Myndighedsopgaverne vedrørende vejtransport af farligt gods er fordelt på de myndigheder og organer, der fremgår af listen nedenfor. Klik på betegnelsen for den enkelte myndighed mv. for at se beskrivelsen af dennes opgaver:

 

Myndigheder for vejtransport

Færdselsstyrelsen er den overordnede og regeludstedende myndighed for vejtransport af farligt gods i Danmark. Færdselsstyrelsen har bl.a. følgende opgaver på området:

 • Træffer afgørelser i konkrete sager vedrørende multilaterale aftaler, dispensationer eller andre afvigelser fra bestemmelserne i ADR

 • Er klageinstans ved afgørelser truffet af Beredskabsstyrelsen m.fl. i henhold til bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods

 • Udsteder regler om tekniske krav til køretøjer, godkendelse af synsvirksomheder og procedure for ansøgning om og udstedelse af ADR-attest og national godkendelsesattest til køretøjer

 • Er klageinstans vedrørende afgørelser truffet af synsvirksomheder. Det fremgår af bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods

 • Meddeler mandat til Beredskabsstyrelsen i det internationale arbejde

 • Rapporterer til EU-Kommissionen om konstaterede overtrædelser af reglerne

 • Sørger for, at der udarbejdes og offentliggøres en dansk udgave af ADR

 • Fører virksomhedstilsyn
 • Er myndighed for sikkerhedsrådgiverordningen for så vidt angår vejtransport og fører registret over udpegede sikkerhedsrådgivere

Beredskabsstyrelsen rådgiver Færdselsstyrelsen og varetager den daglige sagsbehandling i relation til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods og ADR-konventionen. Derudover har Beredskabsstyrelsen bl.a. følgende opgaver på området:

 • Rådgiver myndigheder, virksomheder og borgere om fortolkning af bestemmelserne i ADR

 • Deltager i det internationale arbejde med revision af ADR. Arbejdet foregår primært i tekniske fora under FN

 • Administrerer ordningen for eksamination af sikkerhedsrådgivere i samarbejde med Trafikstyrelsen. Det omfatter bl.a. udarbejdelse af eksamensopgaver og udstedelse af eksamensbeviser

 • Administrerer ordningen for uddannelse af chauffører, der skal transportere farligt gods på vejene. Styrelsen fastsætter de nærmere regler for uddannelsen. Det omfatter bl.a. godkendelse af udbydere af kurser, udarbejdelse af eksamensopgaver, tilsyn med uddannelsen og førelse af et register over udstedte chaufførbeviser

 • Bortset fra tryktanke godkender Beredskabsstyrelsen alle tanke til vejtransport af farligt gods. For at få udstedt en ADR-attest skal en virksomhed have godkendt tanken af Beredskabsstyrelsen og have synet det tilhørende køretøj hos en synsvirksomhed

Rigspolitiet varetager opgaver i relation til Trafikministeriets (nu Transport- og Boligministeriets) cirkulære om kontrol med vejtransport af farligt gods. Rigspolitiet har desuden følgende opgaver på området:

 • Rapporterer konstaterede overtrædelser af reglerne for vejtransport af farligt gods til Færdselsstyrelsen

 • Fastsætter overordnede retningslinjer vedrørende fastsættelse af tvangsruter for vejtransport af farligt gods

Vejtransport af farligt gods, der udføres med køretøjer, som tilhører de danske væbnede styrker eller med køretøjer, som disse er ansvarlige for, er undtaget fra de civile farligt gods regler, jf. § 6 i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.

Trafikstyrelsen administrerer ordningen for eksamination af sikkerhedsrådgivere i samarbejde med Beredskabsstyrelsen. Det omfatter bl.a. udarbejdelse af eksamensopgaver.

Arbejdstilsynet er regeludstedende myndighed og varetager opgaver i relation til bekendtgørelsen om transportabelt trykbærende udstyr. Det gælder bl.a. godkendelse af tanke til vejtransport af farligt gods, der fyldes/tømmes ved hjælp af en gas ved et overtryk.

Sikkerhedsstyrelsen er myndighed for godkendelse af transportklassifikation af fyrværkeri.

Sikkerhedsstyrelsen er desuden regeludstedende myndighed og varetager opgaver i relation til bekendtgørelsen om transportabelt trykbærende udstyr. Det gælder bl.a. godkendelse af tanke til vejtransport af farligt gods, der er omfattet af TPED (direktiv 2010/35/EU).

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse varetager opgaver i relation til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om transport af radioaktive stoffer. Hovedopgaven er at sikre arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø mod skader fra ioniserende stråling.

Fødevarestyrelsen er myndighed for så vidt angår transport af døde dyr i relation til udbrud af smitsomme husdyrsygdomme.

Transportministeriet har delegeret de overordnede myndighedsopgaver vedrørende vejtransport af farligt gods til Færdselsstyrelsen, herunder opgaven med at udstede regler på området.

Der er delegeret kompetencer til Teknologisk Institut til prøvning og godkendelse af emballager.

Beredskabsstyrelsen har ikke myndighedsopgaver vedrørende transport af farligt gods via jernbane, søvej eller lufttransport. Disse transportformer er også reguleret af andre regelsæt end beskrevet her på denne hjemmeside. Teksterne på denne hjemmeside gælder således udelukkende transport af farligt gods på vejene i Danmark.Nedenfor henvises til de overordnede ansvarlige myndigheder for øvrige transportformer:

 

Myndigheder for øvrige transportformer

Ved jernbanetransport af farligt gods er Transportministeriet og Trafikstyrelsen de overordnede myndigheder.

Ved søtransport af farligt gods er Erhvervsministeriet og Søfartsstyrelsen de overordnede myndigheder.

Ved lufttransport af farligt gods er Transportministeriet og Trafikstyrelsen de overordnede myndigheder.

 

Regelgrundlag for vejtransport af farligt gods

Vejtransport af farligt gods i Danmark er reguleret af flere regelsæt. For transportens parter (afsendere, transportører m.fl.) er de nationale regler og ADR-konventionen de væsentligste regler at sætte sig ind i. Klik på de enkelte overskrifter herunder for at finde links til reglerne:

 

Regelgrundlag for vejtransport af farligt gods

ADR-konventionen gælder som udgangspunkt for international vejtransport af farligt gods. ADR-direktivet, som implementeret ved bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods, indebærer dog, at konventionen også gælder for national transport.

Find link til den danske udgave af ADR-konventionen nederst på siden.

Find flere oplysninger om ADR-konventionen på følgende side: 

ADR-konventionen

De enkelte lande kan indføre yderligere restriktioner for vejtransport af farligt gods end bestemmelserne i ADR-konventionen. Restriktioner er skærpende i forhold til konventionens bestemmelser. Det drejer sig f.eks. om tunnelrestriktioner, tvangsruter eller restriktioner på bestemte vejstrækninger i det pågældende ADR-land.

I udgangspunktet gælder bestemmelserne i ADR-konventionen således ved vejtransport af farligt gods, med mindre det enkelte land har indført restriktioner på området.

Notifikationer til FN-sekretariatet
En del af landenes restriktioner skal notificeres hos sekretariatet i FN’s Økonomiske Kommission for Europa. Det drejer sig om tunnelrestriktioner (afsnit 1.9.5 i ADR) og visse restriktioner i forbindelse med vejstrækninger, broer og lignende samt andre former for rute- eller tidsmæssige restriktioner (afsnit 1.9.4 i ADR).

Vær opmærksom på, at tvangsruter ikke skal notificeres hos FN-sekretariatet. Det samme gælder restriktioner begrundet i andre forhold end færdselssikkerhed (afsnit 1.9.1 i ADR) som f.eks. sikringsbestemmelser for at forebygge kriminalitet. Sidstnævnte skal ifølge ADR offentliggøres i en passende form.

Se notificerede restriktioner på FN-sekretariatets hjemmeside via følgende link:

Restriktioner på FN-sekretariatets hjemmeside

De enkelte lande kan indbyrdes aftale en midlertidig fravigelse fra bestemmelserne i ADR-konventionen. Disse aftaler kaldes for særaftaler eller multilaterale aftaler. Det drejer sig typisk om lempelser, tydeliggørelse af fortolkningsspørgsmål eller tidlig implementering af bestemmelser vedtaget til kommende udgaver af ADR.

Her gælder multilaterale aftaler
En multilateral aftale gælder kun for transport i og i mellem de lande, der har underskrevet aftalen. Transitlande skal også have underskrevet aftalen. Som udgangspunkt gælder bestemmelserne i ADR-konventionen således for vejtransport af farligt gods, medmindre de enkelte lande har lavet en multilateral aftale på området.

Liste over alle multilaterale aftaler
På FN-sekretariatets hjemmeside findes en liste over alle multilaterale aftaler:

FN-sekretariatets liste over multilaterale aftaler

Af listen fremgår det også, hvilke aftaler der er underskrevet af hvilke lande.

Danmark har underskrevet en række af disse multilaterale aftaler. Man kan finde disse aftaler i FN-sekretariatets liste ved at søge på ”Denmark” på siden.

Reglerne om, at de enkelte lande kan lave multilaterale aftaler, fremgår af afsnit 1.5.1 i ADR-konventionen.

Transport af farligt gods ad vej er reguleret af følgende EU-direktiver:

EU-direktiv om indlandstransport af farligt gods

EU’s medlemslande er forpligtet til at harmonisere lovgivning, så national vejtransport af farligt gods sker i overensstemmelse med ADR-konventionen. Det fremgår af Europaparlamentets og Rådets direktiv om indlandstransport af farligt gods fra 2008.

Direktivet indeholder dog også bestemmelser om, at de enkelte medlemsstater kan få godkendt nationale afvigelser. Disse bestemmelser fremgår af artikel 6, stk. 2. De enkelte medlemsstaters nationale afvigelser for vejtransport indgår i direktivets bilag I og i senere kommissionsafgørelser. Den seneste kommissionsafgørelse er fra 2020 og kan downloades her: Kommissionsafgørelse fra 2020

Overordnet gælder EU-direktivet fra 2008 for transport ad vej, med jernbane eller ad indre vandveje.

Implementering i dansk lovgivning
EU-direktivet om indlandstransport af farligt gods er for så vidt angår vejtransport implementeret i dansk lovgivning via bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods. Bekendtgørelsen udmønter også Danmarks afvigelser for vejtransport.

For afsendere, transportører mv. af farligt gods forventes nationale regler, herunder ovennævnte bekendtgørelse, og ADR-konventionen at være de væsentligste regler at sætte sig ind i. I visse tilfælde bør det også undersøges, hvilke særaftaler eller restriktioner der gælder. Direktivet har primært betydning for myndighederne på området.

EU-direktiv om ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med vejtransport af farligt gods

EU’s medlemslande er forpligtet til at foretage kontrol med vejtransport af farligt gods, herunder at registrere alvorlige lovovertrædelser. Det fremgår af Rådets direktiv om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej fra 1995.

I daglig tale kaldes direktivet for "kontroldirektivet". Direktivet forpligter medlemsstaterne til at foretage kontrol med transport af farligt gods ad vej, herunder at registrere alvorlige overtrædelser.

EU-direktiv om transportabelt trykbærende udstyr

Transportabelt trykbærende udstyr skal leve op til en række overordnede krav. 

Disse direktiver er implementeret i dansk lovgivning via nationale regler (se afsnit ovenfor).

 

Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen rådgiver Færdselsstyrelsen og varetager den daglige sagsbehandling i relation til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods og ADR-konventionen

ADR-konventionen

”Konvention om international transport af farligt gods ad vej” kaldes i daglig tale blot for ADR. ADR-konventionen er det primære internationale regelsæt for vejtransport af farligt gods.

Sidst opdateret 19. maj, 2020 - Kl. 16.40