De fleste af Beredskabsstyrelsens opgaver inden for forebyggelse, udvikling og koordination varetages fra hovedkvarteret i Birkerød.

Hovedkvarteret er også kontaktpunkt for henvendelser fra myndigheder og organisationer i ind- og udland om assistance til større ulykker og katastrofer, herunder nukleare hændelser. Styrelsens hovedkvarter er bemandet døgnet rundt.

Her får du et overblik over Beredskabsstyrelsens kontorer og deres fokus.

Ledelsessekretariatet

 • Ledelsessekretariatet varetager direktionsbetjening samt de generelle relationer til Forsvarsministeriets departement, herunder koordination af styrelsens bidrag til besvarelser af folketingsspørgsmål, input til lovforslag og øvrig ministerbetjening.

 • Ledelsessekretariatet varetager desuden visse sager, der i kraft af deres tværgående eller særlige karakter ikke er henlagt til andre kontorer. Det gælder f.eks. det strategiske samarbejde med de kommunale redningsberedskaber.

 • Arbejdsmiljøområdet og databeskyttelsesrådgiverfunktionen (DPO) er desuden placeret i Ledelsessekretariatet, som ligeledes varetager sekretariatsfunktionen ift. det Centrale Samarbejdsudvalg (CSU) og Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget (SAMU) i hovedkvarteret.

 • BRS-KTP-LESEK@brs.dk


Beredskabsstyrelsens Officersskole

 • Styring, drift og udvikling af Beredskabsstyrelsens Officersskole og Sergentskole, bl.a. videreuddannelse af sergenter.
 • Uddannelse og øvelse, herunder udarbejdelse af uddannelsesbestemmelser og uddannelsesplaner for bl.a. værnepligtsuddannelse, sergentuddannelse samt officersuddannelse.
 • Karriere- og kompetenceudvikling af uniformerede medarbejdere i Beredskabsstyrelsen.
 • BRS-KTP-BOS@brs.dk  


Brandforebyggelse

 • Fastsættelse af regler for brand- og eksplosionsfarlige virksomheder og oplag, herunder rådgivning om reglerne.
 • Sagsbehandling og rådgivning om sikkerhed ifm. vejtransport af farlige stoffer.
 • Udvikling og formidling af reglerne for brandsyn og reglerne for brandværnsforanstaltninger på visse områder.
 • Tilsyn – overordnet sektortilsynsopgaver inden for beredskabslovens kapitel 7.
 • BRS-KTP-BFO@brs.dk


Internationalt Beredskab

 • Tovholder og motor på Beredskabsstyrelsens internationale missioner.
 • Kapacitetsudvikling på det humanitære område og koordination af dansk deltagelse i internationalt beredskabssamarbejde i EU, FN, NATO, Norden og Østersørådet mv. samt Færøerne og Grønland.
 • BRS-KTP-IBR@brs.dk


Kommune og Borger

 • Tilsyn med og rådgivning af de kommunale redningsberedskaber, herunder med den risikobaserede dimensionering, retningslinjer for indsatsledelse (REFIL) og indsatsjura, beskyttelsesrum m.v.
 • Borgernær forebyggelse af brand og andre andre ulykker, herunder den nationale forebyggelsesstrategi, og frivilligområdet.
 • BRS-KTP-KOB@brs.dk


Kommunikation og Varsling

 • Drift og udvikling af varslingssystemer, herunder sirenevarsling.
 • Krisekommunikation til borgerne ved større ulykker og katastrofer.
 • Intern og ekstern kommunikation og presse.
 • BRS-KTP-KOM@brs.dk


Beredskabsplanlægning og Krisestyring

 • Videreudvikling af det nationale krisestyringssystem, bl.a. den nationale krisestyringsøvelse, KRISØV.
 • Analyse af risici, tendenser og krisestyringskapacitet – overblik over udvikling og udfordringer ift. større beredskabshændelser.
 • Udvikling, undervisning og rådgivning ift. metoder vedr. beredskabsplanlægning og krisestyring.
 • Gennemgang af statslige myndigheders generelle beredskabsplaner
 • BRS-KTP-KRI@brs.dk


Nationalt Beredskab

 • Koordination af Beredskabsstyrelsens operative opgaver på nationalt plan, herunder ledelse af større nationale indsatser.
 • Udvikling og anskaffelse af materiel og køretøjer, herunder indgåelse af rammeaftaler mv. også for de kommunale redningsberedskaber.
 • Radiokommunikation og ledelsesstøtte, herunder drift og udvikling af SINE i Beredskabsstyrelsen.
 • BRS-KTP-NBR@brs.dk


Kemisk Beredskab

 • Kemiske analyser i forbindelse med akutte uheld, terror, udslip og brand.
 • Rådgivning døgnet rundt enten telefonisk eller on-site.
 • Indgår i HazMat beredskab med bl.a. sporing, prøvetagning og analyser on-site.
 • Beregning af spredningsprognoser for giftige gasser og brandrøg.
 • BRS-KTP-KEM@brs.dk


Nukleart Beredskab

 • Operativt måleberedskab, bl.a. kontinuerlig måling af strålingsniveauer i Danmark og Grønland.
 • Koordination af det nationale nukleare beredskab, bl.a. udgivelse og revision af den nukleare beredskabsplan.
 • Beslutningsstøttesystemer, bl.a. beregning af spredningsprognoser.
 • Tilsyn og sikkerhedskontrol.
 • BRS-KTP-NUC@brs.dk


Kapaciteter, Sikkerhed og Drift

 • Databeskyttelse, informationssikkerhed og arbejdsmiljø i Beredskabsstyrelsen.
 • Opgaver i forbindelse med styrelsens bygge- og anlægsvirksomhed, herunder energi og miljø.
 • BRS-KTP-SID@brs.dk

 

Strategi og Udvikling

 • Større og tværgående opgaver vedrørende Beredskabsstyrelsens organisation, strategiske styringsgrundlag og generelle udvikling som beredskabsaktør.
 • Kontaktpunkt og koordination i forhold til forlig.
 • Ansvarlig for Beredskabsstyrelsens virksomhedsstyring, herunder blandt andet styrelsens mål- og resultatplan og forligsimplementering.
 • BRS-KTP-STU@brs.dk

 

Viden og Analyse

 • Forskning og udvikling inden for redningsberedskabets område.
 • Drift og udvikling af IT-systemer til indsamling og vidensdeling af data: redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og Indberetningssystem, (ODIN), Redningsberedskabets Statistikbank.
 • Publikation af temaanalyser om brandårsager, redningsberedskabets indretning og udvikling, effekt af redningsberedskabets arbejde mv.
 • BRS-KTP-VIA@brs.dk
Sidst opdateret 13. januar, 2022 - Kl. 14.06