Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan jf. beredskabslovens § 35, stk. 3, bestemme, at der for bygninger, grundarealer og flydende konstruktioner,

 

1) hvor der er særlig brandfarlige forhold,

2) hvor der samles mange mennesker, eller

3) hvor store værdier er udsat for ødelæggelse,

 

skal træffes driftsmæssige foranstaltninger til at forebygge eller formindske brandfaren og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

 

Bestemmelsen i beredskabslovens § 35, stk. 3, kan finde anvendelse i de tilfælde, der ikke er omfattet af regler fastsat i medfør af § 33, stk. 6, nr. 2.

 

Af bemærkningerne til lovforslaget i 1992 (1992/1 LSF 132) fremgår:

 

”… kommunalbestyrelsen [kan] bestemme, at der skal træffes konkrete driftsmæssige foranstaltninger i hoteller, i plejeinstitutioner, i skoler og andre undervisningslokaler, i daginstitutioner, i butikker og lignende salgslokaler, i kontorlokaler, i forsamlingslokaler, herunder teatre, udstillingslokaler, kirker og lignende bygninger og lokaler, i sommerhusbebyggelser i plantager og lignende områder, i teltlejre og for telte, der anvendes som forsamlingslokaler, samt i selskabshuse. Bestemmelsen finder anvendelse i de tilfælde, der ikke omfattes af de regler, der er udstedt i medfør af forslagets § 33, stk. 2, nr. 2 [nu § 33, stk. 6, nr. 2].

Kommunalbestyrelsen kan bl.a. påbyde, at der anskaffes brand- og redningsmateriel og tilvejebringes vandforsyning til eget brug ved brandslukning. ”

 

I bemærkningerne nævnes ”sommerhusbebyggelse i plantager”, og der er også udstedt en cirkulæreskrivelse i 1965 ”Cirkulæreskrivelse om brandværnsforanstaltninger i sommerhusbebyggelser i plantager og lignende områder”

 

Anvender det kommunale redningsberedskab § 35, stk. 3, så bliver lokaliteten et brandsynsobjekt, jf. brandsynsbekendtgørelsen.

 

Der kan alene stilles krav om driftsmæssige foranstaltninger.

 

Hvis der er tale om en lokalitet, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om drift, bør eventuelle krav efter beredskabslovens § 35, stk. 3, som udgangspunkt alene finde anvendelse på de forhold, som bygningsreglementet ikke regulerer.

 

 

Sidst opdateret 16. september, 2020 - Kl. 13.05