© European Union, 2020

© European Union, 2020

Unionens Civilbeskyttelsesmekanisme
Samarbejdet i EU er koncentreret omkring Unionens Civilbeskyttelsesmekanisme. Mekanismens formål er, at den Europæiske Union kan støtte, koordinere og supplere medlemsstaternes indsats på civilbeskyttelsesområdet med henblik på at sikre forebyggelse, beredskab og indsats i tilfælde af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer både i og uden for Unionen. Målet er at fremme samarbejde mellem de nationale civilbeskyttelsesmyndigheder, at øge offentlighedens opmærksomhed og beredskab over for katastrofer samt at facilitere hurtig, effektiv og koordineret bistand til de ramte befolkningsgrupper.
Samarbejdet under Civilbeskyttelsesmekanismen omfatter en lang række aktiviteter, heriblandt samarbejde i form af fælles katastrofeindsatser, kapacitetspuljer, uddannelse, øvelse, erfaringsopsamling, videndeling, forskning og meget mere.

Emergency Reponse Coordination Centre (ERCC)
I EU Kommissionens DG ECHO er det operative indsatssamarbejde forankret i ERCC, som er Kommissionens krisekoordinationscenter. ERCC monitorerer risici og hændelser og koordinerer EU’s udsendelse af katastrofehjælp i form af både mandskab og materiel fra EU’s medlemslande.
I Lissabon-traktaten (artikel 222) findes en solidaritetsbestemmelse, som angiver, at EU’s medlemslande ved anmodning i fællesskab skal bidrage til indsatsen, hvis et medlemsland rammes af en natur- eller menneskeskabt katastrofe. Dog kan alle lande - i eller uden for EU - sende en anmodning om assistance via ERCC i tilfælde af en katastrofe.

European Emergency Resonse Capacity (EERC) og rescEU
ERCC er en pulje af prædefinerede kapaciteter, som EU’s medlemsstater stiller til rådighed med henblik på akut udsendelse. Overordnet er det puljens formål at bidrage til en mere sammenhængende, omkostningseffektiv og koordineret indsats. Det er medlemslandene, der endeligt beslutter, om kapaciteterne skal anvendes på baggrund af en anmodning fra et katastroferamt land. Beredskabsstyrelsen har indmeldt flere kapaciteter til EERC.
I 2019 vedtog EU en styrkelse af Civilbeskyttelsesmekanismen gennem oprettelse af en reservestyrke på særligt udvalgte områder, hvor hændelserne kan være uforudsete og have stor konsekvens. Indledningsvist fokuseres på skovbrandskapaciteter, medicinske kapaciteter og CBRN-kapaciteter (kemisk, biologisk, radiologisk og nukleart beredskab).

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om EU-civilbeskyttelse på EU Kommissionens hjemmeside.


Sidst opdateret 6. november, 2020 - Kl. 10.20