Eksplosion

Eksplosion

Nogle kemiske stoffer er klassificeret som eksplosivstoffer. For disse stoffer gælder der særlige regler for anskaffelse, anvendelse og oplag, der er beskrevet nærmere i bekendtgørelse om eksplosivstoffer.

 

Andre kemiske stoffer kan over tid ændre karakter fx ved udtørring, nedbrydning eller reaktion med luftens ilt. I særlige situationer kan der opstå en eksplosionsfare, der ideelt set bør forebygges. Nedenfor er nævnt er række eksempler, hvor manglende forbyggende tiltag kan føre til dannelse af en farlig situation eller eksplosionsfarligt kemikalieaffald. Håndtering af disse kemikalier kan i disse situationer være forbundet med risiko for eksplosion, voldsom kemisk reaktion eller spredning af farlige kemiske stoffer.

 

Myresyre

Koncentreret myresyre kan over tid nedbrydes, så der sker en trykstigning i beholderen. Dette har ført til uheld, hvor eksplosion af flasker indeholdende myresyre har forårsaget materiel- og personskade.

Emnet og forebyggende tiltag er nærmere beskrevet på myresyresiden.

 

Desensibiliserede eksplosivstoffer

En række kemikalier bliver klassificeret som desensibiliserede eksplosivstoffer. Disse kemikalier er på tør form et eksplosivstof. Når disse kemikalier transporteres eller benyttes i laboratorier med videre, er de ofte fugtet, så de kan klassificeres som brandfarlige faste stoffer med klassifikationskode D eller DT. Hyppigt forekommende eksempler på dette er picrinsyre og 2,4-dinitrophenylhydrazin.

Emnet og forebyggende tiltag er nærmere beskrevet på side, der omhandler desensibiliserede eksplosivstoffer.

 

Peroxiddannende kemikalier

Peroxider er reaktive stoffer. De mest reaktive har i tør tilstand karakter af eksplosivstof. Peroxider dannes ved henstand i både uorganiske og organiske kemikalier. Den overvejende del af de peroxiddannende kemikalier er brandfarlige væsker, som over tid danner peroxider ved reaktion med luftens oxygen, særligt når beholderen har været åbnet gentagne gange.

Emnet og forebyggende tiltag er nærmere beskrevet på side, der omhandler peroxiddannende kemikalier.

 

Eksplosionsfarligt kemikalieaffald

Manglende forebyggelse kan for en række af de ovennævnte kemikalier føre til dannes af eksplosionsfarligt kemikalieaffald. Dette sker heldigvis sjældent, hvorfor der kan være behov for at inddrage relevante myndigheder i vejledning eller bistand omkring håndteringen af affaldet.

 

Dette er nærmere beskrevet i denne vejledning som er lavet i samarbejde mellem en række myndigheder.

Information om kemiske stoffer

Sidst opdateret 24. juli, 2020 - Kl. 15.03