[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med relevante myndigheder revideret Retningslinjer for indsatsledelse (REFIL), som beskriver de overordnede ledelsesmæssige forhold og samarbejdsprincipper for beredskabsmæssige indsatser i Danmark. Den nye version afløser retningslinjerne fra november 2013.

REFIL udstikker rammerne for såvel dagligt forekommende hændelser som for større og mere komplekse hændelser og omhandler en række beredskabsaktører, primært politiet, redningsberedskabet og sundhedsberedskabet, men også andre, der kan indgå i en beredskabsmæssig indsats.

På baggrund af erfaringer indhentet siden den forrige version fra 2013 er der foretaget en række ændringer i REFIL.

Nye betegnelser for indsatslederne
Blandt ændringerne er nye og mere enslydende betegnelser for lederne fra de tre overordnede beredskaber, nemlig politiet, redningsberedskabet og sundhedsberedskabet. Betegnelserne er nu:

 Ny betegnelse         Ny forkortelse 
 Indsatsleder Politi  ISL POLITI
 Indsatsleder Brand  ISL BRAND
 Indsatsleder Sund  ISL SUND

Den nye version af REFIL er endvidere justeret, så der er en mere ensartet opbygning af beskrivelsen af de enkelte beredskabsaktører

Nyt begreb: Sikkerhedshændelser
Betegnelsen ”særlige beredskabshændelser” er ændret til ”sikkerhedshændelser”. Begrebet dækker bl.a. terrorhændelser. I tilfælde hvor der kan være bevæbnede gerningsmænd på eller nær skadestedet, er begreberne rød zone, gul zone og grøn zone introduceret som udtryk for, at der er henholdsvis høj, middel eller lav risiko for, at indsatsmandskabet møder sådanne gerningsmænd.

Endelig er der er foretaget en række rokeringer af tekstafsnit, således at afsnit vedrørende forhold om konkrete indsatser er flyttet til kapitel 4. Det drejer sig om krisekommunikation (kommunikation til offentligheden m.v.) og radiokommunikation (anvendelse af SINE-systemet). Der er også indsat et afsnit om anvendelse af droner.

Der er desuden foretaget en række justeringer i bilaget med fagtermer (tidligere betegnet ordliste), ligesom der er indsat et bilag om markeringsveste.

Den nye REFIL er tilgængelig på Beredskabsstyrelsens hjemmeside og vil også blive trykt i et begrænset oplag til brug for relevante myndigheder.