I 2005 blev den risikobaserede dimensionering af kommunernes redningsberedskaber indført. Den medførte bl.a., at den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet - efter kommunalbestyrelsens bestemmelse - skulle varetages af en indsatsleder eller en holdleder med de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer. Såfremt den tekniske ledelse varetages af en holdleder, skal denne tilkalde en indsatsleder, når holdlederen vurderer, at der er behov for det.


Mulighederne for en mere fleksibel tilrettelæggelse af redningsberedskabet, herunder anvendelsen af holdledere som tekniske ledere, forudsatte en fastholdelse af det grundlæggende princip om, at redningsberedskabets personale uddannes til/har tilegnet sig kompetencer, der svarer til de funktioner, det skal varetage. Dette har betydning i relation til sikring af bl.a. den beredskabsfaglige og den arbejdsmiljømæssige forsvarlige opgaveløsning.


Sideløbende med implementeringen af den risikobaserede dimensionering i 2005 er der gennemført flere strukturelle omlægninger af kommunernes og redningsberedskabernes organisering. I 2007 blev antallet af kommunale enheder reduceret fra 271 til 98. I 2016 blev der etableret 24 kommunale selskaber mv. til drift af redningsberedskaberne. Den gennemførte samling har haft betydning for organiseringen af redningsberedskabet og samtidig givet en større bredde i grundlaget for og organiseringen af anvendelsen af holdledere med den fornødne uddannelse som tekniske ledere.


Erfaringerne fra gennemgangen af udkast til planer for dimensionering af de enkelte redningsberedskaber viser ligeledes, at der er stor variation af, hvordan skadestedsledelsen tilrettelægges, og hvordan spørgsmålet om holdledernes kompetencer i forhold til opgaverne håndteres.


Beredskabsstyrelsen finder det vigtigt, at lovgivningens muligheder for en fleksibel tilrettelæggelse af redningsberedskabet – og i den forbindelse også af skadestedsledelsen – bliver udnyttet bedst muligt med henblik på at skabe effektive rammer for opgaveløsningen, men også at bidrage til, at dette sker på en forsvarlig måde inden for rammerne af den gældende lovgivning. Det er i den forbindelse Beredskabsstyrelsens ønske at bidrage til, at tilrettelæggelsen kan bygge på en mere systematisk vurdering af de mulige opgaver, holdlederen vil kunne komme ud for i sin funktion som teknisk leder og dermed også på, hvilke kompetencer den enkelte holdleder bør have udviklet for at kunne løse opgaverne på en både beredskabsfaglig og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Det centrale omdrejningspunkt i vejledningen er at understøtte den lokale proces, der skal sikre
grundlaget for, at der skabes en sammenhæng imellem de opgaver, holdlederen forventes at skulle løse og den kompetenceudvikling, der gennemføres for at udvikle og fastholde holdlederens kompetencer på det ønskede niveau.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    27. oktober, 2020

Hent publikation