Store tanke indeholdende benzin

Et tankanlæg indeholdende brandfarlige væsker. 


Reglerne omkring brandfarlige og brændbare væsker
 

De brandforebyggende regler for brandfarlige og brændbare væsker er fastsat i bekendtgørelse nr. 1639 af 6. december 2016 om brandfarlig og brændbare væsker

Enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen om brandfarlige og brændbare væsker er ændret i følgende ændringsbekendtgørelser: 

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om brandfarlige og brændbare væsker, som forklarer og uddyber visse bestemmelser i bekendtgørelsen, herunder de tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker (bilag 1 til bekendtgørelsen). 

Dette er omfattet af reglerne 

Bekendtgørelsen om brandfarlige og brændbare væsker omfatter overordnet set:

 • Produktion samt anden anvendelse og håndtering af brandfarlige væsker.
 • Opbevaring af brandfarlige væsker i emballage.
 • Opbevaring af brandfarlige væsker i tanke. 
 • Opbevaring af brændbare væsker i tanke.
 • Salgs-, forbrugs- og depottankanlæg med brandfarlige væsker.
 • Transport af brandfarlige væsker i rørledninger.


Opbevaring af brændbare væsker i emballager i bygning er ikke omfattet af beredskabslovgivningen.

 

Vær opmærksom på, at alle bygninger er omfattet af byggelovgivningen. Bekendtgørelsen om brandfarlige og brændbare væsker er særlovgivning, og er en del af beredskabslovgivningen. Den supplerer dermed byggelovgivningen, når det gælder aktiviteter med brandfarlige og brændbare væsker i bygninger. 


Undtagelser fra reglerne 

Der findes i reglerne en række undtagelser for små mængder væsker og for visse typer af væsker i bestemte koncentrationer. Følgende er eksempler på undtagelser: 

 • Opbevaring af højst 25 oplagsenheder brandfarlige væsker.
 • Opbevaring af udelukkende vandige opløsninger af ethanol i en koncentration på højst 24 vol-%.
 • Opbevaring af udelukkende alkoholiske drikkevarer i en koncentration på højst 24 vol-%.
 • Opbevaring af alkoholiske drikkevarer med en koncentration over 24 vol-%. Dog højst med en koncentration på 70 vol-%, medmindre de opbevares i beholdere med en kapacitet på over 250 liter

 

Sådan søger du om godkendelse 

Kommunerne har ansvaret for den lokale sagsbehandling af ansøgninger om godkendelse. I praksis er det det kommunale redningsberedskab, som tager sig af sagsbehandlingen.


Visse mindre oplag og produktionsafsnit kræver ikke en godkendelse, men skal efterleve visse bestemmelser, som fremgår af de tekniske forskrifter. I tilfælde hvor der anvendes, håndteres eller opbevares meget store mængder brandfarlige væsker, skal Beredskabsstyrelsen stille vilkår til brug for redningsberedskabets godkendelse. I vejledningen om brandfarlige og brændbare væsker findes en oversigt over de relevante mængdegrænser.

 

Ansøgninger skal indsendes til kommunen (det kommunale redningsberedskab). Ansøgningsmaterialet skal som minimum indeholde de beskrivelser, redegørelser og tegningsmateriale, som er oplistet under punkt 1.4 (Administrative bestemmelser) i vejledningen om brandfarlige og brændbare væsker.

 

Fakta om brandfarlige og brændbare væsker

Brandfarlige væsker har et såkaldt flammepunkt på højst 93 °C. Flammepunktet beskriver væskens evne til at afgive antændelige dampe.

 

Brandfarlige væsker kan også være opvarmede væsker og smeltede brændbare stoffer, der først afgiver antændelige dampe ved højere temperaturer.

 

Brandfarlige væsker deles ind i tre væskeklasser ud fra flammepunktet. Derudover findes der to underklasser afhængigt af, om væsken er blandbar med vand eller ej. Mængden af brandfarlige væsker opgøres i oplagsenheder. På den måde bliver mængden vægtet efter, hvor antændelig væsken er.

Klasse I

Brandfarlige væsker med flammepunkt under 23 °C samt brandfarlige og brændbare væsker, som opvarmes til væskernes flammepunkt eller over. 

 

Klasse II

Brandfarlige væsker med et flammepunkt mellem 23 °C og 60 °C (begge værdier medregnet) samt brandfarlige og brændbare væsker, som opvarmes til em temperatur højere end væskens flammepunkt minus 10 °C, men lavere end flammepunktet. 

 

Klasse III

Brandfarlige væsker med et flammepunkt over 60 °C og højst 93 °C.

 

Klasse IV

Brændbare væsker med et flammepunkt over 93 °C og højst 370 °C. Dette gælder dog ikke brændbare væsker, som opvarmes til en temperatur højere end væskens flammepunkt minus 10 °C og dermed hører klasse I eller II. 

Underklasse -1

Væsker, som ikke er vandblandbare i ethvert forhold. 

 

Underklasse -2

Væsker, som er vandblandbare i ethvert forhold.

 • Brandfarlig væske med flammepunkt på højst 30 °C.

 • Brandfarlig eller brændbar væske med flammepunkt over 30 °C, som opvarmes til em temperatur, der er højere end væskens flammepunkt minus 10 °C.

 • Brandfarlig væske med flammepunkt under 60 °C i forstøvet form.  

Oplagsenhed

Én oplagsenhed svarer til:

 • 1 liter væske af klasse I
 • 5 liter væske af klasse II
 • 50 liter væske af klasse III
 • 250 liter væske af klasse IV
Sidst opdateret 19. maj, 2020 - Kl. 16.50