Håndspritdispenser

Foto: Colourbox

Hvilke regler gælder for dispensere med håndsprit?

Idet håndsprit er en brandfarlig væske gælder bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om brandsikkerhed.

 

I reglerne findes der en undtagelse for håndspritdispensere med et rumindhold på højst 25 liter pr. dispenser, der er anbragt til brug for hånddesinfektion på stedet ud fra et sundheds- eller hygiejnemæssigt hensyn. Håndspritdispensere, der er anbragt i flugtveje, må dog højst have et rumindhold på 1 liter pr. dispenser.

 

Undtagelsen sker dog på den betingelse, at de brandmæssige hensyn skal tilgodeses i videst muligt omfang.

 

Beredskabsstyrelsen har udgivet en vejledning om brandfarlige og brændbare væsker til uddybning af visse bestemmelser i bekendtgørelsen. Al relevant vejledning om håndsprit er samlet i vejledningens bilag E. I vejledningen kan man bl.a. finde hjælp til at afgøre, om en placering er i eller uden for flugtvejene. Der findes også beskrivelser af, hvordan man kan tilgodese de brandmæssige hensyn bedst muligt.


Brandmæssige hensyn

I vejledningen om brandfarlige og brændbare væsker er beskrevet nogle af de forhold, der skal tages med i betragtning, når de brandmæssige hensyn omkring håndspritdispensere skal vurderes:

 

 • Dispensernes rumindhold bør begrænses mest muligt i forhold til det forventede daglige forbrug fra den enkelte dispenser.
 • Den samlede mængde håndsprit i dispenserne i og uden for flugtvejene bør indgå i den samlede vurdering af, hvor mange dispensere det er forsvarligt at anbringe.
 • Der bør være så stor afstand mellem dispenserne som muligt.
 • Dispensere bør anbringes med så stor afstand til brændbare materialer som muligt.
 • Dispenserne eller eventuelle holdere hertil bør være beskyttet mod mekaniske påvirkninger.
 • Den driftsansvarlige bør sikre, at steder, hvor der er anbragt håndspritdispensere, jævnligt tilses med henblik på at fjerne eventuelt spild og udskifte eventuelle defekte dispensere.
 • Det er væsentligt at sikre, at dispenserne eller eventuelle holdere hertil er beskyttet mod tændkilder.
 • Dispensere, der anbringes på steder med gulvtæppe, bør forsynes med en spildbakke el.lign. under hver dispenser.
 • Genopfyldning af dispensere bør som udgangspunkt ikke foregå på stedet, hvor de er opsat. Genopfyldning bør foregå i et velventileret lokale eller i det fri – begge steder med mulighed for opsamling af spild. Alternativt bør genopfyldning af dispensere ske uden for åbningstid eller på et tidspunkt, hvor der kun er meget få personer til stede.
 • Dispensere med et rumindhold, der er større end 1 liter, bør være fastmonteret på en væg eller på en stander, der er fastgjort til gulvet eller udformet, så den er vanskelig at vælte.
 • På steder, hvor der er placeret håndspritdispensere med et rumindhold større end 5 liter, bør der anbringes en egnet håndildslukker på et synligt og lettilgængeligt sted i forhold til placeringen af håndspritdispenserne. Dette er dog ikke nødvendigt på steder, hvor der i forvejen er anbragt vandfyldte slangevinder.
 • Ejeren, brugeren eller en af denne udpeget driftsansvarlig person bør sørge for, at personalet er instrueret i håndsprits farlige egenskaber med hensyn til brand- og eksplosionsfare og placering og brug af eventuelle håndildslukkere og vandfyldte slangevinder.

 

I vejledningens bilag E findes mere udførlige beskrivelser.

 

Opbevaring af håndspritdispensere og refillbeholdere med håndsprit skal følge reglerne for opbevaring af brandfarlige væsker i emballager. Ved opbevaring forstås håndspritdispensere, der ikke er i brug. Det kan fx være dispensere, der er beregnet til salg, eller dispensere, der er reservebeholdere.

 

Sidst opdateret 28. august, 2020 - Kl. 14.17