LQ-emballage med farligt gods

Papkasse med LQ-mærke og retningspile. Foto: Beredskabsstyrelsen

Man kan blive undtaget fra de fleste bestemmelser for transport af farligt gods, hvis det farlige gods er emballeret i begrænsede mængder. Det kaldes også LQ-transport efter det engelske "limited quantities". Der er altså tale om farligt gods i små mængder, typisk i detailsalgsemballager. Disse små emballager eller genstande skal pakkes i en ydre emballage.

Vilkårene for LQ-transport fremgår af kapitel 3.4 i ADR-konventionen.

Mængdegrænse pr. indvendige emballage eller genstand
Mængdegrænsen afhænger af godsets farlighed. Den fremgår af kolonne 7a i tabel A i kapitel 3.2 i ADR. Nogle typer farligt gods har en grænse på 0 og må dermed ikke transporteres efter LQ-bestemmelserne. Andre typer farligt gods har grænser på fra 100 g hhv. 100 ml og op til 5 kg hhv. 5 liter.

Se eksempler i skemaet nedenfor:

Transportklassifikation Mængdegrænse pr. indvendig emballage eller genstand
UN 1950 Aerosoler
(med giftige egenskaber)
120 ml 
UN 1950 Aerosoler
(uden giftige egenskaber)
1 liter 
UN 1203 Benzin 1 liter 
UN 1823 Natriumhydroxid, fast 1 kg
UN 1266 Parfumeprodukter 5 liter


Få oplysninger om godsets transportklassifikation fra leverandøren eller i punkt 14 i leverandørbrugsanvisningen (sikkerhedsdatabladet) for produktet.

Ydre emballage
De indvendige emballager eller genstande skal pakkes i en ydre emballage.

- Hvis der er tale om eksempelvis en papkasse, må kolliets bruttovægt ikke overstige 30 kg.

- Hvis den ydre emballage er en bakke med krympe- eller strækfolie må kolliets bruttovægt ikke overstige 20 kg.

Den ydre emballage behøver ikke at være UN-godkendt (se dog afsnittet nedenfor om LQ-transport af patroner), men den skal grundlæggende være af god kvalitet og stærk nok til at modstå de påvirkninger, der normalt kan forventes under håndtering og transport. Der findes desuden konstruktionskrav i afsnit 6.1.4 i ADR, som den ydre emballage skal opfylde (ikke ved bakker med krympe- eller strækfolie). Hvis der er tale om skrøbelige indvendige emballager, f.eks. af glas, gælder der yderligere krav, bl.a. om brug af stødabsorberende materiale.

Kolli skal mærkes med følgende mærkning:

LQ-maerke

Læs mere om kravene til emballering og mærkning af LQ-gods i kapitel 3.4 i ADR.

Uddannelse
Personer, hvis opgaver vedrører transport af farligt gods, skal i et omfang, der svarer til deres ansvarsområder og opgaver, uddannes i de krav, der stilles til transport af sådant gods. Det fremgår af kapitel 1.3 i ADR-konventionen. Det kan fx være en person, der pakker LQ-gods, eller en chauffør, der transporterer LQ-gods.

Find link til flere oplysninger om uddannelse her: Farligt gods uddannelse

Øvrige vilkår
Afsendere af LQ-gods skal forud for transport informere transportøren om bruttovægten af godset.

I visse tilfælde skal den transporterende enhed være mærket.

Læs mere om øvrige vilkår for LQ-transport i kapitel 3.4 i ADR.

Beredskabsstyrelsen skal for nærmere vejledning i de vilkår, der gælder for en given LQ-transport, henvise til uddannelseskravet, hvorigennem man lærer det fornødne. Find link til flere oplysninger om uddannelse her: Farligt gods uddannelse

LQ-transport af patroner
Som udgangspunkt har eksplosive stoffer og genstande mængdegrænsen 0 og må dermed ikke transporteres som LQ-gods. Patroner mv. (UN 0012, 0014 og 0055) tillades dog som noget relativt nyt transporteret som LQ-gods, dog på særlige betingelser. Bestemmelserne i afsnit 4.1.5 i ADR skal være opfyldt, hvilket bl.a. indebærer, at den ydre emballage skal være UN-godkendt.

Læs mere om LQ-transport af patroner mv. i særlig bestemmelse 364 i kapitel 3.3 samt i kapitel 3.4 i ADR.

Definition af farligt gods

Farligt gods er en fællesbetegnelse for stoffer og genstande, som kan forårsage skader på mennesker, miljø eller ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport.

Det kan f.eks. være fyrværkeri, ammunition, gasflasker, benzin, dieselolie, fyringsolie, bioethanol, ikke-vandbaseret maling, terpentin, saltsyre, tøris og lithiumbatterier.

ADR-konventionen

”Konvention om international transport af farligt gods ad vej” kaldes i daglig tale blot for ADR. ADR-konventionen er det primære internationale regelsæt for vejtransport af farligt gods.

Sidst opdateret 2. september, 2020 - Kl. 11.23