brand i hustag

Foto: Colourbox

Rapportens formål er – med afsæt i anbefalingerne i den nationale forebyggelsesstrategi – at bidrage til et styrket videngrundlag for arbejdet med at forebygge brand og tilskadekomst ved brand på en effektiv og målrettet måde.

Fokus for udgivelsen er en analyse af brandårsager i privat beboelse. Den viser forekomst af boligbrande og udvikling over tid heri, fordeling på boligtyper og behandler også hovedårsager til boligbrande – især utilsigtede brande og brande på grund af fejl/svigt på elektrisk udstyr eller varmekilde. Rapporten indeholder derfor også en analyse af arnestedsrum for boligbrande, medvirkende faktorer til brand, menneskelige faktorer, involveret udstyr, brandudvikling og fordeling på måned og døgn.

Datagrundlag for rapporten er et udtræk fra redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og INdrapporteringssystem (ODIN).

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    9. oktober, 2018

Hent publikation