[Oprindeligt publiceret af Beredskabsstyrelsen]

Efter ulykken på det japanske Fukushima Daiichi kernekraftværk i marts 2011 besluttede EU’s Ministerråd, at man også skulle se nærmere på sikring af kernekraftværkerne i forhold til terror, tyveri og sabotage.


På den baggrund nedsatte Ministerrådet i juli 2011 en ad hoc arbejdsgruppe, som Beredskabsstyrelsens CBRN-enhed fra januar til juni 2012 har haft formandskabet for. Gruppen har nu afsluttet sit arbejde med en offentlig tilgængelig rapport.


Anbefaler blandt andet eksperthjælp, øget fokus på it-sikkerhed og samarbejde

Der var i arbejdsgruppen bred enighed om at tilskynde de EU-medlemslande, som endnu ikke har gjort det, til at ratificere Det Internationale Atomenergiagenturs (IAEA) tillægskonvention fra 2005 om nuklear terrorsikring. Medlemslandene bliver i rapporten også kraftigt opfordret til at benytte sig af IAEA’s publikationer om nuklear sikring samt agenturets tilbud om en ekspertgennemgang af medlemslandenes nukleare sikringsforhold.


Derudover har gruppen særligt anbefalet, at både nationale myndigheder og operatører af kernekraftværker har fokus på it-sikkerhed, og at EU via eksisterende arbejdsgrupper og andre fora skal styrke samarbejdet inden for EU.


Uheld og hændelser med kernekraftværker har ofte grænseoverskridende konsekvenser. Der var derfor i arbejdsgruppen også bred enighed om at anbefale et fremtidigt, regelmæssigt samarbejde mellem EU-landene og de af EU’s nabolande, som enten har eller planlægger at etablere kernekraftværker.