Farligt gods skal som hovedregel pakkes i UN-godkendte emballager. Emballagerne skal være egnede og godkendte til det farlige gods.

Man skelner mellem enkeltemballager (tromler, kasser, dunke, sække, komposit) og kombinationsemballager. Kombinationsemballager er kombinerede transportemballager bestående af en eller flere indvendige emballager fast nedpakket i en ydre emballage, f.eks. dunke fast nedpakket i en kasse.

Man skelner yderligere mellem;

  • "småemballager",

  • IBC's (prøvet og godkendt som enkeltemballager) og

  • storemballager (prøvet og godkendt til genstande eller som kombinationsemballager).

De generelle krav om anvendelse af emballager fremgår af afsnit 4.1.1 i ADR-konventionen. For IBC's gælder yderligere generelle krav i afsnit 4.1.2 i ADR-konventionen, herunder krav om periodisk eftersyn.

For hver type farligt gods gælder desuden en eller flere specifikke emballeringsforskrifter. Det fremgår af tabel A i kapitel 3.2 i ADR-konventionen, hvilke(n) emballeringsforskrift(er) der gælder for et givent UN-nummer. Eksempelvis gælder for UN 1230 Methanol de specifikke emballeringsforskrifter P001 ("småemballager") og IBC02 (IBC's). Storemballager er ikke tilladt til methanol, da der ikke er angivet en LP-emballeringsforskrift i tabel A. Emballeringsforskrifterne findes i afsnit 4.1.4 i ADR-konventionen.

For eksplosive stoffer og genstande i klasse 1 gælder tillige afsnit 4.1.5 i ADR-konventionen. For organiske peroxider i klasse 5.2 og selvnedbrydende stoffer i klasse 4.1 gælder afsnit 4.1.7 i ADR-konventionen.

Der gælder helt særlige krav til:

  • Trykbeholdere, der indeholder gasser i klasse 2 (bl.a. afsnit 4.1.6 i ADR-konventionen)
  • Kolli, der indeholder smittefarlige stoffer i klasse 6.2 (bl.a. afsnit 4.1.8 i ADR-konventionen) og
  • Kolli, der indeholder radioaktive stoffer i klasse 7 (bl.a. afsnit 4.1.9 i ADR-konventionen).

UN-godkendelse af emballager
UN-godkendelse af emballager sker på baggrund af typeprøvning. Det er et grundlæggende princip, at typeprøvningen udføres på emballager, der er klargjort til transport.

UN-godkendte emballager mærkes med en kode, f.eks. som følger:

 UN emballage symbol farligt gods  4G/Y145/S/16/NL/VL823 4G = papkasse
Y = til stoffer i emballagegruppe II eller III
145 = den maksimale bruttovægt i kg
S = til faste stoffer eller indvendige emballager
16 = fremstillingsåret for emballagen

 

UN emballage symbol farligt gods 1A1/Y1.4/150/15/NL/VL824 1A1 = ståltromle med ikke-aftageligt låg
Y1.4 = enkeltemballage til stoffer i emballagegruppe II eller III med en relativ massefylde på 1,4
150 = det hydrauliske prøvningstryk, som emballagen viste sig i stand til at modstå (i kPa)
15 = fremstillingsåret for emballagen


Hvis kodemærkningen indeholder et S, betyder det altså, at emballagen er godkendt til at indeholde enten faste stoffer eller indvendige emballager, men man kan ikke ud fra kodemærkningen konkludere, hvilket der er tilfældet. Man kan heller ikke, hvis emballagen er godkendt til at indeholde indvendige emballager, se, hvilke indvendige emballager, der er tale om, og om der ved pakning af emballagen skal anvendes stød- eller væskeabsorberende materiale. Emballagen må kun anvendes sådan, som den blev prøvet (se dog nedenfor for så vidt angår kombinationsemballager).

Som bruger skal man derfor altid finde de nødvendige oplysninger i henholdsvis godkendelsesdokumentet og prøvningsrapporten.

Kombinationsemballager
For kombinationsemballager foretages prøvningen på den ydre emballage med indhold af indvendige fyldte emballager svarende til den konkrete anvendelse (se foregående afsnit). Følgende bestemmelser i ADR-konventionen giver dog yderligere muligheder for fleksibilitet:

  • Punkt 4.1.1.5.1 beskriver, hvilke variationer i indvendige emballager der tillades uden yderligere prøvning af emballagen.
  • Punkt 6.1.5.1.7 beskriver muligheden for at bruge en særlig V-mærket emballage uden prøvning med det konkrete indhold.

Godkendt prøvningsorgan
Prøvning og godkendelse af emballager skal foretages af et af Beredskabsstyrelsen anerkendt prøvningsorgan. Det fremgår af § 27 i bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods. Anerkendt dansk prøvningsorgan for farligt gods emballager er Teknologisk Institut. De kan kontaktes for nærmere rådgivning:

Teknologisk Institut
Gregersensvej 1
2630 Taastrup
Telefon 72202000

Sidst opdateret 9. juli, 2020 - Kl. 15.36