opmærksomhed på, at et spørgsmål med teksten "i henhold til ADR" ikke udelukker, at transporten kan gennemføres efter en undtagelsesbestemmelse i ADR.
 • Manglende opmærksomhed om sikkerhedsrådgiverens opgaver, jf. punkt 1.8.3.3 i ADR, herunder grænserne for sikkerhedsrådgiverens ansvar og opgaver.
 • Der svares ikke fyldestgørende om rapportering vedr. ulykker, herunder skelnes mellem de forskellige rapporteringskrav.
 • Regler om farligt gods emballeret i begrænsede mængder (LQ) og farligt gods emballeret i undtagne mængder (EQ) forveksles.
 • Regler om sammenpakning og sammenlæsning forveksles.
 • Regler om opsyn og tvangsruter forveksles.
 • Manglende opmærksomhed på, at tildelt tankkode mv. ikke tager stilling til, om tanken er kemisk forenelig med det stof, man ønsker at transportere.
 • Manglende opmærksomhed på, at IBC's er emballager, og ikke tanke, i henhold til ADR.
 • Manglende opmærksomhed på, om der ved en given transport, f.eks. LQ-transport og transport efter en særlig bestemmelse i kaptel 3.3 i ADR af givet gods, er krav om anvendelse af UN-godkendte emballager eller ej, herunder på om punkt 4.1.1.3 i ADR finder anvendelse.
 • Manglende opmærksomhed på kravene i ADR til mærkning af stykgodskøretøjer.
 • Manglende opmærksomhed på, at det i henhold til anmærkning 2 til afsnit 1.3.1 i ADR som udgangspunkt er kapitel 8.2, der gælder for uddannelse af køretøjets mandskab. Kapitel 1.3 finder - for køretøjets mandskab - kun anvendelse, som anført i afsnit 8.2.3 i ADR.
 • Manglende opmærksomhed på, at kapitel 8.2 kun gælder for uddannelse af køretøjets mandskab og ikke for personer med andre opgaver i forbindelse med transporten. 
 • Grundkursus i henhold til kapitel 8.2 og grunddelen af et kursus i henhold til kapitel 1.3 i ADR forveksles.
 • Manglende opmærksomhed på undtagelsesmuligheden i underafsnit 1.1.3.6 i ADR.
 • Manglende opmærksomhed på, at det for en blandet last kræver en samlet (vægtet) beregning af, om undtagelsesmuligheden i underafsnit 1.1.3.6 i ADR kan finde anvendelse.
 • Manglende opmærksomhed på, at undtagelsesmuligheden i underafsnit 1.1.3.6 i ADR medfører fritagelse for krav om medbringelse af sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler. 
 • Manglende opmærksomhed på særlige bestemmelser i kapitel 3.3 i ADR.
 • Manglende opmærksomhed på kravene til transport af tomme, urensede emballager, herunder punkt 4.1.1.11 i ADR, og på forudsætningerne/ begrænsningerne for brug af underafsnit 1.1.3.5 i ADR.

Såvel repetitionseksamen som udvidelseseksamen varer 2½ timer og består af en multiple choice-opgave på 40 spørgsmål. Opgaverne dækker spørgsmål inden for de(n) valgte transportform(er).

Eksaminanden skal ved tilmelding selv vælge, hvilke(n) transportformer vedkommende skal eksamineres i. Ved en repetitionseksamen kan en eksaminand dog kun vælge transportform(er), som han eller hun har et gyldigt eksamensbevis til. Ved udvidelseseksamen skal eksaminanden have gyldigt bevis og tilmelder sig da den transportform, som beviset ikke omfatter.

Eksamensdatoer og tilmeldingsfrister
Repetitionseksamen hhv. udvidelseseksamen i 2023 afholdes i Kolding på følgende datoer:

Eksamensdato Tilmeldingsfrist
Tirsdag den 7. marts 2023 7. februar 2023
Torsdag den 12. oktober 2023 14. september 2023 

 

Alternativt kan der ske deltagelse i repetitionseksamen på de datoer, hvor der afholdes grundlæggende eksamen. Det understreges dog, at eksaminander, der deltager i grundlæggende eksamen, har fortrinsret til disse eksaminer. Se under afsnittet om grundlæggende eksamen, hvilke datoer der afholdes grundlæggende eksamen. Kontakt Beredskabsstyrelsen for at høre nærmere om denne mulighed.

Find oplysninger om tilmeldingsprocedure under Generelle oplysninger ovenfor.

Hvis tilmeldingsfristen er overskredet, så kontakt Beredskabsstyrelsen for at høre, om tilmelding fortsat er mulig.


Virksomheders meddelelse til Beredskabsstyrelsen om udpeget sikkerhedsrådgiver

En virksomhed, der er omfattet af sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen, og som derfor skal indgå aftale med en sikkerhedsrådgiver, skal desuden meddele Beredskabsstyrelsen, hvilke(n) sikkerhedsrådgiver(e) de har valgt at indgå aftale med. Det følger af § 6 i sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen.

Virksomheder skal bruge følgende blanketter til udpegning og afmelding af sikkerhedsrådgivere:

Blanket til virksomhed - udpegning af sikkerhedsrådgiver med dansk bevis

Blanket til virksomhed - udpegning af sikkerhedsrådgiver med udenlandsk bevis

Blanket til virksomhed - afmelding af sikkerhedsrådgiver


Sikkerhedsrådgiveren selv kan afmelde sig som sikkerhedsrådgiver for en virksomhed ved at benytte følgende blanket:

Blanket til sikkerhedsrådgiver - afmelding for virksomhed

 

Sikkerhedsråd-giveren har navnlig til opgave at:

 • Rådgive virksomheden i forbindelse med transport af farligt gods

 • Kontrollere, at reglerne for transport af farligt gods overholdes

 • Forestå udarbejdelsen af en årsrapport til virksomheden

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Beredskabsstyrelsens nyhedsbrev om vejtransport af farligt gods ved at sende din mailadresse til:

BRS-KTP-KOM@brs.dk

Sidst opdateret 19. maj, 2020 - Kl. 17.30