Med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden har Beredskabsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, repræsentanter for de kommunale redningsberedskaber og Falck iværksat et projekt, der skal munde ud i konkrete anbefalinger til at mindske antallet af arbejdsulykker for brandfolk.

Projektet ’Fra udredning til praksis: Forebyggelse af ulykker hos brandfolk’ blev iværksat i foråret 2019 og strækker sig over 2½ år. Projektet falder i to faser.

Første fase skal identificere, hvor, hvornår og under hvilke trin ved indsatser, uddannelse og øvelser ulykkerne sker. Der ses på:

  • Lovpligtige registreringer af arbejdsulykker fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med fravær på 1 dag eller mere
  • Lokale registreringer af ulykker med fravær under 1 dag
  • Lokale registreringer af nærved-hændelser
  • Eventuelle relevante uddrag af parternes seneste arbejdspladsvurdering (APV).

I denne proces forventes der også at tegne sig et begyndende billede af best practice.

Fase to skal identificere mulige forebyggende tiltag, afprøve tiltagene under indsatslignende forhold og på den baggrund komme med anbefalinger til implementering af de mest egnede forebyggende tiltag. I relevant omfang vil anbefalinger kunne indgå i fremtidig uddannelse af brandfolk.

Undersøgelsen omfatter brandfolk (fast- og deltidsansatte, frivillige, værnepligtige og redningsspecialister) i de kommunale redningsberedskaber, Falck og Beredskabsstyrelsen.

Projektets organisering

Udover en styregruppe for projektet er der nedsat følgende grupper til understøttelse af fremdrift i projektet; en projektgruppe/sekretariat i Beredskabsstyrelsen; en interessentgruppe med repræsentanter fra de kommunale redningsberedskaber og Falck’s arbejdsmiljøgrupper og repræsentanter fra de relevante faglige organisationer; en sparringsgruppe bestående af en mindre gruppe medarbejdere (menige, holdledere og indsatsledere), samt en videnskabelig referencegruppe med to forskere.

Sidst opdateret 23. juli, 2020 - Kl. 13.40