Den danske udgave af ADR offentliggøres af Færdselsstyrelsen. Hvert andet år kommer der en ny udgave af ADR-konventionen.

ADR 2023 trådte i kraft den 1. januar 2023.

2023-udgaven af ADR downloades fra følgende side: ADR-konventionen - 2023-udgaven - publikation

I det følgende gives en generel introduktion til ADR:

ADR-konventionens opbygning

ADR-konventionens del 1 indeholder generelle bestemmelser og definitioner af de termer, som benyttes i øvrige dele af ADR. Desuden defineres ADR’s anvendelsesområde, undtagelsesmuligheder og andre reglers anvendelighed.

Del 1 indeholder også bestemmelser om uddannelse, fravigelser, overgangsordninger, de forskellige parters sikkerhedsforpligtelser, sikkerhedsrådgivere, uheldsrapportering, sikring og restriktioner for transport af farligt gods gennem vejtunneler.

Et centralt element i ADR er tabel A i kapitel 3.2 i Del 3. Her findes en liste over farligt gods i nummerorden efter UN-nummer. Når først UN-nummeret for et farligt stof eller en farlig genstand er bestemt, giver tabellen krydshenvisninger til de særlige bestemmelser for transport af det pågældende stof eller den pågældende genstand.

Tabellen giver også krydshenvisninger til de kapitler eller afsnit, hvori disse særlige bestemmelser er beskrevet. Vær dog opmærksom på, at foruden de særlige bestemmelser finder de generelle bestemmelser og bestemmelserne for de specifikke klasser anvendelse, hvor det er relevant.

Der er udarbejdet en alfabetisk fortegnelse, der angiver UN-nummeret for de enkelte typer farligt gods. Denne fortegnelse er medtaget som tabel B i kapitel 3.2. Fortegnelsen skal gøre det lettere at benytte tabel A, når UN-nummeret er ukendt.

Tabel B er ikke en officiel del af ADR og er dermed kun vejledende og medtaget for at gøre publikationen mere brugervenlig.

Når gods, der er eller mistænkes for at være farligt, ikke findes under sin betegnelse i tabel A eller B, skal det klassificeres i overensstemmelse med del 2, som indeholder alle relevante procedurer og kriterier til bestemmelse af, om godset anses for farligt eller ej, og hvilket UN-nummer det skal tildeles.

ADR’s struktur svarer så vidt muligt til reglerne for søtransport (IMDG-koden) og jernbanetransport (RID). ADR er delt ind i ni dele grupperet i bilag A og bilag B. Bilagene er bygget op på følgende måde:

Bilag A: Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande
Del 1 Generelle bestemmelser
Del 2 Klassificering
Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder
Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke
Del 5 Bestemmelser for forsendelse
Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC’s, storemballager, tanke og bulkcontainere
Del 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering

 

Bilag B: Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 
Del 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation
Del 9 Bestemmelser for konstruktion og godkendelse af køretøjer

 

 

Udvikling af ADR

Beredskabsstyrelsen deltager i en række af de internationale møder, der afholdes i tekniske fora under FN, med henblik på udvikling og revision af konventionen. Dokumenter til disse møder findes på FN-sekretariatets hjemmeside.

Her findes også en oversigt over status for de enkelte landes tiltrædelse af konventionen.

Beredskabsstyrelsen hører myndigheder og organisationer mv. forud for sin deltagelse i de internationale møder. Kontakt os, hvis I ønsker at komme på høringslisten.  

 

Overgangsbestemmelser

Der gælder en generel overgangsbestemmelse for anvendelse af bestemmelserne i den tidligere udgave af ADR på ½ år. Bestemmelserne i ADR 2021 måtte derfor generelt anvendes til og med den 30. juni 2023.

For visse bestemmelser, især om trykbeholdere, tanke og køretøjer, kan der dog gælde længere overgangsbestemmelser.

Samtlige overgangsbestemmelser findes i kapitel 1.6 i den til enhver tid gældende udgave af ADR.

ADR-konventionen

”Konvention om international transport af farligt gods ad vej” kaldes i daglig tale blot for ADR. ADR-konventionen er det primære internationale regelsæt for vejtransport af farligt gods.

Sidst opdateret 2. november, 2023 - Kl. 11.53