Sundhedsfaglig behandling

 

 

Følgende informationsmateriale er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, og indeholder information om Beredskabsstyrelsens arbejde, hvad det vil sige at blive en del af personelpuljen, hvordan internationale udsendelser foregår, og hvordan du tilmelder dig puljen.

 

Hvis du har lyst til at være en del af en kompetent pulje af sundhedsfaglige, som kan udsendes til spændende og udfordrende opgaver i lande over hele verden, så

 

TILMELD DIG HER

 

Hvad er Beredskabsstyrelsens Internationale Personelpulje?

Beredskabsstyrelsens Internationale Personelpulje (BIP) er en hjørnesten for Beredskabsstyrelsens internationale operative opgaver, og den er med til at muliggøre dansk støtte til lokalbefolkninger, regeringer og humanitære organisationer, under og efter internationale katastrofer. Personelpuljen består blandt andet af ansatte og frivillige i Beredskabsstyrelsen (BRS) og nu også i højere grad - sundhedsfagligt personale. Personellet forberedes til deltagelse i internationale missioner bl.a. ved at deltage i misionsforberedende kurser og øvelser.

 

Hvad kan jeg forvente af en sundhedsfaglig udsendelse?

En sundhedsfaglig udsendelse kunne f.eks. ske i forbindelse med covid-19, hvor læger og sygeplejersker udsendes for at støtte og aflaste lokalt sundhedspersonale. Et andet eksempel kunne være udsendelse med Beredskabsstyrelsens selvforsynende og skalerbare mobilhospital, Danish Emergency Mobile Hospital (DEMH), som udsendes til katastrofer verden over.

 

Hvad kan jeg bidrage med som sundhedsfaglig?

Når du melder dig som sundhedsfagligt personale, bidrager du med din tid, din motivation og dine kompetencer. Det kan være som en del af et udsendt team eller ved at bidrage til kompetenceudvikling og/eller vedligehold på kurser og øvelser. Samtidig møder du nye mennesker, får oplevelser væk fra dagligdagen og muligheden for at bruge dine kompetencer i et internationalt miljø.

 

Er optagelse i puljen bindende?

Nej, man kan altid melde sig ud igen. Man kan også vælge at sætte sin udsendelsesparathed på pause, hvis man i perioder med sikkerhed ved, at man ikke kan udsendes.

 

Er man forpligtet til at stå til rådighed? Og med hvilket varsel?

Der er ingen forpligtigelse i forbindelse med Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje. Udsendelse beror alene på frivillighed og fleksibilitet. Vores udsendelser kan ske med kort varsel (timer) og med længere planlægning (dage/uger). Ved en aktivering vil du blive kontaktet telefonisk. Det er altafgørende, at du kan give hurtigt svar på tilbuddet om udsendelse – gerne med det samme og ellers inden for et aftalt kort tidsrum.

 

I samme ombæring kan der blive behov for en vurdering af hvilke sundhedspersoner, som mest hensigtsmæssigt, kan udsendes ud fra et hensyn til driften af det danske sundhedsvæsen. Der findes ingen øvre grænse for antal udsendelser, og du kan derfor blive udsendt af flere omgange.

 

Får personer i puljen et tillæg for at stå til rådighed?

Nej, intet af Beredskabsstyrelsens personale eller det sundhedsfaglige personale får løn for at stå til rådighed. Kun udsendelserne er lønnede.

 

Hvilke krav skal man opfylde for at blive medlem af puljen?

Under optagelse til puljen vurderes man ud fra ens faglige og personlige kompetencer, såsom international erfaring, sproglige kompetencer, samarbejdsevner, kulturel forståelse og generel god fysisk form (se nedenfor).

 

Er der nogen fysiske krav?

Du skal ikke være elitemotionist – men du skal have et godt fysisk og mentalt helbred. Arbejdsdagene under en udsendelse kan være lange, forholdende primitive, og du skal være rustet til at kunne bidrage til fysiske opgaver. Ved nogle udsendelser kan der være krav om et såkaldt ”Certificate of Good Health”, hvilket udarbejdes i samarbejde med vores stabslæge forud for udsendelse.

 

Hvordan forholder jeg mig ift. min arbejdsgiver i forbindelse med udsendelse?

Da udsendelser kan ske med kort varsel, er det en fordel, at din arbejdsgiver ved, at du er frivillig i Beredskabsstyrelsen. Din arbejdsgiver er ikke pålagt at fritage dig fra tjeneste, og det er derfor dit ansvar at anmode om fritagelse i forbindelse med en potentiel udsendelse. 

 

Hvad forventes der af mig, når jeg er optaget i puljen?

Efter optagelse i personelpuljen forventes du at deltage i minimum to obligatoriske kurser: en international grunduddannelse af ca. 1,5 dags varighed og FN’s online kursus i sikkerhed – BSAFE, som tager ca. 4 timer. Når man deltager på kurser, får man ikke løn men modtager befordringsgodtgørelse og kost, samt har mulighed for at ansøge om dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

 

Derudover forventes du at gennemføre et vaccinationsprogram efter vejledning fra Beredskabsstyrelsen. Programmet finansieres af Beredskabsstyrelsen, men det vil være dit eget ansvar at få og vedligeholde de relevante vaccinationer forud for en potentiel udsendelse.

 

Medmindre andet er aftalt direkte med Internationalt Beredskab (IBR) i Beredskabsstyrelsen, vil du ikke blive udsendt, førend det grundlæggende internationale kursus er gennemført, de fornødne vaccinationer er modtaget, og de nødvendige oplysninger er registreret korrekt på vores IT platform ”MyPages”.

 

Vi forventer, at du vedligeholder dine kompetencer og er udsendelsesparat, da man oftest kan blive udsendt med kort varsel. Det betyder bl.a., at du deltager i kurser, og har en aftale med ”hjemmefronten”, der muliggør udsendelse, mv. Når du er optaget i puljen, forventer vi også, at du opdaterer nødvendige dokumenter jævnligt. Dette kunne eksempelvis være opdatering af dit vaccinekort i forbindelse med nye vacciner. En liste over de nødvendige dokumenter, som skal bruges ved udsendelse, medfølger i velkomstbrevet, når/ hvis du bliver optaget.

 

Vi værdsætter, at du informerer, hvis der er en periode, hvor du med sikkerhed ved, at du ikke kan/vil udsendes. Dette kan for eksempel være, hvis du lige har fået et barn. Vi har fuld forståelse for, at dit liv derhjemme påvirker din udsendelsesparathed.

 

Hvornår kan man forvente at blive udsendt?

Beredskabsstyrelsen har gennem de sidste par år haft mange forskellige udsendelser. Ved nogle missioner har der været brug for større grupper, mens der ved en del missioner kun har været brug for en enkelt eller få personer. Beredskabsstyrelsen kan ikke forudse behovet, men forsøger at blive godt rustet til fremtidige missioner - bl.a. ved hjælp af personelpuljen. Som medlem af sundhedspuljen kan du derfor nogle gange vente meget lang tid, før der bliver efterspørgsel på netop dine kompetencer – dette er udelukkende bestemt af behovet ved de kommende internationale missioner.

 

Hvor lang tid varer en udsendelse?                

Beredskabsstyrelsens missioners varighed varierer meget, men oftest kan man forvente en udsendelse på 2-6 uger.

 

Hvad med sikkerhed under udsendelse?

Sikkerhedsvurderinger foretages løbende gennem en mission, og som udgangspunkt rekrutteres ingen til internationale missioner uden at have gennemført et online sikkerhedskursus. Noget af Beredskabsstyrelsens internationale arbejde foregår i områder med forskellige risici, som vi ikke er vant til hjemmefra. Derfor er det centralt, at du gør dig nogle overvejelser om hvorvidt, uvante risici er noget du kan og vil acceptere som vilkår i et stykke tid. Naturligvis briefes du før en mission om den aktuelle sikkerhedssituation, og du vil altid have en teamleder eller en sikkerhedsofficer på dit hold til at guide dig i din færden, men som udgangspunkt har alle udsendte selv ansvar for at følge sikkerhedsvejledninger og -foranstaltninger.

 

Hvad med forsikring?

Under udsendelse er alle forsikret gennem Beredskabsstyrelsens forsikring. Du vil være dækket ved hændelser, hvor der er behov for evakuering, ved arbejdsskader og andet.

 

Får jeg mundering og personligt beskyttelsesudstyr?

Alle udsendte får tildelt international mundering inden afrejse, oftest bliver denne udleveret ved briefingen. Derudover sørger Beredskabsstyrelsen for al arbejdsrelateret mundering (uniformer etc.), personligt beskyttelsesudstyr såsom handsker, håndsprit osv., samt nødvendig medicin tilpasset missionen. Det er derfor begrænset, hvad man skal medbringe af personlige ejendele på en international mission.

 

Hvordan er arbejdsmiljøet under udsendelse?

Du vil typisk skulle udsendes til et helt andet klima og nogle helt andre leve- og materielstandarder, end vi er vant til. Samtidig vil mange opleve, at deres gennemsnitlige arbejdsmængde øges kraftigt i perioder, mens der i andre perioder kan være mere begrænset arbejde. I sidstnævnte perioder må du forvente, at ventetiden kan virke lang og uden mange former for adspredelse. Dette betyder, at missionsarbejdet kræver en robusthed – både fysisk og mentalt. Du skal forberede dig på evt. at sove i telt med andre, spise feltrationer og udføre hårdt fysisk arbejde under disse forhold. Selvom vores udsendte er rekrutteret ud fra en specifik profil, er det centralt at du også har lysten og er klar til at påtage dig opgaver, der ligger uden for din profil-beskrivelse. Under udsendelse forventes det, at alle hjælper til, hvor behovet er størst.

Du må indstille dig på at blive konfronteret med en lokalbefolkning, der lever under nogle helt andre vilkår og traditioner end de danske. Du skal kunne arbejde blandt fattigdom og ødelæggelse uden at miste motivationen. Eksempelvis er dårlig samvittighed over, at dine levevilkår er bedre end lokalbefolkningens, en helt normal reaktion, men her er det centralt, at du kan holde fokus og levere en solid arbejdskraft, samt være med til at motivere dine kollegaer og omgivelser.

 

Mange af vores indsatser finder sted i et internationalt samarbejde, hvor arbejdssproget er engelsk. Det er derfor fordelagtigt, at du føler dig godt tilpas med at kommunikere på engelsk, også selvom flere af dine kollegaer taler dansk. Arbejdet i en international kontekst kræver samtidig, at du har en god situationsfornemmelse og en multikulturel tankegang.

 

Hvordan tilmelder jeg mig puljen, og hvad er den videre proces?

Hvis du er interesseret i at blive optaget i puljen, skal du uploade en kort ansøgning og et CV via vores IT platform Mypages (link). Her kan du dele dine data på sikker vis. For oplysning om Beredskabsstyrelsens håndtering af persondata, læs mere via Databeskyttelse her. Såfremt du har relevante faglige og personlige kompetencer, modtager du en mail med introduktion til det videre forløb.

 

Herefter foretager vi en vurdering sammen med Sundhedsstyrelsen, hvor der skeles til de samlede sundhedsfaglige kompetencer i puljen – skal gerne dække bredt - og den enkeltes profil i øvrigt. Udvælges du, inviteres du til en tiltrædelsessamtale med Beredskabsstyrelsens stabslæge/vicestabslæge. Såfremt der er det nødvendige match mellem din profil og puljebehovet, optages du i puljen og modtager en velkomstmail med en anmodning om at uploade relevante dokumenter, såsom scan af pas, vaccinationsbevis, uddannelsesbevis, og autorisationsbevis i IT-platformen ”MyPages”. Herefter modtager du en tilknytningsaftale fra Forsvarets Personalestyrelse i din e-boks.

 

Bilag

Løn- og ansættelsesvilkår

Læger og sygeplejersker, der udsendes på international mission af Beredskabsstyrelsen, ansættes p.t. på individuel kontrakt, da udsendelser til arbejde i udlandet ikke er dækket af de nu gældende overenskomster. Det er muligt, at dette vil ændre sig, hvis der bliver indgået overenskomstaftaler på området, men indtil videre benyttes individuelle kontrakter.

 

Ansættelsens varighed fastsættes, så man får løn for de dage, hvor man før udsendelsen deltager i aktiviteter for Beredskabsstyrelsen (missionsforberedelse i form af briefing, evt. træning, supplerende vaccination m.v.). Dertil kommer aflønning under hele udsendelsen, samt en dag ekstra til afvikling. Hvis der for at overholde myndighedernes anbefalinger vedr. covid-19 er behov for isolation efter opholdet i udlandet, får man også løn for disse dage.

 

Lønnens størrelse fastsættes ud fra en beregning af den ansattes gennemsnitlige løn inklusiv pensionsbidrag de sidste 6 måneder før udsendelsen. Pensionsbidraget medregnes i den beregnede månedsløn, da lønnen udbetales som ikkepensionsgivende. For at kunne fastsætte lønnen til en given udsendelse, har Beredskabsstyrelsen således brug for, at puljemedlemmet fremsender lønsedler for de seneste 6 måneder i forbindelse med udsendelsen. Udover den beregnede månedsløn ydes udlands- og ulempetillæg for de dage af ansættelsen, hvor man befinder sig i udlandet – inklusiv afrejse og hjemkomstdag. Tillæggene udgør ca. 13.000 kr. månedligt og dækker alt merarbejde og arbejde på skæve tidspunkter. Der kommer derfor ikke merarbejdsbetaling, natpenge, lørdag-søndagsgodtgørelse og lignende oveni lønnen, og det er derfor ikke nødvendigt at registrere arbejdstid under udsendelsen.

 

Sker ansættelsen i den sidste halvdel af en given måned, vil det af tekniske årsager ikke være muligt at få udbetalt lønnen før sidst i den følgende måned. Der er dog mulighed for at få forskud på lønnen i ansættelsesmåneden, hvis man har brug for det.

 

Under udsendelsen rejser man efter statens regler – dvs. med rejse og logi betalt og skattefri time-/dagpenge til dækning af kost.

 

Se eksempel på individuel kontrakt nedenfor:

Bilag 1: eksempel på individuel kontrakt

 

Individuel kontrakt om løn- og ansættelsesvilkår for udsendelse i forbindelse med bekæmpelse af covid-19 (sygeplejersker)

 

 

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 240 af 17. marts 2010 om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet aftales følgende:

 

 

 1. Undertegnede ansættelsesmyndighed

 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse        Lautruphøj 8, 2750 Ballerup. Tlf. 728 19000

Navn                                                                                       Adresse og telefon

 

 

 1. Ansætter hermed

 

NN

XXXXXXXXXX

Medarbejderens fulde navn                                                    Adresse

 

XXXXXX-XXXX

Cpr.nr.

 

den                                                                        som

DATO                                                                      Sygeplejerske

Ansættelsesforholdets  begyndelsestidspunkt            Stillingsbetegnelse eller beskrivelse af arbejdet

 

 

Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive aftaler, men alene de nedenstående vilkår. Ansættelsesforholdet er omfattet af funktionærloven.

 

Det tidsbegrænsede ansættelsesforhold er indgået med henblik på udsendelse til LAND i perioden fra UDSENDELSESDATO til HJEMKOMSTDATO. Ansættelsesperioden er fra FØRSTE ANSÆTTELSESDAG til SIDSTE ANSÆTTELSESDAG, hvorefter ansættelsesforholdet ophører uden yderligere varsel.

 

Der er mulighed for at forlænge kontrakten, hvis der mellem parterne kan opnås enighed herom.

 

Forud for udsendelsen skal medarbejderen deltage i missionsforberedende uddannelse, og efter hjemkomst vil der være en observationsperiode efter nærmere anvisning fra arbejdsgiver. 

 

 1. Ansættelsesområde

Beredskabsstyrelsen med underliggende myndigheder og enheder.

 

Der er forflyttelsespligt inden for hele ansættelsesområdet.

 

 1. Arbejdssted

Arbejds- eller tjenestested er: Beredskabsstyrelsen, Datavej 16, 3460 Birkerød.

Fast arbejdssted eller hovedarbejdssted

 

 1. Arbejdstid

Arbejdstiden er indtil videre aftalt til (gennemsnitligt) 37 timer pr. uge.

 

Medarbejderen vil under udsendelsen være arbejdstidsneutral, og lønnen er fastsat derefter.

 

 1. Løn og tillæg

Basislønnen udregnes som et gennemsnit af de seneste 6 måneders faste løndele, som fremgår af lønsedler.

 

Der ydes følgende pr. måned:

 

Basisløn inklusive et fuldt arbejdsgiverfinansieret

pensionsbidrag på XX,XX %                                                 XX.XXX,XX kr. pr. måned.

 

Et ikke-pensionsgivende udsendelsestillæg på                        6.000,00 kr. pr. måned.

Et ikke-pensionsgivende godtgørelsestillæg på                        7.015,00 kr. pr. måned.

 

Du modtager begge ikke-pensionsgivende tillæg fra udrejsedatoen til og med hjemrejsedatoen fra din tjeneste i XXXX.

 

Ovenstående beløb er oplyst i aktuelt niveau (februar 2021 niveau).

 

Ovenstående løn og tillæg reguleres i overensstemmelse med Finansministeriets reguleringsordning.                                                              

 

 1. Pension

Pensionsbidraget udgør XX,XX % af den pensionsgivende løn, som er indregnet i basislønnen. Dette er fuldt arbejdsgiverfinansieret. Der indbetales ikke separat til en pensionsordning.

 

 1. ATP

Der indbetales ATP-sats A i henhold til gældende regler for arbejdsmarkedets tillægspension.

 

 1. Udbetaling af løn

Lønnen afregnes månedsvis bagud og er til rådighed den sidste bankhverdag i måneden.

 

 1. Ferie

Ansættelsesforholdet er omfattet af den til enhver tid gældende ferielov.

 

 1. Sygdom

Medarbejderen har ret til løn under fravær efter reglerne i funktionærloven.

 

 1. Opsigelse

For ansættelsesforholdet gælder følgende opsigelsesvarsler:

 

Opsigelse fra ansættelsesmyndighe­dens side kan ske til udløbet af en ka­lendermåned således:

 

        Med et varsel på 1 måned inden udløbet af 5 måneder

        Med et varsel på 3 måneder inden udløbet af 2 år og 9 måneder

        Med et varsel på 4 måneder inden udløbet af 5 år og 8 måneder

        Med et varsel på 5 måneder inden udløbet af 8 år og 7 måneder

        Med et varsel på 6 måneder herefter

 

Opsigelse fra medarbejderens side kan ske med 1 måneds varsel til udløbet af en kalender­må­ned.

 

 1. Forsikring

Medarbejderen er omfattet af lov om arbejdsskadesikring ved tilskadekomst og dødsfald, der sker under arbejdet, eller de forhold arbejdet foregår under. Under tjenesterejse i udlandet er medarbejderen også omfattet af statens tjenesterejseforsikring, jf. cirkulære nr. 11378 af 18. december 2015.

 

Medarbejderen er i flere situationer også omfattet af Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning. For mere information se Personellovens § 11a, Finanslovens § 7, tekstanmærkning nr. 107 og Finanslovens § 12, tekstanmærkning nr. 106.

 

Medarbejderen er under udsendelse til udlandet med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver ligeledes omfattet af Personellovens § 11b-11d vedrørende aktstykke 425, kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte og kulancemæssig godtgørelse for mistede eller beskadigede personlige ejendele.

 

 1. Særlige vilkår

Der er med medarbejderen indgået aftale om følgende særlige bestemmelser for ansættelsesforholdet:

 

 • Arbejdsgiver stiller sikkerhedsudstyr og arbejdsbeklædning mv. til rådighed.
 • I forbindelse med missionsforberedelse og udsendelse ydes vederlagsfri transport, indkvartering og kost.
 • Medarbejderen er omfattet af beredskabsloven (for tiden lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017), hvilket blandt andet medfører, at medarbejderen ikke ved opsigelse kan bringe sin pligt til at gøre tjeneste i redningsberedskabet til ophør under krise eller krig, jf. § 50, stk. 1.
 • Medarbejderen er omfattet af bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet (for tiden bekendtgørelse nr. 41 af 21. januar 1998 med senere ændringer).
 • Medarbejderen er omfattet af lov om forsvarets personel, jf. § 1, stk. 2 (for tiden lovbekendtgørelse nr. 667 af 20. juni 2006 med senere ændringer).
 • For ansættelsesforholdet gælder den til enhver tid gældende aftale om tjenesterejser, for tiden cirkulære af 30. juni 2000.
 • Medarbejderen har tavshedspligt i lighed med andre offentligt ansatte, jf. forvaltningsloven § 27. Medarbejderen har dog en særlig fortrolighed vedrørende Forsvarets beredskab, øvelser, materiel og installationer m.v. Tavshedspligten ophører ikke ved ansættelsesforholdets ophør.

 

 1. Dato og underskrifter

 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

 

Ansættelsesmyndighed

Dato

Afdelingsleder

Sektionschef

 

 

NN

Medarbejderen

Dato

Underskrift

 

Baggrund

Danmark modtager løbende anmodninger om støtte i forbindelse med katastrofer og kriser i udlandet, herunder internationale sundhedskriser - enten bilateralt eller via fx EU, NATO eller FN.

 

Efter ønske fra regeringen skal der i højere grad være mulighed for at udsende sundhedspersonale til internationale sundhedskriser. Derfor nedsatte regeringen den 1. juni 2020 en tværministeriel taskforce for koordinering af civile bidrag i internationale sundhedskriser. I taskforcen deltager bl.a. Udenrigsministeriet, Sundheds og Ældreministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Styrelsen for Forsyningssikkerhed, Sundhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen.

 

Taskforcen har til opgave at håndtere internationale anmodninger om værnemidler, sundhedsfagligt udstyr, lægemidler og ikke mindst sundhedspersonale og beslutte, om Danmark skal gå videre med et tilbud om at hjælpe. Udsendelsen af læger og sygeplejersker til Slovakiet i marts 2021, var den første udsendelse af personale under taskforcen.

 

I regi af taskforcen er Beredskabsstyrelsen, i tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen, i færd med at udvide sin internationale personelpulje med sundhedspersoner, der kan udsendes til internationale sundhedskriser, eksempelvis i forbindelse med COVID-19.

Sidst opdateret 6. maj, 2021 - Kl. 14.38