Man kan blive undtaget fra en række af de sædvanlige bestemmelser for transport af farligt gods, hvis den samlede mængde farligt gods i emballager, herunder IBC’s, pr. transporterende enhed ikke overstiger en bestemt mængdegrænse.

Vær opmærksom på, at det kun er stykgods, der kan transporteres som en frimængdetransport. Tanktransport skal altid ske efter det fulde regelsæt.

Mængdegrænsen er fastsat i ADR-konventionens underafsnit 1.1.3.6 og kaldes populært for ”frimængden”.

Mængdegrænsen afhænger af godsets farlighed. Se eksempler i skemaet nedenfor:

Klassificering (eksempler) Transportkategori Mængdegrænse i henhold til underafsnit 1.1.3.6 i ADR - pr. transporterende enhed
UN 2426 Ammoniumnitrat, flydende, 5.1 0 0 liter
UN 1267 Råolie, 3, I 1 20 liter
UN 1203 Benzin, 3, II 2 333 liter
UN 1202 Dieselolie, 3, III 3 1000 liter
UN 1944 Sikkerhedstændstikker, 4.1, III 4 Ubegrænset


Stoffer og genstande, som hører til transportkategori 0, kan således ikke transporteres som frimængdetransport.

Transportkategorien for et givet UN-nummer fremgår af kolonne 15 i tabel A i kapitel 3.2 i ADR. Hvilket UN-nummer og hvilken emballagegruppe (I, II eller III), et givet stof eller produkt er henført til, fremgår typisk af punkt 14 i sikkerhedsdatabladet for det pågældende stof/produkt.

Transport af en blandet last
Ved transport af en blandet last af stoffer og genstande, som hører til flere transportkategorier (1-4), gælder, at mængdegrænsen er overskredet, hvis resultatet af nedenstående beregning overstiger 1000:
[Mængden af gods i transportkategori 1] x 50

+

[Mængden af gods i transportkategori 2] x 3

+

[Mængden af gods i transportkategori 3] x 1

+

[Mængden af gods i transportkategori 4] x 0


Det menes der med udtrykket ”mængde”

Betydningen af udtrykket ”mængde” afhænger af, hvilken godstype der skal transporteres:

Godstype: Mængde skal forstås som:
For genstande i klasse 1 Nettovægt i kg af det eksplosive stof
For øvrige genstande Bruttovægt i kg
For farligt gods i maskiner og udstyr Den samlede mængde farligt gods indeholdt heri i kg eller liter
For faste stoffer, fordråbede gasser, kølede fordråbede gasser og opløste gasser Nettovægt i kg.
For komprimerede gasser Flaskers vandkapacitet i liter
For væsker Det faktiske indhold i liter


Eksempel:
Der transporteres 100 liter benzin og 500 liter dieselolie. Resultatet af udregningen er (100 x 3) + (500 x 1) = 800. Mængdegrænsen er ikke overskredet, og transporten kan gennemføres som en frimængdetransport.

Vilkår
Ved frimængdetransport er man undtaget fra mange af de sædvanlige krav til en farligt gods transport, MEN der gælder stadig en række krav, bl.a. at:

  • Godset skal være klassificeret

  • Godset skal være emballeret forskriftsmæssigt i egnede UN-godkendte og farligt gods mærkede emballager

  • Der skal medbringes et transportdokument

  • Der skal medbringes en håndildslukker

  • Føreren af køretøjet og andre personer med farligt gods opgaver skal være uddannet i henhold til kapitel 1.3 i ADR, dvs. en funktionsspecifik uddannelse

Beredskabsstyrelsen skal for nærmere vejledning i de vilkår, der gælder for en given frimængdetransport, henvise til uddannelseskravet, hvorigennem man lærer det fornødne. Find link til flere oplysninger om uddannelse nederst på siden.

Definition af farligt gods

Farligt gods er en fællesbetegnelse for stoffer og genstande, som kan forårsage skader på mennesker, miljø eller ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport.

Det kan f.eks. være fyrværkeri, ammunition, gasflasker, benzin, dieselolie, fyringsolie, bioethanol, ikke-vandbaseret maling, terpentin, saltsyre, tøris og lithiumbatterier.

ADR-konventionen

”Konvention om international transport af farligt gods ad vej” kaldes i daglig tale blot for ADR. ADR-konventionen er det primære internationale regelsæt for vejtransport af farligt gods.

Sidst opdateret 30. november, 2023 - Kl. 11.37