Miljømyndigheder
Eksplosivt affald er reguleret i Miljøministeriets bekendtgørelse om affald (bekendtgørelse nr. 1473 af 21. december 2009). I bekendtgørelsens § 52 er det fastsat, at virksomheder, offentlige eller private institutioner, som frembringer eksplosivt affald, skal sikre, at affaldet håndteres miljømæssigt forsvarligt på et dertil godkendt anlæg eller på områder udpeget og godkendt af miljømyndighederne. I Miljøstyrelsens Vejledning om farligt affald (Vejledning nr. 6, 2002) kan der læses yderligere herom.
   Eksplosivt affald forekommer sjældent hos virksomheder, og miljømyndighederne kan derfor have behov for at inddrage andre myndigheder i vejledning eller bistand omkring håndteringen af affaldet. Kommunalbestyrelsen skal hjælpe med anvisninger til bortskaffelse af affaldet.

Beredskabstyrelsen
Beredskabsstyrelsen kan – i tilknytning til den rådgivning styrelsen i øvrigt yder indsatsledere samt andre myndigheder og instanser om farlige stoffer – yde rådgivning og oplysning til brug for vurderingen af, hvorvidt der kan være tale om eksplosivt affald. Oplysninger om Kemisk Beredskabs vagtordning findes her.

Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste
Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste kan på anmodning af det lokale politi inddrages i bortskaffelsen af eksplosivt affald. Håndtering af eksplosivt affald beror på ammunitionsryddernes individuelle vurdering af situationen. Ammunitionsrydningstjenesten kan i tvivlstilfælde rette henvendelse til Kemisk Beredskabs vagtordning.

Sidst opdateret 20. juli, 2020 - Kl. 16.08