[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Tirsdag den 18. november deltager Beredskabsstyrelsen og en række andre myndigheder, virksomheder og brancheorganisationer i Fødevarestyrelsens krisestyringsøvelse VET-Focus. Øvelsen har til formål at afprøve og udvikle det veterinære beredskab og at styrke samarbejdet mellem de involverede parter.

Scenariet er et omfattende udbrud af mund- og klovesyge blandt danske dyrebesætninger, som kræver, at der nedsættes regionale og nationale krisestabe, der koordinerer indsatsen.

Tirsdagens krisestyringsøvelse fokuserer på planlægnings-, styrings- og koordinationsarbejde og fungerer som forberedelse til en fem dage lang fuldskalaøvelse, der løber af stablen til januar. Fuldskalaøvelsen involverer Beredskabsstyrelsens operative centre for at træne mandskab og materiel i at håndtere et udbrud af en alvorlig smitsom husdyrsygdom.

Blandt de ti største trusler
Husdyrsygdomme og zoonoser (sygdomme, der kan smitte imellem dyr og mennesker) er en af de hændelsestyper, der er nævnt i Beredskabsstyrelsens rapport Nationalt Risikobillede, hvor de ti største trusler mod Danmark analyseres.

Ud over de sundhedsmæssige følger for dyr og evt. mennesker, vil et omfattende udbrud af en alvorlig smitsom husdyrsygdom have alvorlige økonomiske konsekvenser for Danmark, da både produktion og eksport af husdyr vil blive påvirket i længere tid. Det er således vigtigt at opretholde et velfungerende veterinært beredskab, der kan sættes ind og minimere skadevirkninger ved et udbrud.

Beredskabsstyrelsen i det veterinære beredskab
Beredskabsstyrelsen har i en årrække haft en samarbejdsaftale med Fødevarestyrelsen, der sikrer, at Beredskabsstyrelsen kan sætte massivt ind med mandskab og materiel med kort varsel i tilfælde af et udbrud af en smitsom husdyrsygdom. De operative indsatser vil bl.a. dreje sig om at assistere ift. aflivning og fjernelse af dyr, desinfektion og rensning af køretøjer, stalde og indsat personel samt støtte til etablering af Fødevarestyrelsens lokale krisecentre.

Herudover deltager Beredskabsstyrelsen i de lokale og nationale krisestyringsstabe, hvor indsatserne planlægges og koordineres, og det er altså i første omgang dette arbejde, der skal testes, før hele maskineriet sættes i sving i uge fire, 2015.

Øvelserne afholdes i regi af Fødevarestyrelsen og Landbrug og Fødevarer og er arrangeret i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, der altså også optræder som øvelsesdeltagere sammen med bl.a. politiet og det øvrige veterinære beredskab.

Find mere information
Læs mere om øvelse VET-Focus og find rapporten Nationalt Risikobillede via links i højre kolonne.