På denne side vejleder Beredskabsstyrelsen om ADR-konventionens bestemmelser om transport af affald, der er farligt gods.

Nederst på siden findes desuden link til en vejledning om de særlige nationale bestemmelser for vejtransport af affald, der er farligt gods, som findes i bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods, nærmere bestemt:

 • § 9 om virksomheders transport af eget affald til indsamlingssteder og
 • Bilag 2 om transport af indsamlet affald


Vejledningen på denne side retter sig mod virksomheder, der afsender affald, der er farligt gods, og deres sikkerhedsrådgivere.

Privatpersoner skal i stedet se under Borger.

Generelt
Beredskabsstyrelsen skal understrege betydningen af følgende punkter for afsendere af affald:

 • Affald må ikke pakkes, før der er foretaget en vurdering af transportklassifikationen.
 • Emballering skal ske med omhu under anvendelse af egnede emballager og sådan, at der ikke sammenpakkes gods, der kan reagere på en farlig måde. Se bl.a. punkterne 4.1.1.1, 4.1.1.5 og 4.1.1.6 i ADR-konventionen.
 • Der er behov for en procedure, der sikrer, at de personer, der har opgaver i relation til transport af farligt gods (f.eks. klassificerer og pakker farligt gods), er uddannet i henhold til kapitel 1.3 i ADR-konventionen.
 • Det skal vurderes, om afsender er omfattet af kravet om tilknytning af en sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods.
 • Ved anvendelse af tanke (slamsugertanke) skal der udvises agtpågivenhed ved disponering af de enkelte transporter. Se følgende: Kemisk forenelighed ved anvendelse af tanke.

I det følgende gennemgås et udvalg af ADR-konventionens særlige regler vedr. transport af affald:

Klassificering af affald
Hvis der er tale om affald, der ikke er nævnt ved navn i tabel A i kapitel 3.2 i ADR-konventionen, skal det henføres til den relevante klasse i henhold til fremgangsmåden i afsnit 2.1.3 i ADR-konventionen. Desuden skal eventuelle sekundære farer samt eventuel emballagegruppe bestemmes.

Klassificeringen skal - efter kriterierne i underafsnit 2.2.x.1 i ADR-konventionen for de respektive klasser - basere sig på de fysiske, kemiske og fysiologiske egenskaber, og de skal som hovedregel bestemmes gennem målinger eller beregninger.

Af punkt 2.1.3.5.5 i ADR-konventionen fremgår imidlertid, at:

 • hvis der er tale om et affaldsstof (opløsning/blanding), hvis nøjagtige sammensætning ikke kendes, og
 • hvis det er forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger eller arbejde at basere klassificeringen på målinger eller beregninger,

da kan henføringen i stedet være baseret på afsenderens kendskab til affaldet, herunder alle tilgængelige tekniske data og sikkerhedsdata i henhold til gældende sikkerheds- og miljølovgivning. Som eksempel på sådan lovgivning nævnes en række EU-direktiver mv. om affald hhv. farligt affald.

Man skal i den forbindelse fortsat være opmærksom på de øvrige generelle klassificeringsprincipper i kapitel 2.1, særligt afsnit 2.1.3, i ADR-konventionen, og man skal i tvivlstilfælde anvende det højeste fareniveau, hvilket i mange tilfælde vil sige emballagegruppe I.

Særlige bestemmelser
Der findes i kapitel 3.3 i ADR-konventionen særlige bestemmelser for en række affaldstyper, bl.a.:

 • Affaldsaerosolbeholdere: Særlig bestemmelse 327 gælder for UN 1950
 • Brugte akkumulatorer: Særlig bestemmelse 598, litra b, gælder for UN 2794, 2795, 2800 og 3028
 • Lithiumceller og -batterier: Særlig bestemmelse 636, litra b, gælder for UN 3090, 3091, 3480 og 3481
 • Malingrester: Særlig bestemmelse 650 gælder for UN 1263
 • Affaldslightere: Særlig bestemmelse 654 gælder for UN 1057

Hvis der gælder særlige bestemmelser for et givet UN-nummer, fremgår det af kolonne 6 i tabel A i kapitel 3.2 i ADR-konventionen.

Dokumentation
I punkt 5.4.1.1.3 i ADR-konventionen findes særlige bestemmelser for angivelser i transportdokumentet ved transport af affald.

UN 3509 - særlig bestemmelse 663
Der er i 2015-udgaven af ADR-konventionen indført en mulighed for at henføre tomme, urensede emballager, storemballager og IBC's eller dele deraf, som transporteres med henblik på bortskaffelse, genbrug eller genindvinding af deres materialer, til UN 3509 EMBALLAGER, KASSEREDE, TOMME, URENSEDE. Der må kun forekomme rester af farligt gods - i det omfang, der har sat sig fast på/klæber på emballagedelene - i klasse 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 eller 9.

De særlige transportvilkår for UN 3509 fremgår af særlig bestemmelse 663 i kapitel 3.3, og for angivelser i transportdokumentet gælder punkt 5.4.1.1.19 i ADR-konventionen.

Definition af affald

Affald defineres i afsnit 1.2.1 i ADR-konventionen som stoffer, opløsninger, blandinger eller genstande, for hvilke der ikke er forudsat nogen direkte anvendelse, men som transporteres med henblik på oparbejdning, dumping, forbrænding eller andre bortskaffelsesmetoder.

Sidst opdateret 17. juni, 2020 - Kl. 12.15