Bestemmelser om konstruktion og godkendelse af tanke findes i kapitel 6.8 (almindelige tanke) og 6.10 (slamsugertanke) i ADR. Bestemmelser om anvendelse af tanke findes i henholdsvis kapitel 4.3 og 4.5 i ADR.

Godkendelse af tanke

For at tankvogne må anvendes til vejtransport af farligt gods, skal en synsvirksomhed udstede en ADR-attest, jf. Del 9 i ADR og § 21 i bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods. En forudsætning for at udstede en ADR-attest er, at Beredskabsstyrelsen har udstedt den nødvendige godkendelse af selve tanken. Af bekendtgørelsens § 25, stk. 1, fremgår, at tanke skal opfylde bestemmelserne i ADR og godkendes af den kompetente danske myndighed eller et af denne udpeget organ. Af stk. 3 og 4, fremgår, at Arbejdstilsynet henholdsvis Beredskabsstyrelsen er de kompetente myndigheder for tryktanke henholdsvis øvrige tanke (trykløse tanke).

Ansøgning

Ansøgninger om godkendelse af tanke skal sendes til Beredskabsstyrelsen. For tryktanke, skal Arbejdstilsynet eller et af Arbejdstilsynet bemyndiget organ forinden have udstedt en godkendelse. Ansøgningsproceduren er beskrevet i afsnit 2.3 i Færdselsstyrelsens tidligere meddelelse om køretøjers indretning og udstyr fra 2002. Læs meddelelsen her: Færdselsstyrelsens meddelelse om køretøjers indretning og udstyr

Sagsbehandlingstid

Hvis de nødvendige oplysninger og den nødvendige dokumentation følger med ansøgningen, kan Beredskabsstyrelsens godkendelse af tanken normalt foreligge inden for 10 arbejdsdage. Sagsbehandlingstiden bliver forlænget, hvis Beredskabsstyrelsen skal indhente supplerende oplysninger.

Kemisk forenelighed ved anvendelse af tanke

Foranlediget af uheld med stærk syre i slamsugertanke, hvor tankene eller tankenes indhold ikke var forenelige med syren, skal Beredskabsstyrelsen henlede opmærksomheden på nedenstående forhold i forbindelse med vejtransport af farligt gods i tanke.

ADR-attest og tankgodkendelse siger alene noget om konstruktionen

På tankkøretøjers godkendelsesattest (ADR-attest) og i selve tankgodkendelsen er anført en tankkode, som beskriver nogle grundlæggende parametre vedrørende tankens konstruktion, jf. afsnit 4.3.4 i ADR. Tankkoden anvendes til at afgøre, om konstruktionen opfylder de grundlæggende betingelser for anvendelse til transport af et givet UN-nummer. F.eks. angiver tankkoden L4BH, at tanken er beregnet til flydende stoffer (L), at tankens beregningstryk er 4 bar overtryk (4), at tanken har bundåbninger (under væskeniveau) hver med 3 uafhængige serieforbundne lukkeanordninger (B) og endelig, at tanken er hermetisk lukket (H).

Tankkoden på ADR-attesten skal svare til tankkoden i kolonne (12) i Tabel A i ADR for det pågældende UN-nummer eller være højere, jf. tankkodehierarkiet i punkt 4.3.4.1.2 i ADR. Slamsugertanke med A på tankkodens 3. plads kan dog anvendes til stoffer, hvor tankkoden L4BH eller lavere er påkrævet i kolonne (12) i Tabel A, jf. punkt 4.5.1.1 i ADR. Derudover skal eventuelle særlige bestemmelser i kolonne (13) i Tabel A iagttages.

Tankkoden siger imidlertid intet om, hvorvidt tanken (herunder udstyr) er kemisk forenelig med det transporterede stof.

Kemisk forenelighed skal vurderes i hvert enkelt tilfælde

På ADR-attesten og i selve tankgodkendelsen tages der forbehold for den kemiske forenelighed. Dette forbehold skal tages meget bogstaveligt, hvorfor det påhviler de for transporten ansvarlige, at betingelserne for transportens gennemførelse af de tilladte stoffer i hvert enkelt tilfælde er opfyldt, herunder at stofferne ikke på farlig måde kan reagere med tankmaterialer, pakninger, udstyr mv.

Særligt for slamsugertanke, som ofte anvendes til mange forskellige stoffer, kræver dette agtpågivenhed ved disponering af de enkelte transporter. For et givet UN-nummer skal man - udover det pågældende stofs kemiske forenelighed med selve tanken (herunder udstyr) - også være opmærksom på, at det pågældende stof ikke må kunne reagere farligt med det indhold, der eventuelt er i tanken i forvejen eller med eventuelle rester af tidligere indhold. I den forbindelse bemærkes, at eksempelvis vand, syrer og baser under visse betingelser kan reagere farligt, hvorfor al form for sammenblanding i selve slamsugertanken som udgangspunkt frarådes. Derudover gælder, at der i slamsugertanke med forskydeligt stempel ikke må transporteres farligt gods, hvor stofferne på hver side af stemplet kan reagere farligt med hinanden, jf. punkt 4.5.2.4 i ADR.

Søg rådgivning

En eksamineret sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods skal bistå virksomheden med at forebygge de risici, der er forbundet med anvendelse af tanke. Disponenter m.fl. skal være uddannede i henhold til kapitel 1.3 i ADR. I tvivlstilfælde bør man inddrage virksomhedens sikkerhedsrådgiver og eventuelt også tankfabrikanten.

Sidst opdateret 2. november, 2023 - Kl. 13.55