brandbiler og naturbrand

Foto: Beredskabsstyrelsen (arkivfoto).

Redningsberedskabet har indtil nu været i stand til at håndtere de naturbrande, der er opstået i Danmark. Med udsigt til mere ekstremt vejr fremover er der behov for at sikre, at redningsberedskabet fortsat er gearet til at kunne håndtere morgendagens naturbrande.

 

Beredskabsstyrelsen har derfor i samarbejde med de kommunale redningsberedskaber og Danske Beredskaber gennemført en undersøgelse af redningsberedskabets praksis ved indsats til større naturbrande.

 

Undersøgelsen viser, at der er grundlag for at styrke redningsberedskabets praksis i forhold til planlægning og indsats ved naturbrande, så mandskabets sikkerhed og ressourceforbrug prioriteres og anvendes bedst muligt.

 

- Selvom vi i perioder har været pressede, har redningsberedskabet været i stand til at håndtere de naturbrande, vi har stået over for. Men vi kan også se, at opgaverne håndteres forskelligt fra det ene beredskab til det andet og måske fra en indsatsleder til en anden. Her kan det give god mening at se på, om vi kan definere og arbejde med ’best practice’ på tværs af de forskellige enheder, siger beredskabschef i Nordjyllands Beredskab, Lars Bjørndal, der har indgået i arbejdsgruppen.

 

Arbejdsgruppen har på baggrund af undersøgelsens resultater peget på 11 mulige initiativer til at styrke og opdyrke en fælles praksis for indsats til naturbrand, herunder bl.a. udarbejdelse af tekniske og taktiske retningslinjer samt afholdelse af en temadag om naturbrand.

 

Formålet med temadagen er bl.a., at den kan benyttes til at prioritere det videre arbejde med initiativerne på baggrund af nogle bredere drøftelser på tværs af redningsberedskabet.

 

Du kan læse rapporten nederst.

 

De 11 initiativer

For at styrke og opdyrke en fælles praksis på tværs af redningsberedskabet til indsats ved naturbrande peger arbejdsgruppen på følgende initiativer:

 

 • Afholdelse af en temadag om naturbrande for redningsberedskabet og relevante samarbejdsparter (herunder Naturstyrelsen). Temadagen kan medvirke til at prioritere det videre arbejde på området og kan dertil med fordel inkludere en workshop om brandfareindekset.
 • Udarbejdelse af et sæt tekniske retningslinjer for indsats specifikt til naturbrande, der blandt andet inkluderer retningslinjer i forhold til materiel, mundering og brug af civile i indsatsområdet.
 • Udarbejdelse af et sæt taktiske retningslinjer, der kan understøtte indsatslederens valg af indsatstaktik under hensyntagen til kvalitet i indsatsen, blandt andet mandskabets arbejdsmiljø og –sikkerhed.
 • Etablering af målrettede kurser, e-learning eller andet informationsmateriale med fokus på naturbrandsindsatser målrettet indsatsledere og øvrig operativ ledelse afdækkes yderligere.

Til at styrke såvel de enkelte redningsberedskabers håndtering samt samarbejdet på tværs af organisationer peger arbejdsgruppen på følgende initiativer:

 

 • Afdækning af muligheden for at uddanne et mindre antal ressourcepersoner på tværs af redningsberedskabet specifikt i forhold til naturbrand, der kan stå telefonisk eller fysisk til rådighed i forbindelse med en større indsats.
 • Afklaring af hvilke typer af øvelser med fokus på naturbrande, der kan gennemføres i regi af de regionale øvelsesfora. Deltagerkredsen kan være Beredskabsstyrelsen, de kommunale redningsberedskaber, Naturstyrelsen og øvrige relevante aktører.

Til at kvalificere redningsberedskabets indsats ved naturbrande peger arbejdsgruppen på føl-gende initiativer, der kan understøtte såvel forberedelsen som den operativ indsats:

 

 • Afdækning af mulighederne for at sikre tilstrækkeligt kortmateriale, herunder evt. anvendelse af kort-apps og andre geodata-produkter.
 • Afklaring af muligheden for at udvikle og/eller købe et prognoseværktøj for brandens udbredelse.
 • Tydeligere afklaring af, hvad der er den optimale mundering under indsatsforløbet ved naturbrand.
 • Afklaring af om der kan udarbejdes en vejledning til udpegning af naturområder, der er særligt sårbare i forhold til brand, samt forslag til objektplaner for forskellige typer af naturområder.
 • Afklaring af hvilken betydning nye retningslinjer inden for naturpleje- og forvaltning fremadrettet kan betyde for brandrisiko og –indsats i de berørte områder.