Meritforståelse i redningsberedskabet

Merit anvendes inden for redningsberedskabets uddannelsessystem som en betegnelse for den enkeltes mulighed for i visse tilfælde at afvige fra den på forhånd tilrettelagte uddannelsesvej. Hensigten er at sikre fleksibilitet og videst muligt at undgå unødig dobbeltuddannelse.  

Prøveresultater eller kursusbeviser kan således overføres fra en uddannelse til en anden. Kursistens uddannelsesforløb kan afkortes, eller kursisten kan helt slippe for at deltage i undervisningen og for at gå til prøve i en uddannelse, fordi den pågældende i forvejen besidder de nødvendige kundskaber og færdigheder.  

Merit i redningsberedskabet tager udgangspunkt i erhvervsmæssige kvalifikationer, som omfatter uddannelse, efteruddannelse, relevant erhvervserfaring og andre faglige kvalifikationer, som ansøgeren er i besiddelse af forud for uddannelsens start.  

Merit fra Danmark

Kommunalbestyrelserne har kompetencen til at foretage meritvurderinger af erhvervsmæssige kvalifikationer tilegnet i Danmark. Der kan både gives helt og delvist merit på manuelt niveau. Merit gives til personel, der har tilegnet sig erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark, som menes at kunne sidestilles med redningsberedskabets uddannelser på manuelt niveau.  

Kommunalbestyrelserne kan anmode Beredskabsstyrelsen om vejledning ved behandling af en konkret meritsag.  

Merit fra udlandet

Kommunalbestyrelserne har kompetencen til at foretage meritvurderinger af erhvervsmæssige kvalifikationer tilegnet i udlandet. Der kan både gives helt og delvist merit på manuelt niveau. Merit gives til personel, der har tilegnet sig erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, som menes at kunne sidestilles med redningsberedskabets uddannelser på manuelt niveau.  

Dokumentationskrav

For at få behandlet sin ansøgning om merit skal ansøgeren tilvejebringe følgende dokumentation:

 

  • Bevis for navn, fødselsdato og nationalitet
  • Relevante eksamenspapirer
  • Dokumentation for uddannelsens indhold
  • Dokumentation for eventuel relevant praktisk erfaring
  • Eventuel anden relevant dokumentation  


Dokumentationen skal foreligge i form af originale dokumenter eller som bekræftede kopier på originalsprog såvel som i en autoriseret dansk (eventuelt svensk eller norsk) eller engelsk oversættelse bekræftet af en ambassade eller et konsulat eller en anden offentlig myndighed.  

Styrelsens svar på meritansøgninger

Ansøgere om merit fra kvalifikationer erhvervet i udlandet får et skriftligt svar fra Beredskabsstyrelsen. En meddelelse om tildeling af merit gives skriftligt, så meritansøgeren har dokumentation ved eventuelt fremtidige behov.  

En meddelelse om afslag på merit gives skriftligt til meritansøgeren. Med afslaget følger en klagevejledning. Ved afslag på merit for udenlandsk uddannelse, erhvervsmæssige kvalifikationer eller andre relevante kundskaber erhvervet uden for Danmark, skal ansøgeren - som alternativ til at gennemgå den fulde uddannelse - gives mulighed for at gennemgå en prøvetid eller bestå en egnethedsprøve forud for varetagelse af den pågældende funktion. Beredskabsstyrelsen fastsætter de nærmere bestemmelser om gennemførelsen af dette.

Sidst opdateret 3. september, 2020 - Kl. 12.26