Abstract: 
På uppdrag av MSB och Brandmännens Cancerfond har kompletterande tester av skyddskapaciteten av materialen i två kombinationer av larmställ och underställutförts mot gaser och partiklar som bildas vid bränder i fordon och efordon. Syftet med studien var att testa om andra kombinationer av skyddskläder har en bättre skyddskapacitet än det larmställ som tidigare har testats. I testsystem som primärt undersöker materialens inneboende skyddskapacitet undersöktes skyddstider för insatsrelevanta koncentrationer av vätefluorid, cyklohexan, karbonylfluorid och vätecyanid i gasform. Även skyddet mot genererade förbränningspartiklar undersöktes genom att bestämma skyddsfaktorer. Testresultaten för de ingående materialen visar på goda skyddsegenskaper mot vätefluorid, karbonylfluorid och förbränningspartiklar. För cyklohexan och vätecyanid bekräftas dock att tidigare erhållna data även gäller för dessa material och att skyddskapaciteten är låg. Även om resultaten visar på att det finns ett visst skydd i de testade materialkombinationerna ger inte dessa tester ett svar på hela larmställens skyddsförmåga. Testerna tar inte hänsyn på vilket sätt sömmar, övergångar mellan olika delar i skyddsutrustningen skyddsförmågan under användning. Den totala skyddsförmågan hos larmställen i kombination med underställen kan vara lägre. En litteraturgenomgång visar att huden ofta är en god barriär till skydd mot upptag av många gaser men kunskapsläget avseende vissa gaser, exempelvis HF i gasform vid brandinsatser, är mindre omfattande. Därför är det fortsatt viktigt att använda insatsmetodik som minskar tiden i rökfylld miljö, att särskilt minimera all exponering via inhalation genom en strikt användning av funktionskontrollerat andningsskydd samt att avklädning görs i omedelbar närtid till avslutad insats och att kontaminerade kläder hanteras på ett sätt som minskar exponeringen av gaser och partiklar som kan ha ackumulerats i kläderna.

 

Keywords:
Thermal Runaway, Materiel til redningsberedskabet, Produkttest

Sidst opdateret 1. marts, 2022 - Kl. 13.17