COLOURBOX-Samordning-artikel

Foto: Colourbox

Efter beredskabslovens § 10 kan to eller flere kommunalbestyrelser samordne deres redningsberedskab. Kommuner, der samordner deres redningsberedskab, skal nedsætte en fælles beredskabskommission til at varetage de opgaver vedrørende redningsberedskabet, som kommunalbestyrelserne henlægger til denne, jf. beredskabslovens § 10, stk. 2.

 

Herudover kan kommunalbestyrelserne træffe beslutning om, at opgaver i henhold til beredskabslovens §§ 34-37 henlægges til den fælles beredskabskommission. Det er Beredskabsstyrelsens anbefaling, at disse opgaver henlægges til den fælles beredskabskommission.

 

Det følger af beredskabsloven, at de deltagende kommunalbestyrelser i et samordnet redningsberedskab kan henlægge kompetencen til at godkende planen for den risikobaserede dimensionering til den fælles beredskabskommission. Ved en lovændring i 2016 (lov nr. 634/2016) blev der tilvejebragt hjemmel til, at kommunalbestyrelsens opgaver efter henholdsvis beskyttelsesrumsloven, kapitel 11 i lov om beskyttelse af havmiljøet samt fyrværkeriloven også kan henlægges til den fælles beredskabskommission. Med ændring af byggeloven i 2018 (lov nr. 734/2018) og 2020 (lov nr. 2080/2020) blev det desuden muligt at henlægge kommunalbestyrelsens beføjelser og pligter efter henholdsvis § 16 C, stk. 6 og 8, til den fælles beredskabskommission.

 

Den fælles beredskabskommission skal bestå af et ulige antal medlemmer, herunder borgmestrene i de deltagende kommuner og repræsentanter for den eller de politikredse, der dækker de deltagende kommuner. Hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af den fælles beredskabskommissionen, skal der også udpeges en repræsentant for de frivillige som observatør i den fælles beredskabskommissionen. Kommunalbestyrelserne kan endelig desuden samlet udpege en eller flere medarbejderrepræsentanter som medlem(mer) af den fælles beredskabskommission.

 

Hvor mange medlemmer den fælles beredskabskommission skal have og valg af disse, fastsættes i samordningsaftalen eller vedtægten for det samordnede redningsberedskab.

 

Det forudsættes, at kommissionen udpeger én af de deltagende borgmestre som formand.

 

I Beredskabsstyrelsens "Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv.", beskrives nærmere, hvordan samordningen gennemføres i praksis.

Sidst opdateret 11. februar, 2021 - Kl. 14.41